ISLAM EN WESTERSE SAMENLEVING

 

1 INLEIDING
 

Het is nu eindelijk, vele jaren te laat, tot de Nederlandse overheid doorgedrongen dat het migratie en integratiebeleid een rampzalige mislukking is. De samenleving is vooral in de grote steden volkomen ontwricht. Dit is grotendeels te wijten aan de grote moslimpopulaties die voor een groot deel niet integreren in onze samenleving, onze taal niet leren en voor zeventig procent leven van uitkeringen omdat ze door gebrek aan scholing niet inzetbaar zijn voor enig werk.

Die weigering tot integratie berust geheel op hun godsdienst, de islam, die integratie in een Westerse samenleving onvoorwaardelijk verbiedt.

De islam is namelijk primair een veroveringsdoctrine die berust op de koran en de overleveringen over het leven van de profeet. Deze geschriften kennen eigenlijk maar een enkel eindeloos herhaald gebod: “Vreest Allah en gehoorzaamt mij 

Mohammed werd niet alleen gedreven door ongeremde heerszucht, maar ook door hebzucht zoals blijkt uit de vele teksten over rijke buit en de stelling dat de hele wereld hem toebehoort en aan hem belasting moet betalen voor het onderhoud van zijn familie en zijn legers.

Godsdienstige elementen in de islam zijn secundair met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen. zie hoofdstukken 3 t/m 7

Het is toch wel vreemd dat een almachtige godheid een beroep moest doen op een obscure Arabische krijgsheer om zijn leer met geweld op te leggen aan de wereld en die te onderwerpen. Nog vreemder is het dat een barmhartige, liefdevolle en vergevingsgezinde  God deze krijger opdroeg om iedereen die hem niet gehoorzaamde te vermoorden of te verdrijven en te beroven van al hun bezittingen. De koran kan dan ook geen goddelijke openbaring zijn!

Aanvankelijk wilde Mohammed met zijn koran door de Joden en de christenen erkend worden als de laatste gezant  van de ene ware God. Met dat doel herschreef hij het oude en het nieuwe testament en voegde ze in de koran samen tot een verward en tegenstrijdig geheel. Hij werd echter niet erkend door  Joden en Christenen, maar ook niet door zijn eigen Arabische stamgenoten die hem uit de stad Mekka verdreven, zoals hij zelf  beschrijft in zijn koran. .

Met zijn kleine aanhang vluchtte hij naar Medina, waar hij veel volgelingen verkreeg met beloften van heerschappij over anderen, rijke buit  en paradijselijke beloningen. De 24 hoofdstukken van de koran geschreven na zijn vlucht zijn grotendeels gewijd aan geweld en de heilige oorlog tegen ongelovigen, Joden en Christenen, beroving en afpersing van belastingen. De koran is doortrokken van haat, heerszucht en hebzucht. De overleveringen over de handelingen en de wetgevende uitspraken van Mohammed, zijn zelfs van een weerzinwekkende wreedheid.

Moslims stellen dat je dit alles moet zien in de tijd waarin deze geschriften zijn ontstaan en tegenwoordig dus niet meer van toepassing zouden zijn. Daarmee vervalt de koran in zijn geheel als een eeuwig geldende Goddelijke openbaring en wetgeving, maar juist daar blijft men hardnekkig aan vast houden. De koran zou geopenbaard zijn zes honderd jaar na Christus en verwijst herhaaldelijk naar Christus als Mohammed’s voorganger. Hij wist dus echt wel beter, maar de leer van Christus paste niet in zijn streven naar absolute macht en hebzucht. Voor zover hij die leer wel aanvaardde, verklaarde hij die alleen van toepassing voor moslims onderling.

48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

Niettemin  blijft men de islam propageren als de godsdienst van de vrede en vergeet men maar liever de veertien eeuwen durende veroveringsoorlogen tegen het gekerstende Europa via Spanje en de Oost Europese landen. Dat waren geen verdedigingsoorlogen!

Gehuld in lange gewaden blijven imams en moslimleiders met uitgestrekte handen vrede, vrede,  roepen. Bedoeld wordt de wens dat de ander zich onderwerpt en gehoorzaamt, want alleen dan kan er vrede zijn. Het is een staaltje van schizofreen islamitisch denken.

