Illyria" Land of the Lyra "
B a l k a n   L i n k s
RASNA ANALIZA:    ISTOCNA EVROPA I BALKAN
RACIAL ANALYSIS:   EAST EUROPE AND BALKANS
Rasna analiza :  Ist. Evropa  i Balkan


1) Veze izmedju Srba , Bugara  i Makedonaca ?

 
Srbi i Bugari su bili tradicionalni antagonisti i jedan od glavnih i primarnih  razloga jeste u tome ko bi posjedovao region danasnje Republike Makedonije.

   Konflikt nije bijo koncentrisan samo na teritoriju vec i na sami narod . Obadvije strane su trvdile da je narod njihovog porijekla.

   Slovenski Makedonci su do 20-og vijeka ( po velikom Srbskom naucniku Cvijicu iz sredine 19 vijeka ) prestavljali Slovensku govornu masu koja nije imala jasno i precizno definisanu nacionalnu svijest ( Cvijic u tu grupu stavlja i Nisku zonu u istocnoj Srbiji  kao i Sofijsku zonu u Zap . Bugarskoj ).

   I Srbija  i Bugarska su vidjele svoju sansu u ovom status quo u Makedoniji i pokusale su ( u razlicitim vremenima i razlicitim zemljama )da ih asimirijaju sa odredjenim stepenom uspjeha ili neuspjeha.

   Istoriski gledano region danasnje Makedonije je bio i pod Srbskom i pod Bugarskom vlasti.

   U srednjem vijeku  region je bio dio srednjovjekovne Srbije i bio je naseljen Srbima .  Cinjenica je da je bio takav Srpski centar da je Skopje u jednom vremenskom periodu ( u srednjem vijeku) bilo i glavni grad srednjovjekovne Srbije.


2) Rasne Veze izmedju Srba , Bugara  i Makedonaca ?

 
Gledajuci kroz oci rasne antropologije ( predmet o kojem ja da pisem kasnije na kraju ove stranice  ) narod danasnje Rep. Makedonije je klasifikovan kao djelimice dio Dinarske rase (njene zapadne zone)  mada je vecinom Mediteranske sa manjim Dinarskim uticajem.

  Vecina Srba ( i naroda bivshe SFRJ ) je klasifikovana kao Dinarski tip dok je vecina Bugara klasifikovana kao predominatno istocnomediteranski tip ( sto je isti slucaj  kao sa vecinom ljudi zapadnih Turaka i Grka). Originalni Bugari su bili Turski narod semi-orijentalne Turanidske rase (koja se moze naci u SI Bugarskoj)

3) Sira Rasna Analiza

   Da ne bude greske Dinarski tip je podgrupa Mediteranske rase ( kao i istocno mediteraski tip, zapadno mediteranski tip, alpski tip, Norik, itd ).

   Da napomenem da narod Turske kao i u manjem stepenu Libana, Sirije  je isto klasifikovan kao istocno mediteranski tip ali je on jasno dominantan u Bugarskoj, Turskoj i Grckoj ( na vecem stepenu nego drugdje).

   Drugi jacan rasni elemenat Turske (istok)  je Iransko-afganska rasa u Zapadnoj Anatoliji. Jedina zona Turske u kojoj zivi mijesani originalni ( mjesani Orijentalni Turanidi ) Turski elemenat je centralna Anatolia ( Konya ) sto znaci da u stvarnosti jedina zona dje ima minorni rasni uticaj Turske krvi je danasnja centralna Anatolie.

   Originalni Sloveni su narod u Polskoj, Ukrajini i Bjelorusiji. Pravi Slovenski rasni elemenat je nazvan u rasnoj antropologiji 'Novodunavski' i ovaj tip je nastao kao stabilizovani blend mijesanja starijih Dunavaca Nordiske rase sa semi-orijentalnim Lagodan tipom .

