Ila, Garuda, Sita, Soma, Durga, Nandin, Yaksa, Ribhava


ITEM DEF POW DEX MIND IQ SYNC
Monotomate -4 13 -5 -5 -1 1
Ditomate 0 16 0 -15 1 0
Tritomate 4 19 0 -20 0 1
Monofluid -4 -5 -5 13 -1 1
Difluid 0 -15 0 16 1 0
Trifluid 4 -20 0 19 0 1
Antidote 5 -6 6 -5 1 0
Antiparalysis 0 -4 14 -10 1 -1
Soul Atomizer 5 17 -5 -15 -1 3
Moon Atomizer -10 -15 5 22 0 1
Star Atomizer 4 6 4 6 2 2

Voltar 1 1