Download, un-zip, install DumbadzeA&V.ttf
at your PC and view the page via IE5

FEEDBACK: ragbis_akido@hotmail.com
 

 

cfpfa[ekj hfu,b

GeoRugby.org cfab[dyj

(fira)AER FORUM

hfu,bc MFHSEKB otct,b

vfhnbdfl f[cybkb hfu,b

ufemvt,ekb rhbdb

 

lf /f7 ufcheklf yfqlb hfu,bc
cfbsbc vtjht yfrdtsbw

vtcfvtib uflfcf[njvfl lf/rfhbs
 FMF  lf bm vj[dtlhbc itvltu
ltlf-udthlb xfbybiyts

fdcnhfkbf #_-@^ cfv[8fahbrf  w[hbkb

ktkj 3fahbrtkb iflbvfybcf4

  1/08 14:40 fahbrfib lf,flt,ek-ufphlbkvf7 vfuhfv fv;fvfl fdcnhfkbbc cf[tkbs vjhfu,t rkfbl htc,jeyvf sfvfibc ,jkj fsoestekib dbhnejpekfl lffktkjdf vbnjdt,ekb cfvij,kj7 hbcb o.fkj,bsfw 3djkf,bpvf4 3,jrt4 'kbf lf 3cfvb thbc4 vjut,bc ifycb ufbxbyf8   dhwkfl


 30/07 19:10 if,fsc 3cfv thpt4 vtcfvt hfeylbf8 cheklt,f gbhdtkb oht8 fdcnhfkbf lf cfv[htsb fahbrf f[fk ptkfylbfib ofut,bc itvltu thsvfytsc [dlt,bfy gthsib7 hjvtkbw vt[est rjynbytynbc lfcfdktsb cfyfgbhjc mfkfmb rbf7 vfuhfv bfgt,c eahj sfdbcfl vbfxybfs7 dblht fqvjcfdkts yfgbhtkb jpt,bcfl8   dhwkfl

kjvec sbhrvtkb uflfeythutc

  fvfc rb fhfdby tkjlf5 bct7 hjv vtlbfc obylfoby fh fvwyj7 ]jy kjvev cfvif,fsc sbhrvtkb uflfbythuf8
f[fkb ptkfylbbc 3jk ,ktmcbc4 .jabkb tmbvbcf lf lqtvlt ]jyfc vtuj,hbc7 ]jy vtb?bec smvbs7 ujkbfsb lqtclqtj,bs jrktylbc ?jcgbnfkibf lf sfdc rfhufl uh'yj,c7 vfuhfv hfvltyfl ittsdbct,f f[fkb jhufyj7 vfubc lflutyfc sehvt vbybvev cfvb sdt lfzbhlt,f8  
dhwkfl


hfu,bc lbflyb

 29/07 19:25 if,fsc7 gthsib7 3cfvb thbc4 vfnxib fdcnhfkbbc vekfnb rfgbnfyb lf ) yjvthb ]jh] uhtufyb vt-!__ rtgc vjb[dtzc8 3ufdb4 hfu,bc bcnjhbfib vtjs[t vjsfvfit7 vtcfvt ,trb7 vtjht fdcnhfkbtkb lf gbhdtkb
?fd,trb bmyt,f7 dbyw fv vfubeh vb]yfc lf'ktdc8  
dhwkfl

lbflsf w[hbkb


uhtufybc
jhb fctekb

  28/07 18:35 3ce,bfrjpt4 ,jkj ,bktst,b jhif,fsc ufb.blf7 js[if,fsc rb ueylt,vf hfpvt,b ufvjfmdt.ytc8 yfnrtyb v[ht,b vjehxfs ]jh] uhtufycf lf vjhbc be,thc8 fvbc o.fkj,bs 3ufdb4 itbmyt,f jlty vtjs[t vjhfu,t7 dbyw vt-fct rtgc vjb[dtzc8 vtht rbltd7 jpt,vf lffcrdytc7 hjv ,htbmlfeypt bfgsf pjhpj[ ajhdfhlt,c jhb vqktntkbs se f]j,t,ty lf fvbnjv lfkfkf ]jh] cvbsb lfvo.t, !%-tekib fqflubytc8 fvfcj,fib fdcnhfkbbc vtlbfv cnevht,c yfwfl .fblfptw itenbf7 yfqlb eh]ert,b [fhs lf vfubc cf,esfl obyf vfnxbc ajnj ufvjudflut,fj8   dhwkfl

