วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของโรงเรียนยางชุมวิทยา
              
         ปรัชญาของโรงเรียน
คือ เรียนดี วินัยดี มีคุณธรรม นำอาชีพ
                   
         วิสัยทัศน์
์  คือ โรงเรียนยางชุมวิทยาต้อง “เป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น เปี่ยมคุณธรรม
                                     เรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและท้องถิ่น
       พันธกิจ             

       

  1. มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิด  รู้จักทำ  แก้ปัญหาได้
  2. สร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม   และมีค่านิยมที่ดีต่อตนเองและสังคม
  3. สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในการจัดการศึกษา  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและชุมชน
  4. ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ
  5. มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพ  เพื่อให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน
  6. ัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลคุณภาพทางการศึกษา  มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่ดี  ห่างไกลจากสารเสพติด

                
        
เป้าประสงค์   (Goals)

                       โรงเรียนยางชุมวิทยาได้กำหนดยุทธศาสตร์  และจัดทำแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา  2552  –  2556  ดังต่อไปนี้

 1. เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้รู้จักคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  ถูกต้อง  มีความเป็นเลิศทางการศึกษาตามแนวการเรียนรู้ในรูปแบบ School  workshop
 2. มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. มีจิตสำนึกที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีต่อตนเองและสังคม  ประสบผลสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน
 4. พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไป
 5. ชุมชนและองค์การในท้องถิ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน  และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน ตามหลักการปฏิรูปการศึกษา  และพ.ร.บ.การศึกษา  2542

 

        
           เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ มีดังนี้

          ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
          -   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
          -   นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

          ด้านการบริหารและการจัดการ
           -  โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ

          ด้านทรัพยากร
          -  โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพียงพอกับ
              ความต้องการ  และพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

          ด้านสภาพแวดล้อม

          -  โรงเรียนมุ่งพัฒนาและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม  ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
             ของนักเรียน  และมีความปลอดภัยในพิษภัยจากสิ่งแวดล้อม  โดยธรรมชาติ 
             และสิ่งเสพติดที่มิพึงประสงค์

          ด้านการกำกับตรวจสอบและรายงาน
          -  สถานศึกษามีการพัฒนาการ  การกำกับติดตามและมีการรายงานให้ผู้บริหาร
             หรือหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ
          -  ธรรมนูญโรงเรียน
          -  บทสรุปการรายงานของสถานศึกษา

 

 

          
         กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา

           การพัฒนางานนโยบาย
           - ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางด้านความคิดของนักเรียน
           - พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพและวิชาสามัญ (นร. เป็นสำคัญ)
           - ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม
           - ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิต

           การพัฒนางานกิจกรรม
           - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมทักษะอย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           - สร้างความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
           - เชิญชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

           การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
                   โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษา  มีความเหมาะและตรงต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน              ครูมีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามพ.ร.บ.  การศึกษา  ฉบับ   พ.ศ.  2542  ทุกรายวิชา  ผู้เรียนมีสุขภาพทางกาย  จิตใจ            อารมณ์  สติปัญญา ที่สมบูรณ์  อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนในอนาคตได้

           การพัฒนาบุคลากร   
           - ส่งเสริมให้บุคลากรผู้สอนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  และรู้รักนำเทคโนโลยีมา              ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด
           - สนับสนุนให้บุคลากรมีแฟ้มสะสมงานเป็นของตนเองและถูกต้องตามรูปแบบ  เป็นปัจจุบัน

           การสร้างความสำพันธ์กับชุมชน
           - ให้ความร่วมมือกับชุมชนให้การบริการการศึกษาแก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น
           - ให้ผู้ปกครองและชุมชนหมั่นติดตามข่าวสารการศึกษา และร่วมมือกับโรงเรียนสอดพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน
           - เชิญชวนให้ชุมชนมามีบทบาทในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาอย่างเต็มที่

           การจัดการเรียนการสอน / การจัดกิจกรรมนักเรียน
           - เสริมสร้างให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนมากขึ้น
           - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
           - นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

           การกำกับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
           - มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นระบบสามารถนำมาใช้ได้สะดวก

           การประเมินภาพรวมด้านคุณภาพของนักเรียน
           - ระบบข้อมูลทางการศึกษา  มีความชัดเจนและครอบคลุม  และเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
           - การประเมินผลภาพรวม   ด้านผลผลิตทางการศึกษา  มีความชัดเจนมากขึ้นและง่ายต่อการตรวจสอบ
           - ครูมีการจัดทำแผนการสอนครบทุกรายวิชาสามารถตรวจสอบได้  มีการนิเทศติดตามการสอน                เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปในทุกโอกาส

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
       1   บริหารจัดการโรงเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานชาติ
       2   ร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา   ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่น
       3   พัฒนาครูผู้สอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  สร้างจิตสำนึกในความเป็นครูมืออาชีพ  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       4   จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน   จัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่งในโรงเรียน
       5   ปรับปรุง  ทบทวนหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
       6   ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       7   ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน
       8   ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาตามศักยภาพของครู   และนำผลที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

 

เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด
(Service delivery target and indicator)

 1. พัฒนาการจัดองค์ความรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
 2. สร้างความสัมพันธ์ชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 3. เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของสถานศึกษาให้ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง
 4. รณรงค์ให้นักเรียน  ผู้ปกครองร่วมกันต่อต้านยาเสพติด  ละอบายมุขทุกประเภท
 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรเอกชน  ภาครัฐ  องค์กรส่วนท้องถิ่นในการร่วมระดมทรัพยากรสู่สถานศึกษา

ตัวชี้วัด

 1.  โรงเรียนมีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
 2.   ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา  ร้อยละ  80
 3.   ชุมชนได้รับข่าวสารจากโรงเรียนร้อยละ  70
 4.   โรงเรียนและชุมชนปลอดสารเสพติดทุกประเภท
 5.   ภาครัฐและเอกชน  ร่วมระดมทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นสู่สถานศึกษาร้อยละ  70  

[ย้อนกลับ]