เชิญเปิดดูเค้าโครงการบรรยายของวิชาต่าง ๆ ได้ค่ะ

 

              จ.375   จิตวิทยาการรับรู้ 

             จ. 386  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นต้น 

             จ. 489  จิตวิทยาการเป็นผู้นำ 

             จ.731   สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
             จ. 628  จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง  

            พร.634  จิตวิทยาสำหรับการบริหารงาน   

คำถาม/ข้อสงสัย

                                                                 

 Home

       

1