Dat geldt ook voor het ontkennen van Koranteksten. Wanneer kwalijke teksten worden aangehaald, is het antwoord steevast. Dat staat niet in de koran. De ook door islamitische organisaties erkende en gebruikte Nederlandse of Engelse vertalingen worden niet beschouwd als het woord van God, want het zijn vertalingen en dus gelden ze niet. Dus kwalijke teksten staan niet in de koran.. Zo simpel is dat.

Het is onvoorstelbaar dat moderne academici de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst. Dat wordt gelogenstraft door honderden gewelddadige teksten uit koran en hadith, zowel als door de gewelddadige islamitische geschiedenis.

De meest vooraanstaande moslim, voorzitter van het Contact Orgaan Moslims en Overheid, voorzitter van de grootste Turkse moskeekoepel, lid van en gemeenteraadslid voor  het CDA, maakt het helemaal bont. In een artikel in Trouw van 31 Jan. 2003 stelt hij dat zijn beeld van Mohammed steunt op de koran en de overleveringen. Hij wil zijn en leven zoals zijn grote door God gegeven voorbeeld Mohammed, de ideale mens, het voorbeeld van mildheid, liefde en vergevingsgezindheid, die lijkt op de barmhartige Jezus. Dat beeld is wel heel erg in strijd met de teksten van de koran en de overleveringen die weergeven dat hij een uiterst wrede krijgsheer, massamoordenaar rover en sluipmoordenaar was. Zie de teksten in hoofdstuk 8. De overheid laat zich door deze Tonca gewoon bedriegen. Zijn uitspraak dat hij wil zijn en leven als Mohammed maakt hem tot een buitengewoon gevaarlijk mens.

Voortdurend roepen moslims dat de islam het doden van mensen verbiedt. Daartoe wordt altijd onderstaande tekst aangehaald, waarbij het onderstreepte deel tussen haakjes wijselijk wordt weggelaten.Want ook deze tekst gebiedt, evenals honderden andere teksten, het doden van mensen die wanorde scheppen in het land, dat wil zeggen zich niet onderwerpen aan de islam.

5.32 Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, (behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land,)  het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.

Om de godsdienstige verdraagzaamheid van de islam te bewijzen citeert men altijd de tekst:

2.257 Er is geen dwang in de godsdienst!  Maar, wie zich niet onderwerpt moet worden gedood of verdreven zoals in honderden teksten wordt voorgeschreven. Het summum van schizofrenie.

 

Het moet ieder weldenkend mens duidelijk zijn dat de islam niet geïntegreerd kan worden  in een Westerse samenleving. Dat wordt door koran en hadith expliciet en nadrukkelijk verboden. Zelfs een hedendaags tijdschrift met een website genaamd “Expliciet” (voor islamitische bewustwording) Jaargang nr. 4, de nummers 11 t/m 15 bevat een aantal artikelen over het Goddelijk (wetgeverlijk) oordeel over immigratie, integratie, democratie of deelname aan het politieke leven in Nederland.  Dat is allemaal ten strengste verboden volgens onderstaande letterlijke teksten.

Evenzo is het verboden deel te nemen aan kufr regeringen in het westen. Aangezien het regeren in het westen gebaseerd is op verboden wetten, en het parlement de taak heeft om wet te geven, en daarbij de wetgeverlijke macht niet aan Allah de verhevene toe laat komen, dus wetten van ongeloof hanteert, en de gemeenteraden verboden handelingen toestaat, is het deelnemen aan verkiezingen in het westen, gemeenteraadsverkiezingen, parlementsverkiezingen, en presidentsverkiezingen, absoluut verboden.      

Het kiezen van een heerser wordt met nog meer zonden belast, omdat het om een keuze van een ongelovige machthebber gaat. En het is in de Islam verboden dat een ongelovige de macht heeft omdat een vereiste voor een machthebber is dat hij moslim is.

Dus, is het verboden om de ideeën en de beschaving van het Westen aan te nemen. De democratie is een deel van de Westelijke beschaving die van het Kapitalistische geloof afkomstig is namelijk. Scheiding van het geloof uit het leven.

Islam heeft zijn eigen regels betreffende de rechten van het individu en van jama'a: Dit is in tegenstelling tot het Westerse begrip van vrijheid en vrijheden.

Het Islamitische credo is een spirituele en politieke credo die zich niet toelaat te acclimatiseren met andere credo's zoals dat het geval is met het christelijke.

