ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนยางชุมวิทยา

  

ระดับชั้น
เพศ
รวม
  
 
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6

29
19
23
1
5
4
18
20
33
10
4
7
47
39
56
11
9
11
รวม
81
92
173

ข้อมูล นักเรียน 10 มิถุนายน 2551

    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้
          1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 173 คน (ยกเว้นนักเรียนแขวนลอย)
          2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

          3. มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนรวม                      1      คน
          4. มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                          -      คน
          5. มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                      -      คน
          6. มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจำนวน        15     คน
          7. จำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย                            24-30   คน
          8. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 12
          9. จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)จำนวน                คน
         10. สถิติการขาดเรียนต่อเดือน                              1-2     วัน
         11. จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน(รางวัลดีเด่นที่ไดรับ)
             * ประเภท -                                    จำนวน -         คน
             * ประเภท -                                    จำนวน -         คน