Pusat Rujukan Ilmu Tatabahasa Melayu                                                                   

                        Disediakan oleh : Muhammad Yusri b. Yusof ( KDP 14 Minggu) IBMM    

[gambarku] [biodata][koleksi][hubungi saya][kemalangan jalan raya][slaid MS Powerpoint][lawatan]

    GOLONGAN KATA                  PEMBENTUKAN AYAT                    JENIS - JENIS AYAT                                            

Kata Nama                                        Pengimbuhan                                              Ayat Penyata                               

Kata Kerja                                        Penggandaan                                               Ayat Tanya                                 

Kata Adjektif                                     Pemajmukan                                               Ayat Seruan                                

Kata Tugas                                        LAIN -  LAIN                                          Ayat Perintah                                

          Kata Banyak Makna                            Antonim                                                   Penjodoh Bilangan                        

          Kata Ganda                                        Sinonim                                                      Kata Arah                                   

         Kata Perintah                                       Tanda Baca                                               Kata Ganti Nama                         

          Kata Keterangan                               Kata Pangkal Ayat                                      

          PERIBAHASA                               BENTUK AYAT  

          Simpulan Bahasa                                Ayat Pasif                                                   Ayat Majmuk

          Perumpamaan                                     Cakap ajuk                                                 Kata Pembenar

          Bidalan                                               Cakap Pindah                                            Bandingan Semacam

          Pepatah                                               Ayat Tunggal                                             Kesalahan Umum Tatabahasa

        

          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

1