Het wetgeverlijke oordeel inzake integratie:

Het is voor de moslim Haraam (verboden en strafbaar) te integreren in de westerse samenleving.

Het emigreren vanuit een Moslimland van Moslims om reden van armoede, of  om inkomsten te verkrijgen, of om reden van het drijven van handel in een westers land met als doel het maken van winst. Dit is op wetgeverlijke  gronden toegestaan         

Het tweede oogpunt, religieus oogpunt; het vermeerderen van de  Moslims en het vergroten van hun gemeenschappen:

De integratie waartoe het westen oproept en waartoe het de moslims wil  aansporen betekent het afstand doen van een deel van de cultuur en de beschaving van de islam die moet worden ingeruild voor de westerse cultuur en beschaving. De islam staat niet toe gedeeld te worden, en wordt geheel aangenomen met zijn credo en systeem en het is niet toegestaan (Jaiz) om een deel van zijn wetten te verloochenen. (DIT IS PUUR FUNDAMENTALISME)

      Of geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte

      niet? Wie van jullie dat doet verdient niet anders dan schande in het

      tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste

      bestraffing veroordeeld worden.  (zie vertaling v.d. betekenissen v.d. Koran, soerah Al-Baqara, 85.

Vandaar dat de moslims gezamenlijk actie moeten ondernemen om integratie  in de westerse samenleving te voorkomen, en weerstand moeten bieden aan  deze gevaarlijke gedachte waarmee het uiterlijk van de islamitische persoonlijkheid wordt verminkt en waarmee de kenmerken voortkomend uit zijn unieke beschaving worden gewist.

Duidelijker kan niet gesteld worden dat de islam nooit of te nimmer geïntegreerd kan worden in een westerse samenleving.

Het voornaamste element van de heilige oorlog tegen het Westen bestaat uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied; Het huwen met meerdere vrouwen, waar toegestaan; gezinsvorming d.w.z. migratie van vrouwen, gezinshereniging d.w.z. vervolgmigratie van verwanten en het verwekken van veel kinderen. Migratie is een veelvuldig herhaald gebod, zoals ook het verwekken van talrijk nageslacht om zoals de hadith stelt: 11.2045: Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen.

De overheid zal een eind moeten maken aan het voornaamste wapen van de islam, migratie en gezinsvorming door ook islamitische landen te weren uit de Europese Gemeenschap. Daardoor zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen ontstaan en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

2 NEDERLANDS MIGRATIEBELEID

Sinds 1973 heeft de Nederlandse overheid een onverantwoord migratiebeleid gevoerd. De Nederlandse economische structuur sloeg om van veel industrie, land en tuinbouw met veel ongeschoolde en laaggeschoolde handarbeid, naar weinige geautomatiseerde bedrijven zonder ongeschoolde arbeid  en veel, heel veel kantoren, met geschoolde hoofdarbeid. Grote industriële sectoren zoals basistextiel (spinnerijen en weverijen) kleding, schoeisel, scheeps-  en machinebouw, huishoudelijke apparaten en electronica verdwenen. Zelfs de informatietechnologie wordt verplaatst. Ongeschoolde arbeid was verplaatst naar lagelonenlanden en hier nauwelijks meer voorhanden. Deze omslag werd bewust genegeerd. Nederland werd uitgeroepen tot immigratieland en multiculturele samenleving, halleluja. Wie en wat er binnen kwam deed niet ter zake. Juichend haalden we een godsdienst binnen die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd tenzij wij ons onderwerpen aan de islam. Minister Pronk bestond het om openlijk op de televisie het volgende te verklaren:

“Het is het fundamentele recht van alle wereldburgers om zich in Nederland te vestigen met dezelfde rechten (uitkeringen) als iedere Nederlander”

Het was pure grootheidswaanzin miljarden mensen daartoe uit te nodigen, terwijl wij meer dan twee miljoen uitkeringstrekkers hadden op een werkende bevolking van slechts zes miljoen in een klein landje. Uit meest islamitische landen stroomden ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk was, naar ons uitkeringsparadijs. De verkondiging van haat en verachting jegens ongelovigen en het verbod op contact met ongelovigen hield moslims in een isolement in achterstandswijken. Daardoor leerden zij  geen of gebrekkig Nederlands, lieten zich nauwelijks scholen en stelden zichzelf  buiten de arbeidsmarkt. Ruwweg 70 % van de moslims leeft hier van uitkeringen met weinig zicht op verbetering, zelfs nog in de derde en vierde generatie.

