IM  TALK

                             

                       1.การบริหารงานผลิตยางรถยนต์

                                     ในสภาพปัจจุบันไม่ว่าที่ไหนๆก็มีการใช้ยานพาหนะ เพื่อความสะดวกสบายและตามสมัยนิยม เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว  ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้บริหาร  จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยางรถ  โดยมีวิธีการบริหารดังนี้

                           ทางเราจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายๆไปสำหรับพนักงานแต่คน/กลุ่ม   โดยแบ่งเป็น

       -ฝ่ายจ跭ดซื้อวัตถุดิบ(ยางดิบ) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของยางดิบว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นวัตถุดิบหรือไม่

       -ฝ่ายอ跋กแบบผลิตภัณฑ์  ทำหน้าที่ในการออกแบบดอกยางให้เหมาะสมกับการที่จะนำไปใช้งาน

       -ฝ่ายผ赳ิต  ทำหน้าที่ผลิตตามแบบที่ออกแบบและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพทันตามเวลาที่กำหนด

       -ฝ่ายต赧วจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์  มีการทดสอบความทนทานของยางโดยใช้เครื่องวัดแรงกระแทรก  แรงเสียด    ทาน  และการทด     สอบโดยใช้กับสภาพถนนทั้งที่เป็นลูกรัง ทางเรียบ  ทางขรุขระ และโคลนตม

       -ฝ่ายข跸ย  จัดหาตลาดที่จะส่งออก  จัดทำรายรายจ่ายของบริษัทอย่างเป็นระบบ

                      2.ความปลอดภัยในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

                                การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  ย่อมจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย  การป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต้องตั้งกฎ ระเบียบขึ้นเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  โดยแบ่งการป้องกันภัยตามลักษณะการทำงานของแต่ละแผนก  ดังนี้

            -แผนกห贃้าหีบ  ต้องใส่แว่นกันแสงละฝุ่น   สวมใส่เครื่องแต่งกายที่รัดกุม  ใส่หมวกและถุงมือของบริษัทที่จัดให้

            -แผนกห赑้อต้ม  จัดให้มีที่กำบังความร้อน  ใส่ถุงมือ

            -แผนกผ趪มปูนขาว  ต้องใส่แว่นกันละออง  ใส่ที่กรองอากาศ

           -แผนกเ谰รื่องจักรกล  ต้องใส่ที่อุดหูป้องกันเสียงดังจากเครื่องจักร   ใส่หมวกที่บริษัทจัดให้

รวมทั้งพนักงานทุกคนต้องเป็นหูเป็นตา ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงจะป้องกันภัยอันที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                           3.การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน

                                 ในช่วงที่มีการปราบปรามสิ่งเสพติดย์ตามนโยบายของรัฐบาล หมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านได้ตั้งนโยบายรักษาความสงบและความปลอดภัยของหมู่บ้านขึ้น เป็นกฎบังคับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ซึ่งในการรักษาความปลอดภัยนั้นจะจัดแบ่งลูกบ้านเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 -15 คน พลัดกันทุกวัน ส่วนมากจะทำกันในช่วง 20.00 - 24.00 น.

                                 หน้าที่ของแต่ละกลุ่ม  ที่ต้องกระทำ มีดังนี้

                     -ออกตร趉จตราให้ทั่วหมู่บ้าน

                     -ตั้งด軖านตรวจคนเข้า-ออกในช่วงเวลาที่ตั้งไว้

                     -หากมี跋ะไรที่น่าสงสัย ต้องรายงานต่อผู้ใหญ่บ้าน