Concept

ขั้นตอนการทำงาน

 

ขั้นตอน – รายละเอียด การให้บริการ

●       ทำการนัดพบลูกค้าครั้งแรก เพื่อสอบถามความต้องการงาน Job  Briefing
●       ทำการสำรวจสถานที่ ครั้งแรก ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการวัดขนาดพื้นที่ Site Surveying
●       ทำการออกแบบขั้นต้น โดยนำเสนอภาพทัศนียภาพขั้นต้น  และทำการประเมินงบประมาณการตกแต่งเบื้องต้นก่อน Presentaiton and Budgeting
●       ทำการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ Drawing หากต้องแก้ไขแบบ จากลูกค้าหรือเมื่อได้มีการปรับแต่งจากการ นำเสนอขั้นต้น 
●       ทำสัญญาว่าจ้าง งานตกแต่งก่อสร้าง Sign Contract and Agreement with Last updated Drawing detail.
●       เริ่มทำการผลิต และเตรียมเข้างานตามเวลาที่ตกลงกันไว้ และลงมือทำการก่อสร้างตกแต่ง
●       ทำการติดตั้งงาน  Installation and Fitting
●       การเบิกงวดงาน จะดำเนินการตาม ระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาเริ่มต้น
●       ลูกค้าสามารถตรวจสอบงานได้ ในเบื้องต้นเพื่อปรับปรุง และตรวจสอบให้เป็นไปตามปริมาณงานที่กำหนด Inspection and Quality approval at site preparation
●       ลูกค้าตรวจสอบงานในแต่ละงวดงาน และอนุมัติการเบิกจ่ายตามสัญญางานที่ ตกลงกันเอาไว้  และตรวจงานในแต่ละส่วน Invite client to inspect I
●       ทำการเก็บรายละเอียดงานครั้งสุดท้าย ก่อนทำความสะอาดและเก็บงาน Detailing and Lat clean up
●       เชิญลูกค้าตรวจงาน อีกครั้ง หรือเข้าจัดสินค้า Last inspect and  final clear up
●       ส่งมอบงาน เพื่อเบิกงวดงานขั้นสุดท้าย Submit and  close job account
●       รับฟังคำติชม จากลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงาน คร้งต่อไป Listening customers ‘s introduction in case of next improval service

1