Er ontstonden hele stadswijken, waar vrijwel uitsluitend moslims wonen, vooral in de grote steden. Het door de islam verkondigde geweld tegen ongelovigen leidde tot hoge criminaliteit en onaangepast gedrag van moslims tegen de autochtone bevolking die hierdoor geleidelijk werd verdreven uit de verpauperende grote steden. De uit de immigrantenwijken verdreven bevolking moest verhuizen naar duurdere huurwoningen of een duurder huis kopen met alle daaraan verbonden belastingen en kosten. De schade van € 50.000 tot € 75.000 moesten anderen maar over hebben voor het multiculturele  ideaal van de PvdA en Groen Links.

Wie zich geen duurdere huisvesting kon veroorloven, vooral ouderen of mensen in de bijstand, moest wel blijven en zich schikken in de verpauperde wijken, blootgesteld aan geweld en berovingen door jeugdige “medelanders.”

Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten,  plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies, benodigde infrastructuur voor een nieuwe grote stad per jaar en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. Toch blijven veel sociologen verkondigen dat immigratie noodzakelijk is om de stijgende kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden. Dat is de grootste onzin die ooit is verkondigd. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar. Wie dat allemaal moest betalen was irrelevant zolang onze maatschappijhervormers en hun partners, hun carrières en riante dubbele inkomens konden baseren op hun “politiek correct verklaarde” irreële denkbeelden.

Het best verborgen gevolg van het migratiebeleid is het volgende fenomeen. De sociale woningbouw voor migranten kon alleen worden betaald door de kosten daarvan af te wentelen op de grondprijs voor de vrije sector. Zo werden de huizenprijzen door gemeenten opgejaagd tot een hoogte die door modale inkomens of eenverdieners niet meer kan worden opgebracht. Een jong Nederlands echtpaar kan daardoor niet rondkomen tenzij de vrouw gaat werken en noodgedwongen het krijgen van kinderen zo lang mogelijk uitstelt. Vergrijzing van de autochtone bevolking is juist een van de gevolgen van het migratie en huisvestingsbeleid. Jonge Nederlanders komen niet in aanmerking voor een huurwoning zolang immigranten, pseudo-asielzoekers en zelfs illegalen met voorrang en huursubsidies moeten worden gehuisvest. Zij mogen knarsetandend vijf tot acht jaar op een betaalbare woning wachten. Bovendien werden Nederlanders uitgesloten van de arbeidsmarkt ter wille van immigranten. (De wet “samen”).

Groeiend verzet van de bevolking tegen het migratie en huisvestingsbeleid werd door de overheid genegeerd. De overheid volhardde in het verdwaasde migratiebeleid met gezinshereniging en gezinsvorming, waardoor de toestand steeds sneller escaleerde.

Paarse kabinetten keerden zich bikkelhard tegen de eigen bevolking.

De hele problematiek is kunstmatig gecreëerd door zogenaamd ideologische progressieve partijen, PvdA, Groen Links, SP en deels D66, die door massale immigratie een nieuwe multiculturele samenleving zouden maken, zonder kennis of inzicht in de gevolgen van hun hervormingen. Alleen mocht die multiculturele samenleving niet te dicht bij de villa’s van welgestelde progressieve tweeverdieners komen zoals telkens blijkt als er in hun nabijheid een asielzoekers centrum dreigt te komen, zoals in het zeer linkse en welvarende Haren en andere plaatsen. Een fanaticus als Wallage, burgemeester van Groningen zweeg daarbij in alle talen om zijn invloedrijke links-academische achterban niet voor het hoofd te stoten.

Wie daarop dorst te wijzen werd beticht van vreemdelingenhaat, onderbuikgevoelens en verketterd als extreem rechts, reactionair, nazi’s, fascisten, racisten en populisten. De vroegere PvdA staatssecretaris van Justitie Kosto, die stelde dat tegenstanders van het migratiebeleid niet noodzakelijk racisten waren, werd zelfs met een bomaanslag tot zwijgen gebracht door een zogenaamd onbekende terreurgroep Ra Ra? Pim Fortuyn werd vermoord door een linkse milieuactivist. De gewelddadige linkse oproerkraaiers uit de zestiger en zeventiger jaren werden respectabele leden van een links en zeer kapitalistisch establishment.