,bjuhfabf

frblj  1(^  fye fv,t,b


w[hbkb    PT hfvltyb0

  26/07 19:05 sdt-yf[tdfhb ufdblf vfc itvltu7 hfw cfv[htsb fahbrbc7 f[fkb ptkfylbbcf lf fdcnhfkbbc cfhfu,j fkbfycvf ~CFYPFH` ufvjfw[flf7 hjv @__^ okblfy PT !@ cfdfhfeljl PT !$-fl bmwtdf7 3cfv thc4 rb vtcfvt oht lftvfnt,f8 c[dfahbd7 jhbdt it]b,hb cfvtekbc ibyfeh cfmvtl lfhxt,f7 hflufy ,j,jkt,c fh cehs7 hjv ntktdbpbblfy vbcfqt, aekib vfs c[df mdt.yt,bw ittpbfhjy8   dhwkfl

wjnf hxtdf lf vtnb rhbnbrf

  lfd,heylb udfntvfkeh-?fbnehb vbdkbyt,blfy lf sdbsvahbyfdbc nhfgblfy gbhlfgbh dfrtib7 hfu,bc thjdyekb sfcbc abyfkpt vjd[dlb8   jqhfiekfl


w[hbkb     lfhibw 'fkbs0

 25/07 19:00 3jk ,ktmcvf4 3,jrtc4 uekb vjerkf5 sfvfibc ,jkjc vfeo.t,tk cbhtyfpt thsflths[tk lffktkjdf lf jhb mekbs vjeuj8 fvbs rbdt,vf bfgt,b ,jkj js[ otkboflib ptlbptl vthdtl 'kbtc lf jhbdt cfibyfj vfnxbc vjut,bs 3cfvb thbc4 w[hbkbc rtyothjib ]ljvf vtjs[t hfeylfvlt lfb,tdtc8   dhwkfl

[tkb ,trt,vfw ufvjbqtc

  hfu,ib mdt.ybc xtvgbjyvf7 s,bkbcbc 3kjrjvjnbdvf4 if,fsc7 sfcbc abyfkib evfufkbsjl bjkfl 'kbf sfyfmfkfmtkb 3.jxt,b4 lf ifhify7 ,fsevbc 3lfsdt,bc4
]j,ybs vjut,ekb ]bklj itbyfhxeyf8 
dhwkfl

.dtkf vakj,tkb


w[flbf7 hjv ithrbyt,bs vbt'fkt,bfy

  23/07 19:45 'dtkb vtnjmtt,bc7 f[fkb ptkfylbbcf lf cfv[htsb fahbrbc 3cfvb thbc4 it,vfib ueylt,c c[dflfc[df vbpyt,b fvj'hfdt,s5 cnevfhb bfgt,b *-vfnxbfyb yfdcbc ufnt[dfc tieht,bfy7 vfcgby'tk rbdt,c rb abmhfl bcqf fmds7 hjv afqfhfsbs 'fkfufvjwkbkt,b vtnjmbc pjh[j[ ithrbyt,fc hjujhvt ufevrkfdlyty lf ,trt,bs vjbujy sfvfib8   dhwkfl


vtjs[tj,f lfvqegdtkbf=

  22/07 18:05 fsb lqtf7 hfu,bc cfthsfijhbcj cf,zjv ~BH<` lffvnrbwf @__* okbc vcjakbj sfcbc itcfhxtdsf cbcntvf8 it]b,hb eobylt,ehfl [es htubjyib ~tdhjgf7 fahbrf7 fvthbrf7 fpbf7 pqdbchtsb` ufbvfhst,f lf ufvjfdktyc abyfkbc !@ vjyfobktc7 hfqfb ifhifyltkb vcjakbj sfcbc hdfdt vtjs[tlabyfkbcnb cfahfyutsib
f[kfdtf lfgfnb;t,ekb lf gekt,ibw jh-jhfl ufyfobkt,ekb8   
dhwkfl

