ประวัติผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

ชื่อ นายทรงวุฒิ นามสกุล พัฒนกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 พฤษภาคม 2492  อายุ 54 ปี
ที่อยู่ 22/4 หมู่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร
รับราชการครั้งแรก 21 เมษายน 2519
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
ประวัติการศึกษา
ระดับประถม             จบการศึกษาจาก   โรงเรียนวัดใหม่มะเขือแจ้
ระดับมัธยมศึกษา      จบการศึกษาจาก    โรงเรียนตากพิทยาคม
ระดับปริญญาตรี        จบการศึกษาจาก    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รัฐศาสตรบัณฑิต)
ระดับปริญญาโท        จบการศึกษาจาก    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
ประวัติการฝึกอบรม
หลักสูตร นผบ. รุ่นที่ 7             จาก     กองศึกษาอบรมฯ
หลักสูตร นักบริหารแผนใหม่    จาก     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านบริหารสำหรับนักบริหารระดับสูง  จาก  ก.พ.
การดูงาน : ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

1