Onze maatschappijhervormers staan intolerant en antidemocratisch op hetzelfde niveau als moslims die anderen uitschelden voor huichelaars, zwijnen, apen, erger dan beesten, duivelsdienaars en de slechtsten der schepselen. Artikel 1 van de grondwet is kennelijk niet van toepassing op deze “progressieve” partijen en de islam. Het dient alleen als wapen tegen iedereen die het niet eens is met de “progressieve” partijen die ons terug willen werpen naar de allervroegste middeleeuwen.

3  ISLAM EN WERELDHEERSCHAPPIJ

Het boek “DE HEILIGE KORAN" uitgegeven door Verba BV te Hoevelaken stelt aan het eind van een lange inleiding op bladzijde 178 en 179 het volgende:

 “Het rijk van de koran zal stellig worden gevestigd, de ernstigste tegenstand ten spijt”

 “Niets en niemand kan de zege van de islam en de heilige profeet tegenhouden”

 “die omwenteling zal leiden tot een tijdperk  van vrede en orde”

 “Alle pogingen, in strijd met deze principes, om vrede aan de wereld te brengen en  onrust te   doen   verdwijnen, zullen vruchteloos blijven”

De extreem gewelddadige wijze waarop deze “vrede” moet worden bereikt, wordt in gruwelijk detail beschreven in vele honderden teksten van zowel de koran als de hadith.

               Dit is geen godsdienst, maar een oorlogsdoctrine.

Bovendien blijkt uit deze geschriften dat de islam aan ongelovigen, Joden Christenen Hindoes en boeddhisten de volgende meest elementaire rechten ontzegt.

Recht op leven, tenzij zij zich onderwerpen aan de islam en daaraan belasting betalen.

Eigendomsrechten van roerende en onroerende bezittingen, want de hele wereld behoort aan de moslims, tenzij moslims toestaan dat zij hun bezittingen mogen behouden tegen betaling van een belasting op alle bruto inkomsten en opbrengsten van dat bezit.

Democratische rechten, want iedereen moet zich onderwerpen aan de islam en gehoorzamen aan de koran en de moslims.

Vrijheid van godsdienst is niet toegestaan, tenzij men zich onderwerpt aan de islam en daaraan belasting betaalt.

Vrijheid van meningsuiting in strijd met de koran moet worden gestraft met de dood.

Gelijke rechten voor vrouwen zijn niet toegestaan, zij hebben zelfs geen zelfbeschikkingsrecht.

Wie weigert zich te onderwerpen aan de islam of daaraan belastingen te betalen is in oorlog met Allah, moet worden gedood of verdreven.

Zelfs moslims worden bedreigd met de dood of lichaamsverminking als zij zondigen tegen de voorschriften van de koran.

De moslim die de islam verlaat moet als afvallige onvoorwaardelijk gedood worden.

Dit zijn geen kwaadaardige verzinsels van een ongelovige. In tegendeel dit wordt in vele honderden strofen van de koran en de hadith beschreven. De hieronder gekopieerde strofen zijn slechts een klein deel van de vele teksten die de houding van moslims jegens andersdenkenden en vrouwen bepalen. Iedereen kan dit nagaan op het internet met de volgende websites.

1—De koran: Zie MSN zoeken, koran,  9. heilige koran,     www.orst.edu/groups/msa/quran/index_d.html. Hier vindt u de volledige tekst van de koran. De woordzoekfunctie is inmiddels ontoegankelijk gemaakt voor buitenstaanders.

2—De hadith: Zie MSN zoeken, hadith, 6. Sunnah and Hadith www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah

Ad 1. Tikte u bij de woordzoekfunctie het woord ongelovigen in dan verschenen er 247 strofen die heel plastisch beschrijven wat er met ons moet gebeuren. De cijfers voor iedere strofe zijn hoofdstuk en strofenummer. De letterlijke overgenomen teksten zijn cursief gedrukt.

4-HET DOOR DE ISLAM GEEISTE GEZAG OVER  DE MENSHEID.

1.1 Dit is een boek waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt. (fundamentalisme)

2.176 voorzeker, zij, die tegen het Boek ingaan, zijn in verregaand verzet.