tdhjgbc itcfhxtdt,b    thsf sfcb


cepbc fxhlbkb

 21/07 18:00 if,fsc cfv[htsbc 3cfv thpt4 vtjht nehbf8 f[fkb ptkfylbf7 dbyw cnfhnpt iby7 dtkbyunjyib !^5* 'kbf fdcnhfkbf7 nehybhbc vtcfvt vjyfobktc7 cfv[hts fahbrfc mhfbcsxthxib e[dlt,f8   dhwkfl

obyfvjh,tlyb
mj[t,c fbityt,lyty

  ab]bc7 njyufcf lf cfvjfc yfrht,sf yfrht,bc7 3rey'ekt,bc4 fvfc obytt,pt lfchekt,ekb gbhdtkb7 ofhvfnt,ekb nehytc lhjc ,tdh]th bsmdf7 hjv vekqfpfyphtkt,vf (_ okbc ufyvfdkj,fib yfkjkbfdt, jwyt,fc f[kfqf lfflutc sfdb8   dhwkfl

frblj  1(%  fye fv,t,b


kbubc cf[t
kbufib lfhxf

 20/07 18:30 !#-rfwf kbubc cegth-dfhcrdkfdbc7 #_ okbc tylhbe 3]jb4 ]jycbc hfu,ib uflvj.dfybc vtjht lf ,jkj vwltkj,fw vfhw[bfyfl lfcheklf8 fdcnhfkbbc cfvhtodtkj mfkfmbc7 yberfckbc vrdblhvf7 dbyw tmcgthnt,c jdfkehb ,ehsbc vbvltdfhsf ijhbc kfvbc .dtkf lhjbc cfertstcj vj,ehsfkfl vbfxybfs7 thsb sdbc iefktlbs vtjhtlfw efhbs ufbcnevhf cblytbc 3djhfsfpb47 dbcfw PT !@-bc vjcfut,fl lbflb !_ yjvthb zbhlt,f8   dhwkfl

3]jb4 kbutkfl lfhxf   bdybcib


hf tkbc 3rey'ekt,c40

 19/07 19:50 ofhvfnt,bs ufcheklf cfyfrht,j hfu,bc ef[ktcb ueylbc7 3rey'ekt,bc4 yfskj,bc nehyt8 vekqfpfyphtkt,vf sfdb fh itbhw[dbytc7 ,j,jkt,c vtlufhb obyffqvltuj,f ufeobtc lf kfqb ,ehsfj,bsfw fqfahsjdfytc vf.eht,tkb8 lf vfbyw7 vfsb vjvfdkbc ufvj hfu,bc cfv.fhjib fphbc c[dflfc[dfj,f itbybiyt,f8  dhwkfl


18/07 18:15   w[hbkb

thsflthsb
cojhb nfmnbrbs

  ptkfylbfv nhfyc-nfcvfyehb cfhfu,j vtnjmtj,bc cbv,jkj7 3,ktkbcljec sfcb4 vbybvev thsb okbs 3cfvb thbc4 cnfhnptdt itbyfhxeyf8 ufvutkt,ekvf 3jk ,ktmcvf4 dtkbyunjyeh fdlfhib ifdb lqt f.fhf fdcnhfkbbc 3djkf,bpc47 vtnjmt 'fk-qjybs lfb,hb.df7 cfphbfyb jpt,b e,ehsjl lfnjdf lf vfs vcjakbj sfcpt yfutvb vfhw[bcsdbc cfvfubthj uflfe[flf8  dhwkfl

wbhrb vekqfpfyphekb

  ofhvfnt,bs lffchekf gbhdtkb nehyt cfthsfijhbcj hfu,bc xdbkvf 3rey'ekt,vf48 ab]bc7 cfvjfcf lf njyufc yfrht,c7 hjvtkvfw ,jkj7 vtcfvt ntcnib thsb memtkbw fbvfnf7 fhw fv]thfl itehw[dtybf sfdb lf fahbrbc 3,jrtcsfy4 thsj, qbhctekfl7 jlty !$ mekbs lfvfhw[lf8   dhwkfl


