ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมของโครงการ

สภาพครอบครัว และบ้านของนักเรียนที่ยากจนอนาถา จังหวัดตรัง

 

เด็กๆ ทีมที่รับผิดชอบ ช่วยกันปรุงอาหาร สำหรับสมาชิกทั้งศูนย์ฯ

 

สภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน ที่มีสิทธิ์เข้ามาเรียนที่ศูนย์ฯ

การเรียน การสอนเย็บผ้า เพื่อให้เด็ก ๆ มีงานทำเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้ว

สมาชิกที่ร่วมกันรับประทานอาหารในถาดเดียวกัน เรามีเพื่อน ๆ 5 คน ช่วยจัดการข้าวในถาด ......

ใจเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความสำเร็จของเรา งานกีฬาสีประจำป

กิจกรรมอบรมศาสนานักเรียนและชาวบ้านละแวกใกล้เคียง โดยอาจารย์มัรยัม สาเม๊าะ

ทีมสมาชิกร่วมกันจัดทำราวตากผ้าสำหรับทุกคนในศูนย์ฯ

คุณแม่“ฮาลูมา อิแอ” นักวิจัย ผู้ที่เป็นที่รักของ ลูก ลูก ในศูนย์

บรรดาศิษย์ปัจจุบันของศูนย์ฯ

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นของพวกเราต่อศูนย์ฯ ของเรา

เครือข่ายมาเลเซียมาศึกษาดูงาน และให้การช่วยเหลือ

เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายมุสลิมะฮ์ เปิดงานโดย ดร.หะสัน หมัดหมาน อดีตผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอิสลามศึกษาปัตตานี มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชี้แจงทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์เวที

ทีมวิจัยบอกเล่าความเป็นมาและความเป็นไปของเวทีถอดบทเรียนเครือข่ายมุสลิมะฮ์

ถอดบทเรียนร่วมกัน ทีมวิจัยและกลุ่มมุสลิมะฮ์

ช่วยกันคิด ช่วยการหาแนวทางในการปรับปรุงงานของศูนย์ฯ

รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากเคร่งเครียดกันมานาน

ช่วยกันจัดเวที ระดมความคิดเห็นศิษย์ปัจจุบัน

นักเรียนนำเสนอความเห็นของกลุ่มที่ช่วยกันระดม

นำเสนอความคิดเห็นกลุ่มย่อยของนักเรียนปัจจุบันในดารุลอัยตาม

สมาชิกให้ความร่วมมือ และคอยให้กำลังใจเพื่อน ๆ เสมอ

กิจกรรมหลังจากการระดมความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ต่อศูนย์

เตรียมแผนงานในการระดมความคิดเห็นศิษย์ปัจจุบัน

เตรียมแผนงานในการระดมความคิดเห็นศิษย์ปัจจุบัน

เวทีเรียนรู้ เครือข่ายนักวิจัยชาวบ้าน ประจำ 3 เดือน จัดโดย สกว.ภาคใต้ตอนล่าง

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิจัย “บุหงาตุงกัล”
ณ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เวทีศึกษาดูงานของทีมงาน สกว.ส่วนกลาง และตะวันตก ณ ศูนย์เด็กกำพร้า

ใช้สถานที่ของศูนย์ในการจัดเวทีโครงการคนจน ซึ่งมื ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐเป็นหัวหน้าโครงการ

อบรมจริยธรรมสตรีมุสลิม และนักเรียนช่วงปิดเทอม ใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตอนที่ 1
1. ท่านคิดว่า เด็กกำพร้าและยากจนควรได้รับการดูแลด้านใดมากที่สุด
     - ด้านการศึกษา
     - ด้านการรักษาพยาบาล
     - ด้านข้อมูลข่าวสาร
     - ด้ารการพัฒนาอาชีพ
     - ด้านจิตวิทยา
     - ด้านการยอมรับจากชุมชนในสังคม
     - ด้านสิทธิเด็ก
     - ด้านอื่นๆ

2. ท่านมีโอกาส ท่านสามารถเข้ามาพัฒนาศูนย์ในรูปแบบใด และอย่างไร
     - ด้านสุขภาพ
     - ด้านการเงิน
     - ด้านบริหารการจัดการ
     - ด้านการประชาสัมพันธ์

3. ท่านคิดว่าศูนย์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากน้อยเพียงใด
     ................................................................................................................................................................................................

