ÂÄÂÌÉÖÒÉ ÄÍÄÁÉ

ÔÄÒÌÉÍÉ "ÂÄÂÌÉÖÒÉ ÄÍÀ"

ÖÊÀÍÀÓÊÍÄË ßËÄÁÛÉ ÉÍÔÄÒËÉÍÂÅÉÓÔÉÊÀÛÉ ×ÀÒÈÏà ÌÏÉÊÉÃÀ ×ÄáÉ ÀáÀËÌÀ ÔÄÒÌÉÍÌÀ "ÂÄÂÌÉÖÒÉ ÄÍÀ", ÒÏÂÏÒÝ "ÄÈÍÉÊÖÒÉ ÄÍÉÓ" (ÉÂÉÅÄ "ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÄÍÉÓ") ÓÀÐÉÒÉÓÐÉÒÏ ÔÄÒÌÉÍÌÀ. ÀÌÂÅÀÒÀà ÉáÓÄÍÄÁÄÍ ËÉÍÂÅÉÓÔÄÁÉ ÓÀÊÅËÄÅ ÏÁÉÄØÔÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ßÀÒÓÖËÛÉ "áÄËÏÅÍÖÒÉ ÄÍÉÓ", "ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÄÍÉÓ", "ÌÓÏ×ËÉÏ ÄÍÉÓ", "ÃÀÌáÌÀÒÄ ÄÍÉÓ" ÓÀáÄËÉÈ ÉÚÏ ÝÍÏÁÉËÉ.

ØÀÒÈÖËÉ

ÄÓÐÄÒÀÍÔÏ

ÉÍÂËÉÓÖÒÉ

ÂÄÒÌÀÍÖËÉ

×ÒÀÍÂÖËÉ

ÒÖÓÖËÉ

ÂÄÂÌÉÖÒÉ ÄÍÀ

planlingvo

planned language

Plansprache

langue planifiée

planovyj jazyk

áÄËÏÅÍÖÒÉ ÄÍÀ

artefarita lingvo

artificial language

Kunst-
sprache

langue artificielle

iskusstvennyj jazyk

ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ ÄÍÀ

universala lingvo

universal language

Universal-
sprache

langue universelle

vseobshij jazyk

ÌÓÏ×ËÉÏ ÄÍÀ

mondlingvo

world language

Welt-
sprache

langue mondiale

mirovoj jazyk

ÃÀÌáÌÀÒÄ ÄÍÀ

helplingvo

auxiliary language

Hilfs-
sprache

langue auxiliaire

vspomo-
gatel'nyj jazyk

ÓÀÄÒÈÀÛÏÒÉÓÏ ÄÍÀ

internacia lingvo

international language

internationale Sprache

langue internationale

mezhdu-
narodnyj jazyk

ÄÈÍÉÊÖÒÉ ÄÍÀ

etna lingvo

ethnic language

Ethno-
sprache

langue ethnique

etnicheskij jazyk

ÁÖÍÄÁÒÉÅÉ ÄÍÀ

natura lingvo

natural language

natürliche Sprache

langue naturelle

estestvennyj jazyk

 

ÂÄÂÌÉÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ×ÖÍØÝÉÏÍÀËÖÒÉ ÊËÀÓÉ×ÉÊÀÝÉÀ

ÂÄÂÌÉÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÊËÀÓÉ×ÉÊÀÝÉÀ

ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÔÉÐÄÁÉ

ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÞÉÒÄÁÉ

ÓÉÔÚÅÀÈ-ßÀÒÌÏÄÁÀ

ÌÀÂÀËÉÈÉ

ÀÐÒÉÏÒÖËÉ ÄÍÄÁÉ

ÀÒ Ä×ÖÞÍÄÁÀ ÄÈÍÉÊÖÒ ÄÍÄÁÓ

ÓØÄÌÖÒÉ

-

ÀÐÒÉÏÒÖË-ÀÐÏÓÔÄÒÉÏÒÖËÉ ÛÄÒÄÖËÉ ÄÍÄÁÉ

ÃÀÌÀáÉÒãÄÁÖËÉ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ÄÍÄÁÉ

ÓØÄÌÖÒÉ

ÅÏËÀÐÖÊÉ

ÀÅÔÏÍÏÌÉÖÒÉ ÄÍÄÁÉ

ÄÈÍÉÊÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÀÃÀÐÔÀÝÉÀ

ÓØÄÌÖÒÉ

ÄÓÐÄÒÀÍÔÏ, ÉÃÏ

ÍÀÔÖÒÀËÉÓÔÖÒÉ ÄÍÄÁÉ

ÄÈÍÉÊÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÀÃÀÐÔÀÝÉÀ

ÀÒÀ ÓØÄÌÖÒÉ

ÏØÝÉÃÄÍÔÀË/ ÉÍÔÄÒËÉÍÂÅÄ, ÉÍÔÄÒËÉÍÂÅÀ

ÌÏÃÉ×ÉÝÉÒÄÁÖËÉ ÄÈÍÉÊÖÒÉ ÄÍÄÁÉ

ÄÈÍÉÊÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÀÃÀÐÔÀÝÉÀ ÃÀ ÂÀÌÀÒÔÉÅÄÁÀ

ÀÒÀ ÓØÄÌÖÒÉ

ËÀÔÉÍÏ ÓÉÍÄ ×ËÄØÓÉÏÍÄ, ÁÄÉÓÉÊ ÉÍÂËÉÛÉ

 ÅÏËÀÐÖÊÉ (Volapük)

ÉÃÏ (Ido)

 ËÀÔÉÍÏ ÓÉÍÄ ×ËÄØÓÉÏÍÄ (Latino sine flexione)

ÏØÝÉÃÄÍÔÀË//-ÉÍÔÄÒËÉÍÂÅÄ (Occidental/Interlingue)

ÉÍÔÄÒËÉÍÂÅÀ (Interlingua)

Al c'efpag'o de Avtandil Abuladze