Cursus Parapsychologie NHA (Stichting Athanasia) Cursus Parapsychologie bij de Nationale Handelsacademie (NHA)

Parapsychologie is een onderwerp waar bijna iedereen een mening over heeft. Mensen "geloven" vaak heilig in allerlei paranormale verschijnselen. Of ze verwijzen die juist zonder een spoor van twijfel naar het rijk der fabelen. Daardoor lijkt het erop dat het in de parapsychologie niet gaat om een wetenschap. Maar om een vorm van geloof, dat je dus naar eigen keuze wel of niet kunt aanhangen. Misschien wel doordat je bepaalde karaktereigenschappen hebt die maken dat je meer of minder aangetrokken wordt tot allerlei "mysterieuze" verhalen. Een bepaalde stroming, van de zogeheten sceptici, ziet dat inderdaad zo. Het paranormale zou volgens hen bij voorbaat helemaal buiten de wetenschap vallen. Er zou geen enkele vorm van wetenschappelijk bewijsmateriaal voor bestaan. En als je daar wel vanuit gaat ben je volgens hen eigenlijk meteen een zogenaamde pseudo-wetenschapper. Dat wil zeggen dat je beweert dat je wetenschappelijk onderzoek doet naar iets wat in feite helemaal niet bestaat of dat je niet wetenschappelijk kunt onderzoeken. Een ander voorbeeld van pseudo-wetenschap is volgens hen de astrologie.
In deze cursus gaan we duidelijk uit van een andere kijk op parapsychologie. De parapsychologie is een wetenschap die fenomenen bestudeert waar meestal wel degelijk sterke aanwijzingen voor bestaan. Het gaat dus in die zin zeker niet om een pseudo-wetenschap.

Opzet van deze cursus
Parapsychologie is een rijk geschakeerde wetenschap die het verdient meer aandacht te krijgen onder gewone mensen. Vaak wordt in de media alleen aandacht besteed aan de meest sensationele beweringen. Er wordt veel te dikwijls een associatie gelegd tussen allerlei zweverige stromingen en het paranormale. Ook wordt het paranormale al snel in verband gebracht met zwarte magie en kwalijke praktijken. Nog steeds lijkt de middeleeuwse link tussen paranormale verschijnselen en griezelige kwade krachten niet doorbroken in de beleving van gewone mensen.
Een ander probleem is dat veel documentaires over parapsychologie heel "mysterieus" eindigen in een vraagteken. Alsof er na meer dan honderd jaar onderzoek nog steeds geen degelijk bewijsmateriaal zou bestaan voor parapsychologische verschijnselen. Alsof parapsychologie geen wetenschap is, maar gewoon een vorm van (bij)geloof.
In deze cursus gaan we er vanuit dat er voor de meeste parapsychologische fenomenen sterke bewijzen bestaan. Die sterke aanwijzingen maken dat parapsychologen zich niet meer in de eerste plaats bezighouden met het bewijzen van het "bestaan" van allerlei dingen, maar eerder met het bestuderen hoe die dingen precies in elkaar steken. In het kort krijgt u dus een overzicht van de voornaamste fenomenen, van het bewijsmateriaal dat er voor bestaat, en van de onderzoeken die men doet als men de verschijnselen eenmaal voldoende bewezen acht.
Al deze informatie zal u de mogelijkheid geven uw eigen mening te vormen.

Parapsychologische verschijnselen hebben zoals gezegd alles te maken met ons wereldbeeld. Ze passen namelijk niet in het normale, gangbare beeld dat veel mensen van zichzelf (en ook van andere diersoorten) hebben. Daarom zijn ze dus ook uitzonderlijk belangrijk voor ons beeld van onszelf en van andere mensen en dieren. Ze leveren een andere kijk op ons leven dan waar men binnen de wetenschap doorgaans vanuit gaat. We kijken in de cursus daarom ook uitgebreid naar de gevolgen van de parapsychologie voor ons wereldbeeld. Extra van belang zijn in dit verband de parapsychologische onderzoekingen naar een overleven na de dood en reincarnatie.
Sommige parapsychologische verschijnselen hebben niet alleen gevolgen voor ons wereldbeeld, maar lijken ook praktisch toegepast te kunnen worden. Paragnosten kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden bij politie-onderzoeken tijdens vermissingen. Paranormale genezers kunnen hun krachten inzetten bij pijnbestrijding en genezing van bepaalde lichamelijke kwalen. Mogelijk kunnen bepaalde mediums een brug slaan naar overledenen. Dit soort toepassingen kunnen het leven in principe erg veraangenamen. Toch zit er juist op dit gebied ook veel kaf onder het koren en worden veel mensen daardoor het slachtoffer van hun eigen goedgelovigheid. Ook aan deze aspecten van de parapsychologie besteedt de cursus ruim aandacht.

