ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติการก่อตั้ง


                 โรงเรียนยางชุมวิทยาเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนกุยบุรีวิทยาโดยกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
สาขายางชุม เมื่อปีการศึกษา 2531 ความเป็นมาในการจัดตั้ง เริ่มจากสภาตำบลหาดขาม ต้องการจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจำตำบลหาดขาม เพราะเป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 355 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากโรงเรียน
กุยบุรีวิทยามาก ทำให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาบางส่วนของตำบลหาดขาม มาเรียนที่โรงเรียนกุยบุรีวิทยาลำบาก และทำให้นักเรียนที่จบในชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 6 ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมาก ท่านกำนันอุดม ธรรมรงค์ฤทธิ์ จึงได้เรียน ปรึกษา ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโครงการ กสธ. ประจำหมู่บ้าน และท่านได้ให้การสนับสนุน ทางสภาตำบลและโรงเรียนกุยบุรีวิทยา โดยการนำของท่าน ผู้อำนวยการยงยุทธ ครองไตรเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ในขณะนั้น โดยดำเนินการผ่านสภาจังหวัดและที่ประชุมผู้บริหารสามัญศึกษาจังหวัด (สศจ.) และเสนอกรมสามัญศึกษาตามลำดับ เพื่อขออนุมัติเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขากุยบุรีวิทยา กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเปิดสาขากุยบุรีวิทยาดังกล่าว และทำการเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531 โดยใช้สถานที่ชั่วคราวที่ ศาลา อพป.บ้านยางชุม (บริเวณ หน้าสถานีตำตรวจภูธรบ้านยางชุม)
 

                ปีการศึกษา 2532 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนยางชุมวิทยาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 และกรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเสมือนบ้าน เพื่อจะพัฒนารูปแบบการจัดโรงเรียน
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และรูปแบบอาคารเรียน ให้เสมือนบ้านและเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยยกเว้นเงินบำรุงการศึกษาแก่นักเรียน จัดห้องเรียนแบบ (2 – 2 – 2 ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 3 ประการคือ

                   1. เพื่อให้ได้โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ มีสภาพที่เสมือนบ้าน                  ที่ไม่แปลกแยกจากชุมชน
              2. เพื่อให้ได้โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นแหล่งจูงใจให้นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ในพื้นที่บริการมาเข้าเรียน ในชั้นมัธยมศึกษามากขึ้น      
              3. เพื่อให้ได้โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตคนที่มีคุณภาพ ในการดำรงชีวิต อันพึงปรารถนาของสังคม และสามารถ ประกอบ
                 อาชีพอิสระได้

         โรงเรียนยางชุมวิทยาเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ 16 พฤษภาคม 2532 มีนักเรียนทั้งหมด 65 คน รับนักเรียนชั้น ม.1 เพิ่ม เป็นนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 14 คน มีครู อาจารย์ 6 คน ช่วยราชการ 1 คน โดยมีนายอวยพร รัตนไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเมืองปราณบุรีรักษาการตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนยางชุมวิทยา และในปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนายสนิท อรรถวุฒิกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน[ย้อนกลับ]