นายสนิท    อรรถวุฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา

ประวัติการศึกษา
         นายสนิท  อรรถวุฒิกุล เป็นคนกุยบุรี เกิดที่หมู่ 6 ตำบลกุยบุรี จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดวังยาว  ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี และจบปริญญาโท บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน (โดยสงเขป)
         ปฏิบัติหน้าที่ เป็นครูผู้สอน  5 ปี
         ปฏิบัติหน้าที่ เป็นศึกษานิเทศก์  5 ปี
         ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริหารโรงเรียน  25 ปี


 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯครูเจริญลักษณ์  เกตุแก้ว
ครู คศ.2

ครูจักรกฤช   ทองสุข
ครู คศ.2
ครูสุนีย์  ปรีดา
ครู คศ.2
ครูประหยัด   ปรีดา
ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
ครูสำลี   แดงนวล
ครู คศ.3
ครูรัตนา   ธรรมชาติ
ครู คศ.2
ครูจงวัฒนา  โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
ครูกรรณิการ์  วชิรานุกูล
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงนอาชีพและเทคโนโลยี

ครูสมพิศ   ฮะยูู้้
ครู คศ.2
ครูนุกูล   เสือกลิ่น
ครู คศ.2
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูสุกิจ   อรุณศิริ
พนักงานบริการ
ครูณัฎฐ์วิภา   สุริยันต์
ครู คศ.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ดนตรี นาฏศลิป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูรังสรรค์   ทองสุข
ครู คศ.2
ครูวารินทร์   สว่างแสง
ครู คศ.2
 
นายสมพร   อ่วมนิล
พนักงานขับรถ
นายบุญเสริม   สมเกลียว
พนักงานบริการ
 

นางสาวพรศิริ    จับใจ
ลูกจ้างชั่วคราว

 


[ย้อนกลับ]