Patlabor...                       

Pat1.jpg (31205 bytes)     Pat2.jpg (38896 bytes)     Pat3.jpg (42913 bytes)     Pat4.jpg (28805 bytes)