การสำรวจโดยนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 1/2550  มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์
  การสำรวจด้วยวิธีสัมภาษณ์ นำข้อมูลมารวบรวม ให้ความถี่เมื่อผู้ตอบตอบซ้ำกัน
การสุ่มแบบไม่มีระบบ 
เพศ   จำนวน  
  หญิง 56 คน
  ชาย 64 คน
  รวม 120 คน
อายุ      
  21-30 49 คน
  31-40 16 คน
  41-50 32 คน
  51 ขึ้นไป 38 คน
อายุงาน      
  1-10 ปี 66 คน
  11-20 ปี 11 คน
  21-30 36 คน
  30 ปีขึ้นไป 7 คน
       
ทักษะและคุณสมบัติที่ทำให้ประสบความสำเร็จในารทำงาน
ลำดับที่ ลักษณะพฤติกรรม จำนวนคนที่กล่าวถึง
1 ขยัน 57  
2 พัฒนาตนเอง เรียนรู้งาน 51  
3 ตั้งใจทำงาน 47  
4 อดทน 39  
5 ซื่อสัตย์ 37  
6 มีความรู้ในสายงาน 35  
7 รับผิดชอบ 25  
8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 22  
9 ตรงต่อเวลา 12  
10 วางแผนการทำงาน 11  
11 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 8  
12 ทำงานร่วมกับผู้อื่น 6  
13  หัวใจบริการ 6  
14 เป็นผู้นำ 4  
15 มีจรรยาบรรณในสายอาชีพ 4  
16 มีความคิดสร้างสรรค์ 4  
17 ควบคุมตนเอง 2  
18 ความพยายาม 2  
19 ปณิธานในการทำงาน 2  
20 มีไหวพริบและวิสัยทัศน์กว้างไกล 1  
21 มีความยืดหยุ่นในการทำงาน 1  
22 ละเอียดรอบคอบ 1  
23 ประสบการณ์ในการทำงาน 1  
24 เป็นตัวของตัวเอง 1  
1