My Homepage

จัดทำโดย

นางสาว วนาลี แตงเพ็ชร

ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

ชั้นปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โรงเรียนเทคโนโลยีเปรมฤทัย

ผู้สอน อ.นิติรัฐ ศรีรัตนพรรณ

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม Free Web Site Counter