การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

       การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   ทำให้ครูผู้สอนทราบถึงสามารถพื้นฐานเดิมของผู้เรียน   และสามารถทำให้ครูผู้สอน ดำเนินการจัดกิจกรรม
การรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ    
         ข้อมูลที่ต้องการศึกษาผู้เรียน  มีทั้งหมด ๔ ด้าน   ได้แก่
         ๑. ด้านวุฒิภาวะความฉลาดทางอารมณ์ หรือ เชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient)
         ๒. ด้านพหุปัญญา (Multiple Intelligences)
         ๓. ด้านวิธีการเรียนของแต่ละคน
         ๔. ด้านปัญหาและข้อจำกัดของผู้เรียน
         

 

แบบสำรวจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 

ชื่อเจ้าของข้อมูล ................................................................................ ชั้น .................  เลขที่ .........................

         คำชี้แจง : แบบศึกษาผู้เรียนฯ ชุดนี้ จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป เพื่อให้เต็มตามศักยภาพผู้เรียน  ข้อมูลทั้งหมด
ที่นักเรียนได้ตอบมา  จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และครูผู้สอน   ที่สามารถเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชานี้ ต่อไป
        

ตอนที่ ๑. ด้านวุฒิภาวะความฉลาดทางอารมณ์ หรือ เชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient)


คำชี้แจง : ให้ผู้สำรวจกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องระดับคะแนน  ตามความเป็นจริง

การแปลความหมายของคะแนน ในช่องระดับคะแนน

ระดับคะแนน ความหมาย

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

พฤติกรรมบ่งชี้ของผู้เรียน ระดับคะแนน
๐๑.  เป็นผู้ที่เปิดเผย  ตรงไปตรงมา  บอกความความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของตนเองได้          
๐๒. เป็นผู้มองโลกในแง่ดี           
๐๓. ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค  ความลำบากยากเข็ญ          
๐๔. เป็นผู้ให้ความสำคัญกับความรู้สึกผู้อื่น          
๐๕. เป็นผู้ฟังที่ดี และเป็นผู้ร่วมสนทนาที่ดี          
๐๖. ไม่ยัดเยียดความคิดของตนเอง ให้ผู้อื่น          
๐๗. ไม่ชอบยกตน ข่มท่าน          
๐๘. เป็นคนมีเหตุผล          
๐๙. อ่านภาษา  ท่าทางในการสื่อสารของผู้อื่นได้          
๑๐. เปิดกว้าง รับรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของผู้อื่น          
๑๑. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น          
๑๒. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี          
๑๓. ตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณ          
๑๔. ไม่ยึดติดกับลาภ ยศ คำสรรเสริญ และสุข          
๑๕. มีใจหนักแน่น ไม่อ่อนไหว          

ค่าเฉลี่ยรวม

         

 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้สำรวจข้อมูล
วันที่
........................................

 

ตอนที่ ๒.  ด้านพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

 

ชื่อเจ้าของข้อมูล ................................................................................ ชั้น .................  เลขที่ .........................


ตอนที่ ๒.๑ ค้นหาความเก่ง


คำชี้แจง : ให้ผู้สำรวจกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องระดับคะแนน  ตามความเป็นจริง

การแปลความหมายของคะแนน ในช่องระดับคะแนน

ระดับคะแนน ความหมาย

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

พฤติกรรมบ่งชี้ของผู้เรียน ระดับคะแนน
๑. เก่งด้านภาษา (การอ่าน การเขียน การพูด)          
๒. เก่งด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (แก้ปัญหา และคำนวณ)          
๓. เก่งมิติสัมพันธ์ ( จินตนาการ และคิสร้างสรรค์)          
๔. เก่งเคลื่อนไหว หรือกีฬา          
๕. เก่งดนตรี ร้องรำ  ทำเพลง          
๖.  เก่งมนุษย์สัมพันธ์  มีไมตรีจิต          
๗. เก่งการเข้าใจตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง          
๘. เก่งเข้าใจธรรมชาติ          

ค่าเฉลี่ยรวม

         

 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้สำรวจข้อมูล
วันที่
........................................