2.85 Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen  beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij  doet. (fundamentalisme is een keihard gebod van de koran)

4.80 Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah en wie zich afkeert - tot hen hebben wij u niet als bewaker gezonden.

5.44 En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen.

5.45 En wie niet rechtspreken bij hetgeen Allah heeft nedergezonden, zijn onrechtvaardigen.

5.47 En wie niet rechtspreken naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders.

11.64 Wij zenden geen boodschapper of hij moet worden gehoorzaamd volgens Allah’s gebod. (alleen Mohammed en zijn koran moeten worden gehoorzaamd)    

11.110 Gij (moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt; Gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. (Wij moeten de moslims gehoorzamen)

24.55 Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd dat hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen. (zij zullen over ons heersen)

26.108 Vreest daarom Allah, en gehoorzaamt mij,

26.110 Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.

26.126 Daarom vreest Allah en gehoorzaamt mij.

26.131 Vreest Allah en gehoorzaamt mij.

26.144 Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.

33.48. En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet (gehoorzaam geen  Westerse wetten)

45.3 De openbaring van dit boek is van Allah, de Almachtige, de Alwijze.

Bovenstaande teksten bewijzen dat moslims geen Nederlandse wetgeving of overheid erkennen, anders dan voor het verkrijgen van uitkeringen, huisvesting, scholing, gezondheidszorg of subsidies. Dit beschouwen zij kennelijk als de belasting die wij hen moeten betalen. Zij kunnen dus ook geen functies bekleden in openbaar bestuur, rechtspraak of rechtshandhaving. Desondanks is recent een islamitische advocate voor het gerecht in den Haag beëdigd. Het wachten is nu op islamitische rechters in onze gerechtshoven!!!! Ons verdwaasde Ministerie van justitie zal daar zeker aan meewerken.

Er wordt altijd gesteld dat men niet kan spreken van de islam, omdat daarin veel stromingen zijn, met verschillende interpretaties van de koran. Ook dat is pertinent onjuist. De taal van de koran is kortaf en helder, zonder wollige of onduidelijke omschrijvingen. Meerdere interpretaties van de koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan. De verzen van de koran zijn immers onherroepelijk, gesteld in duidelijke taal en vormen een eeuwig geldende goddelijke openbaring en wetgeving. Dat geldt ook voor “gematigde” moslims. Zie <www.monotheïst.nl>  de website van de  werkgroep “Islamitische Bewustwording Nederland” waar zogenaamd gematigde moslims stellen: “De koran is het woord van God en de enige objectieve en onfeilbare bron van religieuze waarheid”

5 DE KORAN OVER ONGELOVIGEN JODEN EN CHRISTENEN

2.120 En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt.

2.161 Voorzeker, die verwerpen en als ongelovigen sterven, over hen zal de vloek komen van Allah en van de engelen en van alle mensen.

2.254 en de ongelovigen zijn de onrechtvaardigen.

3.12 Zeg tot de ongelovigen: “Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats.

3.118 O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger.

3.120 Als u iets goeds overkomt verdriet het hen en als u iets kwaads overkomt verheugen zij zich er over.

4.56 Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan.

4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

4.144 O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?

5.51 O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.

5.59 Zeg: “O, mensen van het Boek, (joden en christenen) gij haat ons slechts, omdat wij in Allah geloven en in hetgeen ons is nedergezonden en in hetgeen voordien was nedergezonden of doordat de meesten van u ongehoorzaam zijn.”

5.60 Zeg: “Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald.”

5.82 Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden. En gij zult degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen" het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn.

8.22 Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van Allah de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

9.23 O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.

9.50 Indien u iets goeds overkomt, verdriet het hen, maar als u een rampspoed overkomt, zeggen zij: “Wij hadden inderdaad onze voorzorgen genomen.” En zij wenden zich juichend af.

58.14. Hebt gij degenen niet gezien, die zich bevrienden met een volk, waarop Allah vertoornd was? Zij zijn noch de uwen noch de hunnen, zij zweren bij de leugen tegen beter weten in.

58.15. Allah heeft voor hen een zware straf bereid. Slecht is inderdaad hetgeen zij doen.

98.6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het boek (Joden en Christenen) en de afgodendienaren zullen in het vuur der hel geworpen worden. Zij zijn de slechtsten der schepselen.

