สภาพแวดล้อมขององค์กร (Environment)

 

สภาพปัจจุบัน

                โรงเรียนยางชุมวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต  2  โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้ง  เลขที่ 160 หมู่ที่  6  ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  77150  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2532   มีเนื้อที่  100  ไร่  -  ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   มีครู  14  คน  นักเรียน  175  คน    พนักงานบริการ  2  คน พนักงานขับรถ 1 คน  จำนวนอาคารเรียน  9  หลัง  เป็นห้องเรียน  15  ห้อง  ห้องพิเศษ  7  ห้อง 
สภาพชุมชนของบ้านยางชุม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่  และรับจ้าง  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  สภาพโดยทั่วไปฐานะค่อนข้างยากจน   ขาดการพัฒนา  ประชาชนมีรายได้ค่อนข้างต่ำ  ในชุมชนยังมีปัญหาที่ต้องการแก้ไข  อาทิ  เช่น
ปัญหายาเสพติด  การพนัน ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ปัญหาด้านความจำเป็นพื้นฐาน
        1.  จำนวนบุคลากรในโรงเรียน
             1.1    จำนวนนักเรียน   175   คน 
             1.2    จำนวนครู    14    คน
                      -     
ปริญญาตรี    13    คน
                                     -     ปริญญาโท      1   คน
             1.3    จำนวนพนักงานบริการ   1     คน     
        2.  สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
             2.1   หอประชุมโรงอาหาร                           จำนวน     1   หลัง
             2.2   อาคารฝึกงานแบบพิเศษเสมือนบ้าน       จำนวน     1   หลัง
             2.3   อาคารบ้านพักครู                               จำนวน     4   หลัง
             2.4   อาคารบ้านพักผู้บริหาร                        จำนวน     1   หลัง
             2.5   อาคารบ้านพักภารโรง                         จำนวน     2   หลัง
             2.6   อาคารหอพักนักเรียน   ชาย                  จำนวน     2   หลัง
             2.7   อาคารหอพักนักเรียน   หญิง                 จำนวน     2   หลัง
             2.8   ห้องน้ำห้องส้วมขนาด 6  ที่                  จำนวน     2    หลัง
             2.9   หอถังประปานำดิบ                             จำนวน      1    หลัง
             2.10  ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33                       จำนวน     2    ชุด
             2.11  สนามบาสเกตบอล  แบบ FIBA             จำนวน     1   สนาม
             2.12  สนามฟุตบอล มาตรฐานพร้อมลู่            จำนวน     1   สนามv
             2.13  อาคารเรียนแบบ 218 ล                      จำนวน      1   หลัง
3.    ด้านสาธารณูปโภค
            
3.1   มีไฟฟ้า
                  3.2  มีน้ำประปาดิบ
            
3.3   มีแทงค์จัดเก็บน้ำฝน   แต่น้ำฝนไม่สะอาดเพียงพอ ต้องจัดซื้อดื่มจากเอกชน

4.   ด้านการบริหาร โรงเรียนได้แบ่งการบริหารงานเป็น 4  งาน  ได้แก่
          4.1   ด้านการบริหารวิชาการ
          4.2   ด้านการบริหารทั่วไป
          4.3   ด้านการบริหารบุคลากร
          4.4   ด้านการบริหารงบประมาณ
5.  ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร

               โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน  ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
ของตนในฐานะพลเมืองดี    ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต สามารถนำแนวทางประกอบอาชีพได้    คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้   มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี  ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

[ย้อนกลับ]