4. ท่านคิดว่าใครมีบทบาทในการพัฒนาศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิงบ้านสุไหงปาแนมากที่สุด
    - คณะกรรมการ
    - ผู้นำชุมชน
    - ส่วนราชการ
    - ระดับท้องถิ่น
    - ผู้นำศาสนา
    - คณะครู
   - ญาติเด็ก
   -คนในชุมชน
   - คนอื่นๆ


5. ท่านคิดว่าท่านพึงพอใจในการบริหารของศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิงบ้านสุไหงปาแนด้านใดมากที่สุด
- ด้านครูพี่เลี้ยง
- ด้านนักเรียน
- ด้านสื่อการเรียนการสอน
-ด้านกิจกรรม
- ด้านเทคนิค
- ด้านหลักสูตร
- ด้านบุคลิกภาพของครู: นักเรียน
- ด้านสถานที่
- ด้านบริหารการจัดการ
- ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง
- อื่นๆ

6. ปัจจุบันท่านได้ช่วยเหลือศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิงสุไหงปาแนในรูปแบบใด
- ผู้สอน
- ผู้บริจาค
- เป็นที่ปรึกษาให้ทางศูนย์
- ผู้อุปการะด้านการค่าใช่จ่าย
- ซากาต
- ความปลอดภัยของศูนย์
- อื่นๆ

7. ท่านเห็นว่าศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน ควรขยายให้มีเด็กผู้ชายด้วยหรือไม่
- ควรเพราะ
- ไม่ควรเพราะ
- โดยรูปแบบ

8. ท่านคิดว่าศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน ควรขยายไปสู่ชุมชนอื่นหรือไม่
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ไม่มีความคิดเห็น

9. ท่านคิดว่าศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน ควรจะเน้นการจัดการศึกษาด้านใดมากที่สุด
- ด้านศาสนา เพราะ
- ด้านสามัญ เพราะ
- ด้านอาชีพ เพราะ
- ด้านอื่นๆ(ระบุ)


10. เด็กในศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน ควรได้รับการส่งเสริมในด้านการศึกษา สูงสุดระดับใด
- ฟัรฏอีน
- อีบตีดาอีน
- มูตาวะฮซีเตาะห์
- ซานาวี
- คอลียะห์
- ต่างประเทศ
- อื่นๆ

11. เด็กในศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน ควรได้รับการส่งเสริมในด้านการศึกษาศาสนา,สามัญ, สูงสุดระดับใด
- ประถม
- มัธยมต้น
มัธยมปลาย
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
- การศึกษาสายอาชีพ
-อื่นๆ เพราะ

2. ท่านคิดว่าคณะกรรมการศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน ควรมีการประชุม มากน้อยเพียงใด
- 1 เดือน/ครั้ง
- 3 เดือน/ครั้ง
- 6 เดือน/ครั้ง
- 1 ปี/ครั้ง

13. ท่านคิดว่าเด็กเกิดการเจ็บป่วยควรได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหน
- อนามัย
- โรงพยาบาล
- ยาสามัญประจำบ้าน
- ยาสมุนไพร
- คลีนิค
- ซื้อกินเอง
- ปล่อยให้หายเอง เพราะ…….

14. ท่านคิดว่าศูนย์ควรเห็นการมีบทบาทด้านใดมากที่สุด
................................................................................................................................................................................................................................................


15. ท่านมีความคาดหวังต่อศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน อย่างไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................................................................................

16. ท่านคิดว่าเด็กในศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิง บ้านสุไหงปาแน เสียค่ารักษาพยาบาลตามปกติหรือไม่
.............................................................................................................................................................................................................................................

17. ท่านคิดว่าเด็กในศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิงบ้านสุไหงปาแน ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 2
1. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน ควรมีหรือไม่ เพราะอะไร
2. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน ควรขยายสู่ชุมชนอื่นหรือไม่
3. ใครมีบทบาทในการพัฒนาศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน
4. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน ควรจะขยายให้มีเด็กผู้ชายหรือไม่
5. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน ควรจะเน้นการจัดการศึกษาด้านใดมากที่สุด
6. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนในชุมชน ใครควรจะดูแลรับผิดชอบ และเพราะเหตุใด
7. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนควรได้รับการดูแลด้านใดมากที่สุด
8. เด็กในศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนควรได้รับการส่งเสริมในด้านการศึกษาสูงสุดระดับเท่าใด
9. เด็กในศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนควรได้รับการส่งเสริมในด้านการศึกษาสายสามัญสูงสุดระดับใด
10. ปัจจุบันท่านได้ช่วยเหลือศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนในรูปแบบใด
11. คณะกรรมการศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนควรประชุมมากน้อยเพียงใด
12. เด็กเกิดการเจ็บป่วย ควรได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหน เพราะเหตุใด
13. ท่านพึงพอใจการบริหารของศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนด้านใดมากที่สุด
14. ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน กิจกรรมใด
15. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน ควรเน้นบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากน้อยแค่ไหน
16. ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน ควรเน้นบทบาทด้านใดมากที่สุด
17. ท่านมีความคาดหวังต่อศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน อย่างไรบ้าง
18. เด็กที่ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนควรได้รับการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือไม่
19. เด็กที่ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างใดบ้าง เพราะเหตุใด
20. ในปัจจุบัน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในความอุปการะ

1