Deze teksten zetten aan tot haat en grove belediging van andersdenkenden. Wij zijn immers huichelaars, erger dan beesten, apen, zwijnen en duivelsdienaren, de slechtsten der schepselen en wie met ons bevriend is behoort tot de overtreders. Zelfs een ongelovige vader of broer moet worden verstoten. Integratie van de islam in een multiculturele samenleving is door deze houding onmogelijk. Zo een samenleving moet zelfs op leven en dood worden bestreden.

6 STRIJD TEGEN ONGELOVIGEN JODEN EN CHRISTENEN

Volgens de koran

2.191  En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben  uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.

2.216 Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt;

3.141 Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen.

4.75 Laten derhalve zij die hun tegenwoordig leven voor hun leven in het hiernamaals willen offeren, voor  de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

4.91 Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij Hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

4.92 Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt. 

4.100 En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem - zijn beloning bij Allah staat vast;

4.101 Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u

4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk.

4.124 En zal het niet genoeg voor u zijn dat uw Heer u (in het gevecht) met drie duizend nedergezonden engelen zal helpen.

5.33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.  5.34  Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht hebt.

8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” 8.13 Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet.

8.17. Gij doodde hen niet, doch Allah was het, Die hen doodde.  ( Het gevaarlijke karakter van deze tekst werd gedemonstreerd door de ouders van de  moordenaar die in Venlo Renée Steegman dood sloeg. Hoewel analfabeet konden zij deze tekst wel citeren.)

8.39 En bestrijdt hen (de ongelovigen) totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. (Vrijheid van godsdienst is niet toegestaan.)

8.59 En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen.

8.60 En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.

8.65 O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen. (Bij 10 % van de bevolking beginnen zij met de hulp van de beloofde engelenscharen te vechten)

8.73 De ongelovigen zijn vrienden van elkander. Als gij niet ingrijpt zal er onheil en grote wanorde in het land komen.

9.5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

9.20 Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.

9.23 O gij, die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie onder u met hen bevriend is behoort tot de overtreders.

9.29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, (Joden en Christenen) die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

9.39 Als gij niet voortgaat te vechten zal hij u met een pijnlijke straf straffen en zal hij een ander volk in uw plaats stellen en gij zult hem in het geheel niet deren. Allah heeft macht over alle dingen.

9.111 Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran. (Dat staat in geen enkel evangelie)

9.123 O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.

25.52 Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.

33.61 Vervloekt zijn zij; waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood.

47.4 Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs.

48.28. Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem (de boodschapper Mohammed) moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.

48.29 Mohammed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.

48.18. Voorzeker, Allah had aan de gelovigen welgevallen, toen zij u onder de boom trouw zwoeren en Hij wist wat in hun hart was en Hij zond op hen kalmte neder en Hij beloonde hen met een spoedige overwinning.

48.19. En een grote buit die zij konden bemachtigen. En Allah is Almachtig, Alwijs;

48.20 Allah heeft u een grote buit beloofd die gij moogt nemen en Hij heeft u deze voorlopig gegeven en heeft de handen der vijanden van u weerhouden opdat het een teken moge zijn voor de gelovigen en dat Hij u op het rechte pad moge leiden.

8.1 Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Antwoord: “De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper.

8.69 Eet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah.

8.41. En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is.

Kortom, de koran gebiedt het bestrijden, doden, beroven, verminken of verdrijven van ongelovigen, Joden en Christenen, tenzij die zich onderwerpen aan de islam en daaraan belasting betalen. De koran zet moslims aan tot de allerzwaarste  criminaliteit.  De beloning voor de strijder is rijke buit, de geroofde bezittingen van ongelovigen.

INTEGRATIE VAN DE ISLAM IN EEN WESTERSE SAMENLEVING IS VOLGENS DE KORAN ABSOLUUT VERBODEN.  

De vrede wordt alleen bewaard totdat moslims door migratie, gezinshereniging en gezinsvorming zodanig in aantal zijn toegenomen dat zij de strijd tegen ongelovigen, Joden en Christenen, (met de hulp van gewapende engelenscharen) aan kunnen gaan.

Wie in die strijd sneuvelt, dus niet met buit beladen terugkeert, wordt beloond in het paradijs, met eeuwigdurende rijkdom en bevrediging van sexuele driften en dromen. Dit vooruitzicht misleidt grote aantallen zelfmoordterroristen.