  Ovaj 'Novodunavski' tip je veoma mali na Balkanu ( da budem precizniji medju najmanjim na Balkanu ) dok cini vecinu u Poljskoj, Ukrajini, Rusiji i Bjelorusiji.

   Sjeverna Grcka je zastupljena sa Alpinskim i Istocno mediteranskim tipom sa prisustvom Dinaraca.

   Na kraju cu da ostavim sajt o rasnoj antropologiji ( "racial compact" ) koji u njemu ima informacije o rasnoj strukturi svih zemalja Evrope ali cu prvo da vam sam napishem o nekoliko zemalja i obasnjim neke od rasnih klasifikacija. Sajt je dobrim dijelom basiran na radu velikog rasnog antropologa Charleston Stevens Coon tj iz njegove knjige 'Evropske rase' ( ' The races of Europe') napisane 1939. 

   Informacije u njihovom sajtu su dakle cisto naucne prirode i nemaju nikakav vidljiv uticaj desnicarske 'racial compact' izuzev u jednom dijelu gdje pominju da 5% Grcke je Nordiskog porijekla ( to uzimam kao cinjenicu i ne demantujem je ) i kazu da su ti ljudi porijeklom najvjerovatnije od Dorjanskog i Ahejskog porijekla ( sto je naivan  potez sa njihove strane jer je sam Coon jasno opisao velike slicnosti izmedju dorjanskih  Sfakia u JZ Kriti i Crnogoraca , koji i jedni i drugi pripadaju  eksremnom dinarskom tipu a ne nordiskom dok su jedni porijeklom  Dorjani a drugi juzni Iliri ili Frigo-Iliri ).

-
Ceska i Slovacka ( 40% Alpinci, 15% Norik  - Mediteranska podrupa ili " svjetliji Dinarci ", 20% NOVODUNAVCI ili Sloveni, 25% Dinarci-pretezno Moravska )

-
Madjarska ( 35% NOVODUNAVCI - SLOVENI, 25% Turanidi-mijesani originalni Madjarski ili mongolski elemenat, 20% Dinarci, 15% Alpinci, 2% Nordik - Nordiska podgrupa, 2% Norik, 1% Istocno mediteranci ili Vizantinci - Grci )

-
Rusija-Bjelorusija-Ukrajina ( 40% NOVODUNAVCI, 35% Lagodanci - mijeshani Mongolski elemenat, 8% Nordiski tip-gotskog porijekla najvise, 7% istocno mediteranski tip -najvishe u zoni Crnog mora, 5% Dinarci-Skiti u Ukrajini, 5%-Norik)

-
Poljska ( 55% NOVODUNAVCI-SLOVENI, 10% Lagodanci, 10% Dinarci-u juznoj Poljskoj u zonama koje su bile pod Austro-ugarskoj-zemlji koja je bila poznata po naseljavanjima odredjenih zona tudjim elementom iz drugog dijela Austro-Ugarske, 5% Holstat Nordik, 5% Norik, 5% ist.-balticki tip )

-
Bivsa S.F.R.Jugoslavija ( 75% Dinarci , 10% zapadno mediteranci - pretezno na jadranskoj obali , 10% Norik - Dinarski elemenat  i , konacno , i 5% su NOVODUNACI ILI SLOVENI rasni tip prisutan  u Panoniji i SZ SFRJ).

-
Rumunija ( 35% Dinarcii, 25% istocno medit. - Vizantinci - najvise u zoni Crnog Mora , 20% NOVODUNAVCI , 10% Alpinci, 7% Norik, 3% Nordik)

-
Albanija ( 75% Dinarci, 10% zapadno-mediteranci-more, 10% Alpinci-Toski na jugu Albanije, 5%-Norik ).

-
Bugarska ( 60% istocno mediterancii, 15% Alpinci, 15% Dinarci-Tracani, 5% Turanid - ili mijesani originalni hunsko-bugarski mongolski elemenat u SI Bugarskoj ).

-Grcka ( 40% istocnomediteranci, 25% Dinarizovani Mediteranci ili stabilizovani blend mjesavine istocnomediteranca i Dinaraca, 20% Alpinci-pretezno u Epirusu, 10% Dinarci, i 5% Nordijaca koji su  najvise porijeklom od Gota i drugih germanskih elemenata mada u ovom slucaju definitivno mijesanog rasnog karaktera).

PAZNJA :  Pisac od internet sajta zvanog 'racial compact'  je napiso  da je Nordiski elemenat dolazi od Ahejaca i Dorjana u Germanskoj zabludi da sebe vide kao autohtono stanovnistvo na Balkanu dok potuno ignorisu cinjenicu da Sfakia i Crnogorci imaju veliku rasnu i kulturnu slicnost i time se stvara veza izmedju Dorjana i Ilira.
  
  Nadam se da su informacije pomogle u potrazi za boljem razumijevanjem rasne strukture istocne Evrope i Balkana.

  Statistika je uzeta iz "racial compact" internet sajta ( na Engleskom ) koji je posvecen rasnoj antropologiji Evrope i koji je prvenstveno baziran na radu
Charleston Stevens Coonove knjige "Rase Evrope" .

Racial Compact
Racial analysis : E. Europe & Balkans


1) Relations between Serbs, Bulgars & Slav Mac.'s?

Serbs and Bulgarians have been traditional antagonist and one of the major reasons was over who would posses the region of modern day Rep. of Macedonia.

  The conflict wasn't just over ha land but also over the people itself. Both side's claim that the people are of their origin.

  Slav Macedonians until 20-th century (according to Serb scientist Jovan Cvijic from the turn of 19 cen.) were a Slavic speaking mass of people without clearly defined national consciousness (Cvijic in the same category puts the Nis region in SE Serbia & Sofia region in W. Bulgaria ).

   Both Serbia and Bulgaria saw opportunity in this status quo situation in Macedonia and tried (at different times and in different countries) to assimilate them with varied degrees of success or failure.

   Historically the region of today's R.Mac. have been under both, Serb and Bulgarian control.

   In the middle ages the region was part of Medieval  Serbia and it was settled by Serbs. In fact it was such a Serb stronghold that the city of Skopje was at numerous times declared (in the middle ages) even  the capital of Serbia.


2) Racial relations between Serbs, Bulgars & Slav Mac.'s?

Looking through the eyes of racial anthropology (a subject I will talk at the end of this text) people of R. Macedonia are classified as partly of Dinaric race (its e western regions)  although majority of population is of Mediternian race with minor Dinaric influence.


   Majority of Serbs (and people in the former Yu.) are classified as Dinaric type while majority of Bulgarians are classified as mainly Eastern Mediterranean type (which is the same as with majority of western Turks and Greeks) . Original Bulgars were a Turkic people of semi-oriental Turanid race (exists in NE Bulgaria).

3) Wider Racial Analysis

   Make no mistake that Dynaric is a Mediterranean subgroup (like the Eastern Mediterranean type, Western Mediterranean type, Alpine type,Noric,etc ).

   Let me mention that people of Turkey and to a lesser degree  Lebanon, Syria  is also classified as eastern Mediterranean type but the same type is dominant in Bulgaria, Greece and Turkey (more than anywhere else).

    Another strong racial element in Turkey (east)  is Irano-Afghan racial element  in West Anatolia. The only region within Turkey where mixed original (mixed Oriental Turanid ) Turkic element lives is central Anatolia (region of Konya) which means that the only region which has minor Turkic racial influence is central Anatolia.

   The real Slavs are people of Ukraine, Poland and White Russia. The real Slavic element is called in racial anthropology is called 'Neodanubian' type  which was created as stabilized blend by mixing older Danubians of Nordic race with semi-oriental Lagodan type.

   This "neodanubian" type is very small in Balkans , in fact among the smallest, while it represents majority in Poland, Ukraine, Russia and White Russia.

    North Greece is inhabited with Alpine and Eastern Mediternian type with the presence of Dinarics.

   At the end I will leave a racial anthropology site ("racial compact" ) in which there is info about the racial structure of all the European countries but before that I will clarify some of the racial classifications. The site is primarily based on the work of the big figure in the department of racial anthropology  Charleston Stevens Coon or rather from his book 'The races of Europe ' written in 1939.

  Information in this site are primarily of scientific nature and do not have visible influence of the rightist Racial compact except in one part where they state that the 5% of the Population of Greece that is Nordic (which I take as a fact and don't deny it) is most likely descended from Dorians and Acheans (which is rather a careless  move from their side since Coon himself clearly describes the big similarities between Dorian Sfakia and Montenegrins, both belonging to  the extreme Dinaric type and not to the Nordic one while one group's origins  is Dorian and the other southern Illyrian or phrygo-illyrian ).

-
Czech Rep. and Slovakia (40% Alpine, 15% Noric-Mediterenian subgroup or " Lighter Dinarics" , 25%-Dinaric-mainly Moravia, 20% NEODANUBIAN-OR SLAVIC )

-
Hungary (35% NEODANUBIAN-SLAVS, 25% Turanid-mixed original Magyar or Mongol element, 20% Dinaric,15% Alpine, 2% Nordic-Nordic subgroup, 2% Noric,1% Eastern Mediterranean or Byzantine or Greek)

-
Russia-White Russia-Ukraine (40% NEODANUBIAN, 35% Lagodan-mixed Mongol, 8% Nordic-Goths, 7% Eastern Mediterranean-Byzantine- mainly Black sea region, 5% Dinaric-Skitians in Ukraine, 5% Noric)

-
Poland (55% NEODANUBIAN-SLAVS, 10% Lagodan, 10% Dinaric-probably Illyrians who were brought in SW Polish province as Slesia when it was part of Austria-Hungary-state which is well know for shuffling populations all over the empire, 5% Hollstat Nordic, 5% Noric, 5% Eastern Baltic).

-
Former Yugoslavia (75% Dinaric-Illyrian, 10% western Mediterranean- present in the Adriatic coast, 10% Noric-Dinaric element, and 5% NEODANUBIAN - the last two types are present  in Panonia and NW part of old Yu.).

-
Romania (35%-Dinaric, 25% East Mediterranean-Byzantine - mainly Black sea region, 20% NEODANUBIAN , 10% Alpine, 7% Noric,3% Nordic )

-
Albania (75% Dinaric-Illyria, 10% West Mediterranean at the coastline, 10%-Alpine- Tosks in the S.,5% Noric).

-Bulgaria (60% Eastern Mediterranean-Byzantine, 15% Alpine, 15% Dinaric-Trakian, 5% Turanid-mixed original Hunnic Bulgar or Mongol element in NE Bulgaria).

-Greece (40% E.Med. or Byzantine ,25% Dinarized Mediterraneans or stabilized blend of mixure between Dinarics and eastern Mediterraneans , 20% Alpine-mainly Epirus, 10% Dinaric, 5% Nordic-mainly descendants of Goths and other Germanic elements although in this case they are of definite mixed character).

ATTENTION:  The 'racial compact' author states that the Nordic element comes from Acheans and Dorians in false hope of Germanics seeing themselves as autochronious population in Balkans while ignoring the fact that Sfakia and Montenegrins are racially and culturally related thus making the connection Dorians-Illyrians.

  I hope the information helped  in search for better understanding of racial structure of East Europe & Balkans.

   The statistic was taken from 'racial compact' site (which is a site that is centered on racial anthropology of Europe and which is primarily based on the work of
Charleston Stevens Coon's book "Races of Europe " ).

Racial Compact
Best Greek Sites
Top  100
Serb  Land  of  Montenegro
Srpska Zemlja Crna Gora
S f a k i a