 

ตอนที่ ๒.๒  พหุปัญญากับความสัมพันธ์ในอาชีพต่าง

 

คำชี้แจง : ให้ผู้สำรวจใส่เลข เรียงลำดับอาชีพที่ตนเองชอบ 

ลำดับอาชีพที่ต้องการ

ลำดับที่ อาชีพ
  นักพูด  นักเล่านิทาน
  นักการเมือง
  นักประชาสัมพันธ์
  นักหนังสือพิมพ์
  บรรณาธิการ
  ทนายความ
  นักการขาย
  นักคณิตศาสตร์
  นักสถิติ
  นักบัญชี
  นักวิทยาศาสตร์
  นักเคมี
  นักฟิสิกส์
  นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  นักวิจัย
  นักซื้อ ขายหุ้น
  นักดาราศาสตร์
  นักบิน
  นักเดินเรือ
  นายพราน
  นักแผนที่
  ไกด์
  ช่างรังวัดที่ดิน
  สถาปนิก
  ช่างแกะสลัก
  สถาปนิก
  ศิลปิน  นักแสดง
  นักกีฬา
  นักเต้น (แดนเซอร์)
  ช่างยนต์
  ช่างปั้น
  ศัลยแพทย์
  นักดนตรี
  นักร้อง
  นักการทูต
  นักข่าว
  ครู อาจารย์
  แพทย์  พยาบาล
  พิธีกร โฆษก
  นักการตลาด
  นักธุรกิจ
  ผู้นำศาสนา
  นักจิตวิทยา  จิตแพทย์
  นักอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

 

 

ตอนที่ ๓. ด้านวิธีการเรียนของแต่ละคน

 

ชื่อเจ้าของข้อมูล ................................................................................ ชั้น .................  เลขที่ .........................


วิธีที่จะเรียนรู้


คำชี้แจง : ให้ผู้สำรวจกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องระดับคะแนน  ตามความเป็นจริง

การแปลความหมายของคะแนน ในช่องระดับคะแนน

ระดับคะแนน ความหมาย

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

วิธีที่จะเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับคะแนน
๑. ชอบเรียนรู้โดยการอ่าน          
๒. ชอบเรียนรู้โดยการได้ยินหรือได้ฟัง          
๓. ชอบเรียนรู้โดยการได้เห็น          
๔. ชอบเรียนรู้โดยทั้งการได้เห็นและได้ยินหรือได้ฟัง          
๕. ชอบเรียนรู้โดยการพูด          
๖.  ชอบเรียนรู้โดยทั้งการพูดและการทำ          

ค่าเฉลี่ยรวม

         

 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้สำรวจข้อมูล
วันที่
........................................

 

ตอนที่ ๔. ด้านปัญหาและข้อจำกัดของผู้เรียน

 

คำชี้แจง : ให้ผู้สำรวจกาเครื่องหมาย  / ลงในช่องระดับคะแนน  ตามความเป็นจริง

การแปลความหมายของคะแนน ในช่องระดับคะแนน

ระดับคะแนน ความหมาย

มากที่สุด

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

ปัญหา/ข้อจำกัดของผู้เรียน ระดับคะแนน
๐๑. มีความบกพร่องทางร่างกาย          
๐๒. มีโรคภัยไข้เจ็บ          
๐๓. อ้วน - ผอมเกินไป          
๐๔. ผู้ปกครองบังคับมากเกินไป          
๐๕. ขาดความอบอุ่นทางบ้าน          
๐๖.  ครอบครัวแตกแยก          
๐๗. ปรับตัวเข้ากับพี่ๆน้องๆ ไม่ได้          
๐๘. ขัดแย้งกับผู้ปกครอง          
๐๙. ฐานะทางเศรษฐกิจทางบ้านไม่ดี          
๑๐. สิ่งแวดล้อมทางบ้านไม่ดี          
๑๑  มองผู้อื่น ในแง่ร้าย          
๑๒. ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้น  เพื่อนต่างชั้น และครู ไม่ได้          
๑๓. อารมณ์ไม่มั่นคง อ่อนไหว          
๑๔. เบื่อการเรียน          
๑๕. เวลาว่างไม่รู้จะทำอะไร          
๑๖.  เรียนไปแล้ว นำไปใช้ไม่ได้          
๑๗. ไม่รู้จักวิธีเรียน          
๑๘  เรียนไม่รู้เรื่อง          

ค่าเฉลี่ยรวม

         

 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้สำรวจข้อมูล
วันที่
........................................

 

 
1