18.31 Voor dezulken zijn de Tuinen der eeuwigheid, waardoor beken vloeien. Zij zullen daarin worden getooid met armbanden van goud en zullen groene gewaden van fijne zijde en zwaar brocaat dragen, terwijl zij op tronen zullen liggen.

52.20. En Wij zullen hen met schone meisjes verenigen die grote, mooie ogen hebben.

43.71 Er zullen gouden schalen en bekers worden rondgereikt en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten. En gij zult daarin vertoeven. 

47.15 Er zijn daarin stromen water dat niet bederft; en stromen melk waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn. (op aarde streng verboden)

 

7  DE HADITH OVER DE HEILIGE OORLOG (JIHAD)

Uitspraken van de profeet Mohammed over de heilige oorlog

Door moslims wordt  Mohammed altijd afgeschilderd als vredelievend, zachtmoedig, edelmoedig, vergevingsgezind, nobel, rein, enzovoorts. De juistheid daarvan kan iedereen zelf beoordelen aan de hand van onderstaande hadith teksten.

SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 14: Jihad

14.2473: Er zal geen einde komen aan migratie tot het berouw ophoudt en berouw zal niet eindigen voor de zon opkomt in het Westen.

14.2478: Een deel van mijn gemeenschap zal blijven vechten voor het recht en hun tegenstanders overwinnen tot de laatste van hen vecht met de antichrist

14.2493: Hij die uittrekt in naam van Allah en sterft of wordt gedood is een martelaar, of zijn nek breekt door een val van zijn paard of kameel, of wordt gestoken door een giftig schepsel, of sterft in zijn bed, of door welke dood dan ook, is een martelaar en zal naar het paradijs gaan

14.2497: Wie niet deelneemt aan een krijgstocht (jihad) of die uitrust, of goed zorgt voor de familie van een krijger zal door Allah worden getroffen met een plotselinge ramp.

14.2498: Gebruik uw bezit, uw persoon en uw tong in de strijd tegen de meergodendienaars.

14.2520: De krijger krijgt zijn beloning en degene die hem zijn uitrusting geeft krijgt zijn eigen beloning en die van de krijger.

14.2526: Drie dingen vormen de grondslag van het geloof: Niemand te doden die zegt: ”Er is geen God behalve Allah”en hem geen zondaar te noemen ongeacht welke zonden hij begaat en hem niet van de islam te excommuniceren voor welke handeling dan ook. En de heilige oorlog zal worden gevoerd zonder ophouden, vanaf de dag dat Allah mij als profeet heeft gezonden tot de dag dat het laatste lid van mijn gemeenschap met de antichrist zal vechten.

14.2535: Allahs apostel zei: Als iemand vecht in Allah’s naam gedurende de korte tijd tussen het twee maal melken van een kameel, zal hij verzekerd zijn van het paradijs. Als iemand Allah oprecht verzoekt om gedood te worden en dan sterft of gedood wordt zal hij de beloning van een martelaar krijgen.

14.2610: De apostel van Allah beval hem Ubna aan te vallen en de plaats te verbranden.

14.2626: Wanneer de apostel van Allah op krijgstocht ging zei hij: O Allah, gij zijt mijn hulp en mijn steun; Door u ga ik voort, door u val ik aan, en door u vecht ik.

14.2631: Wanneer de profeet op krijgstocht ging deed hij altijd of hij ergens anders heen ging en zei hij : oorlog is bedrog.

14.2632: Allah’s apostel benoemde Abu Bakr tot onze commandant en wij vochten met enige heidenen, die wij ‘s nachts aanvielen en doodden. Onze oorlogskreet was die nacht “doodt; doodt;” Salamah zei: die nacht doodde ik eigenhandig heidenen van zeven huishoudens.

14.2635: Mij (de profeet) is bevolen tegen mensen te vechten tot dat zij getuigen dat er geen God is behalve Allah, dat Mohammed zijn dienaar en zijn apostel is, zij zich bij het gebed in de zelfde richting keren, eet wat wij slachten en bidden zoals wij.

14.2660: De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.

14.2664: Doodt de oude mannen die heiden zijn, maar spaar hun kinderen.

14.2681: Wij vochten samen met AbdurRahman. