YOONGTHAI@hotmail.com
วิธีเข้าดำเนินธุรกิจ

วิธีการเข้าสู่ธุรกิจ ข้อดี ข้อเสีย

1. ซื้อไข่

-ต้นทุนต่ำ

-เลือกเพศไม่ได้

-สามปี จึงจะใช้การได้

-ต้องมีเครื่องกก

-ไม่รู้การเจริญเติบโต

2. ซื้อลูกนก อายุ 3 – 6 เดือน

-รู้เพศ

-ต้นทุนพอสมควร

-รู้การเจริญเติบโต

-อัตราการอยู่รอดมาก

-อัตราการตายสูง

-สองปีครึ่งจึงให้ผลผลิต

-ไม่รู้การสืบพันธุ์

3. ซื้อเมื่ออายุ 1 ปี

-รู้เพศที่แน่นอน

-รู้การเจริญเติบโตเต็มที่

-แข็งแรงภูมิคุ้มกันสูง

-หนึ่งหรือสองปี สามารถให้ผลผลิต

-ยังไม่รู้การสืบพันธุ์

-การลงทุนค่อนข้างสูง

4. ซื้อคู่ที่พร้อมผสมพันธุ์ (24 – 36 เดือน)

-คืนทุนเร็ว

-อัตราการรอดสูง

-ต้นทุนสูง

-ต้องมีเครื่องฟัก เครื่องกก

การมองความเป็นไปได้ของตลาดนกยูง ในปัจจุบันและอนาคต

ในอดีตนั้นการเลี้ยงนกยูงในเชิงธุรกิจเป็นไปได้ยากทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของกฏหมาย แต่ในปัจจุบันคิดว่าโอกาส
ได้เปิดกว้างขึ้นเมื่อมีมติ ครม. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.คุ้ครองสัตว์ป่าปี ๒๕๓๕ โดยสาระสำคัญที่เปิดโอกาสให้มีการ
เพาะเลี้ยง ขยายพันธ์ โดยขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ การเลี้ยงนกยูง ต้องใช้ต้นทุนสูงพอสมควร ซึ่งมีทั้งค่าพันธุ์นก ค่าโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง แต่ถ้าเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็สามารถจะเริ่มต้นทำเก็บไว้ได้เพราะการเลี้ยงนกยูง มันจะ
เห็นผลไม่ใช่ภายในปี 2 ปี แต่เราควรจะใช้เวลากับมันสัก 5 – 6 ปี เป็นอย่างต่ำจึงจะรู้ว่าธุรกิจนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะ
ถ้ามันประสบความสำเร็จขึ้นมาในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าเราก็จะมีของให้ตลาดพอดีก็คิดว่าคงทำรายได้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
นี้ได้อย่างมากแน่นอน จึงมองว่าธุรกิจการเลี้ยงนกยูง เป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคนมากกว่า

การขยายตัวของนกยูง

นกเพศเมียอายุ 2 ปี

1*20+1=21
ไข่นก 20 1*20+1=21

ปีที่3
ลูกนก 20 +20 รวมมีนก 41

ปีที่4
21*20+1=421
ลูกนก 20+420
รวมมีนก 441 41*20+1=841

ปีที่5
นกเล็ก 440+840
รวมมีนก 1,281

ปีที่6
441*20+1=8,821นกเล็ก 1280+8820
รวมมีนก 10,000

ใช้เวลาพัฒนา 6 ปี จากนก 1 ตัว จำนวนนกข้างต้นนี้คิดอัตรานกหนึ่งตัวออกไข่ให้ฟักได้ปีละ 20 ตัว ซึ่งในความเป็นจริงนกยูง
ให้ไข่แต่ละปี 7-40 ฟอง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่นก

การซื้อนกยูง ในประเทศ

ในต่างประเทศ(สหรัฐอเมริกา) มีการประกาศขายไข่นกยูงผ่านทางอินเตอร์เนต ราคาอยู่ระหว่าง 90 – 120 $ต่อไข่ 10
ฟอง จะมีจำหน่ายเป็นไข่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และลูกนกอายุ 3 เดือน ราคาขายจะอยู่ประมาณ ตัวละ 60 – 80$ การขาย
จะขายเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ตัว คือ ตัวเมีย 2 ตัวผู้ 1 ส่วนราคาขายพ่อแม่พันธุ์ที่ผลิตในไทยบางแห่งเท่านั้นที่ราคาประมาณคู่ละ
(ตัวเมีย 1 ตัวผู้ 1) 12,00 - 15,000 บาท เกษตรกรที่สนใจอาจยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจเพราะเป็นสัตว์ตัวใหม่ การตลาด
ยังไม่ชัดเจน คาดว่าในอนาคต( อีกประมาณ 5 ปีข้างหน้า ) ราคาจะลดลงจนเกษตรกรทั่วไปสามารถซื้อได้ หรือไม่เกิน 5,000
บาทต่อตัว หากเกษตรกรหรือผู้สนใจการเลี้ยงนกยูง สามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากเวบไซต์และหนังสือการเพาะเลี้ยงนกยูงสัตว์
เศรษฐกิจตัวใหม่ หรือจะมาเยี่ยมชมที่ยูงไทยฟาร์ม

120 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 : โทรฯ 01-7397414

1