Onderwerpen
Parapsychologie wordt in deze cursus dus opgevat als de wetenschap van de parapsychologische oftewel paranormale verschijnselen. Parapsychologische verschijnselen vatten we daarbij dus steeds op als: verschijnselen die iets te maken hebben met de geest of ziel van mensen of dieren en die moeilijk te plaatsen zijn in het gangbare wereldbeeld. Nu kunnen we deze paranormale verschijnselen nog wel verder onderverdelen:
(1) Sommige parapsychologische verschijnselen hebben te maken met indrukken die mensen of dieren innerlijk krijgen van iets buiten hen zelf, zonder dat ze daar de gewone zintuigen voor gebruiken. Het gaat dus om indrukken buiten de zintuigen om, oftewel "buitenzintuiglijke" waarneming. Het Engelse woord daarvoor is Extra-sensory Perception, vaak afgekort als ESP.
(2) Andere paranormale verschijnselen hebben te maken met een inwerking van de geest op de tastbare buitenwereld zonder dat daarvoor het lichaam wordt gebruikt. Normaal gesproken beinvloeden we dingen buiten onszelf via ons lichaam, door middel van ons zenuwstelsel en spieren. We houden een boek bijvoorbeeld met onze handen vast terwijl we er geboeid in zitten te lezen. Maar bij de zogeheten psychokinese veranderen we dingen in de stoffelijke wereld zonder onze handen of een ander lichaamsdeel te gebruiken. We bewegen een voorwerp zonder het aan te raken. Psychokinese wordt overigens niet alleen in verband gebracht met de beinvloeding van levenloze voorwerpen, maar ook van lichamen van andere mensen of dieren. Dit wordt gemeld bij "afstandsbehandelingen" van magnetiseurs en gebedsgenezers. We spreken van intrasomatische psychokinese als de psychokinese het eigen lichaam betreft.
(3) Het lijkt erop dat mensen geestelijk al tijdens het leven hun lichaam kunnen verlaten. Ze lijken daarbij soms gebruik te maken van een ander soort lichaam. Alles wat hiermee, met de zogeheten meervoudige lichamelijkheid, te maken heeft kun je daarom opvatten als onderdeel van de parapsychologie.
(4) Na de dood vindt er een definitieve scheiding van lichaam en ziel plaats. Alles wat er rond en na die scheiding plaatsvindt valt onder het parapsychologisch onderzoek naar leven na de dood. Inclusief een mogelijke terugkeer van de geest naar een ander lichaam, oftewel reincarnatie, en bijna-dood ervaringen.
(5) Niet alle paranormale verbanden tussen iemands innerlijke leven en de buitenwereld lijken verklaard te kunnen worden door eenvoudige vormen van buitenzintuiglijke waarneming en psychokinese. Er lijken ook diepere verbanden te bestaan waarbij verschillende processen tegelijk een rol spelen of waarbij er mogelijk sprake is van een soort lotsbestemming. Dit gebied van het zogeheten "toeval" valt ook onder de parapsychologie omdat het hoe dan ook te maken heeft met verbanden tussen de geest en de werkelijkheid die niet geplaatst kunnen worden in het gangbare wereldbeeld.

Meer informatie
Mail naar nha@nha.nl, of schrijf naar:

Nationale Handels Academie, Hobby Academie, Postbus 7016, 5980 AA Panningen (bij Venlo)

of bel: 077-30.67.000 of fax: 077-30.77.872


Zie ook de website van de NHA


Zie bovendien de Cursus Voor(t)bestaan

Naar de homepage

Boeken van Athanasia