.fhfekt,c ye lftzblt,bfyj=

t.jafs rey'ektkt,c 'fkf
vtcfvt ufvjwlbcsdbc0

  16/07 18:10  if,fsc7 3cfvb thb4 3,ktlbckjec sfcbs4 b[cyt,f7 tct bub f[fkb ptkfylbf fdcnhfkbfc [dlt,f lf ufhlfvfdfkb ]bkljc ityfhxeyt,fc twlt,f8 otkc vtcfvt lf ,jkj ntcnc vfhsfdc 3rey'ekt,bw48 fv]thfl vekqfpfyphtkt,c ufvjwlbc cfv[htsb fahbrf7 hjvtkbw7 cf.jdtksfj fqbfht,bs7  cfv[htstk
,ev,thfpsf ijhbc .dtkfpt qjybthb lf [bcnbf8
   dhwkfl

,ktlbckjec sfcb


cfvyb fhbfy7 cojhyb fhbfy=

  15/07 15:50  if,fsc trdfnjhc mdtvjs cfhfu,j ctpjybc rekvbyfwbff5 vtw[htl bo.t,f ,ev,thfpsf it]b,hb 3cfvb thb47 hjvtkbw otkc bidbfs ctbhc udgbhlt,f7 hfqfb ,jkj okt,bcufy ufyc[dfdt,bs7 .dtkf vjyfobkt ,fhfmbfyb ueylbf lf xbyt,ek ajhvfibwff8   dhwkfl

hfpvt,b7 ufyhbub7 herf lf bcnjhbf

IFHIFY5  fv,fdb lf yf[fnb

frblj  1($  fye fv,t,b


cffvj7 ibyfehekb ,ehsj,f

vekqfpfypfhvf
vtjht ufvjwlfw xff,fhf

  11/07 14:30 ~ibyblfy` ptgehb hfu,bc .hvfv7 o.yfhb jrtfybc 3rey'ekt,vf4 vtjht ntcnb erts bsfvfif8 vekqfpfyphtkt,vf njkb fh lfeltc eahjc 'vfc7 f[fkb ptkfylbbc 3jk ,ktmcc4 lf lffvnrbwtc7 hjv lblb vjvfdfkb fmds8  dhwkfl


ufyphf[dfc fh vfkfdty

  9/07 20:10 ~jabcblfy` if,fsc ptgehb hfu,bc j]f[bc evhotvtcb otdhb7 3rey'ekt,b4 vtjht ntcnc vfhsfdc8 fv]thfl vekqfpfyphtk vj,ehsfksf vtnjmt bmyt,f sdbs f[fkb ptkfylbbc 3jk ,ktmcb47 dbyw ab]bc7 cfvjfcf lf njyufc yfrht,sf yfrht,bc rbdcfdt uehec7 ]jy ,jec ecthbjpektc ufvjvwltkfl vbfxybf8  dhwkfl


wjnf cbkfqt7 zfh,b cb[bcnt

jpt,b rey'ektkt,sfy it,vbc itvltu sfd,tlc bo.tdkbfy

  5/07 16:10 ~ibyblfy` f[fk,tlf rey'ektkt,b fh ithw[dyty8 vfs7 vfhsfkbf7 itgbht,ekb cf,ehsfj ije dth lffutvjdyt,bytc lblb hfu,bc evtwfh fltkfbltkt,cf lf ufycofdkek ntkt-felbnjhbfc7 vfuhfv bc rb lffvnrbwtc7 hjv ab]bc7 cfvjfcf lf njyufc ufthsbfyt,bs vbbqt,f 'kbthb lf eyfhbfyb fycfv,kb7 hjvtkbw ,ev,thfp fdcnhfkbfc ijnkfylbfcf lf tut, byukbcptw eahj qbhctekfl tsfvfit,f8  vjrktl  dhwkfl


smdtyt,h fpbpfl hjlb ufdphlbkdfhsj

  1/07 14:00 ~ibyblfy` 'ffyfw fh eyljlf hfu,bc ,jvjylc7 vfuhfv ab]bc7 cfvjfcf lf njyufc yfrht,sf yfrht,b7 3rey'ekt,b4 vfbyw itbrhb,f lf if,fsc hfu,bc bcnjhbfib gbhdtk ntcnc ufvfhsfdc8 vekqfpfypfhtkt,b yfodbvfh fltkfblfib thfu,t,bfy sdbs fdcnhfkbbc 3djkf,bpc47 dbyw fhbat,c bvfdt !%-tekc ufe.dfyc7 hjvtkvfw obyf if,fsc vcjakbjc xtvgbjyb byukbcb %!5!% uffyfluehf8   dhwkfl

 @__$  vfbcb - bdybcb 

1