หลักปฏิบัติการพบญาติแบบใกล้ชิดตลอดทั้งปี

หลักปฏิบัติการพบญาติแบบใกล้ชิดตลอดทั้งปี

                    กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้มีการพบญาติแบบใกล้ชิดตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย ได้มีโอกาสเยี่ยมอย่างใกล้ชิดกับครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความ ผูกพันกับครอบครัว และให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทดลองให้ญาติได้เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานฯ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นมา ญาติ และผู้ต้องขังได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทัณฑสถานฯ กำหนดไว้เป็นอย่างดี เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งดังนั้น ทัณฑสถานฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติการพบญาติแบบใกล้ชิดตลอดทั้งปี ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม

ผู้ต้องขังชั้นกลาง จะรับการเยี่ยม 1 ครั้ง/เดือน โดยมีเงื่อนไข คือ
                               
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่เกิน 10 ปี 
                         
     - กระทำความผิดครั้งแรกคดีเดียว
                               
-ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษทางวินัย
ผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป จะได้รับการเยี่ยมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือนและจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
เด็กและเยาวชนที่สถานพินิจฯ ฝากไว้ ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาหรือถูกลงโทษทางวินัย และมีพฤติการณ์เป็นที่ไว้ใจได้ ให้ได้รับการเยี่ยม 1 ครั้ง

2. ญาติที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

2.1 จะต้องเกี่ยวดองเป็นญาติกับผู้ต้องขังดังนี้ คือ บิดา-มารดา,ภรรยา,บุตรของผู้ต้องขัง พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย แต่ในกรณีผู้ต้องขังไม่มีญาติมาติดต่อขอเยี่ยมให้ผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้อำนวยการทัณฑสถานใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเยี่ยมได้
2.2 จำนวนญาติเข้าเยี่ยมในแต่ละครั้ง อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 10 คน ต่อ ผู้ต้องขัง 1 คน
2.3 ญาติที่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวเมื่อเข้าเยี่ยมญาติ
2.4 ให้ญาติแต่งกายสุภาพทั้งหญิงและชาย ในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจำและ ทัณฑสถาน ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปในทัณฑสถานฯ
2.5 ผู้เข้าเยี่ยมจะต้องติดบัตรแสดงตัวผู้เข้าเยี่ยมให้ญาติติดไว้ที่อกเสื้อเบื้องขวาให้ เห็นเด่นชัดทุกคน
2.6 ผู้เข้าเยี่ยมจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องขัง หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ต้องขังมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (เฉพาะครั้งแรก)

3. วันและเวลาเยี่ยม

3.1 ผู้ต้องขังคดีอื่นๆ ที่ไม่ใช่คดียาเสพติดให้โทษ เยี่ยมได้วันอังคารและวันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)
3.2 ผู้ต้องขังคดียาเสพติดให้โทษ เยี่ยมได้วันจันทร์, พุธ และวันศุกร์ (เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)
3.3 เยี่ยมได้วันละ 1 ครั้ง แบ่งเป็น 2 รอบๆ ละ 1 ชั่วโมง
3.3.1 รอบเช้า เวลา 10.00-11.00 น. (ตรวจสอบเอกสารเวลา 09.30 น.)

3.3.2 รอบบ่าย เวลา 13.00-14.00 น. (ตรวจสอบเอกสารเวลา 12.30 น.)
3.4 ญาติที่แจ้งความจำนงขอเยี่ยมไว้แล้วไม่มาตามเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่า สละสิทธิ์ในวันนั้น
3.5 ญาติที่แจ้งความจำนงขอเยี่ยมไว้แล้วไม่มาเยี่ยม ทัณฑสถานฯ จะตัดสิทธิ์การเยี่ยมในรอบเดือนนั้น

4. สิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขัง

เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบหรือซุกซ่อนนำยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในทัณฑสถานฯ จึงไม่อนุญาตให้นำเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดเข้าไปเยี่ยม ทัณฑสถานฯ ได้จัดเตรียม สิ่งของดังกล่าวไว้บริการอย่างเพียงพอ

5. การจองเยี่ยม

5.1 ญาติจะต้องจองด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ
5.2 การจองเยี่ยมทุกครั้งจะต้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.3 ผู้ที่เข้าเยี่ยมจะต้องแสดงบัตรตาม ข้อ 5.2 ทุกครั้ง

 ลงชื่อ.....(ลายเซ็นผู้อำนวยการทัณฑสถานฯ)......
(นายทรงวุฒิ พัฒนกุล)
ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
31 พฤษภาคม 2545

กลับหน้าแรก