จากการสำรวจบุคคลทั่วไป จำนวน 216  คน  เป็น ชาย 93 คน หญิง 123 คน   เป็นพนักงานรับวิสาหกิจ 26 คน บริษัทเอกชน 131 คน ข้าราชการ 56 คน ธุรกิจส่วนตัว 3 คน โดยนักศึกษาวิชา จิตวิทยาการเป็นผู้นำ ภาค 2 ปีกการศึกษา 2543 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

                      หัวหน้าที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตามการรับรู้ของหัวหน้า ตามการรับรู้ของลูกน้อง
อันดับที่

              คุณสมบัติ

อันดับที่

                  คุณสมบัติ

1 มีความยุติธรรม 1 มีความยุติธรรมและมีเหตุผล
2 มีความรับผิดชอบ 2 มีความรับผิดชอบ
3 มีความรู้ความสามารถ 3 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4 มีความซื่อสัตย์ 4 เข้าใจและเอาใจใส่ลูกน้อง
5 มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้าใจลูกน้อง 5 มีความรู้ความสามารถ

Home

1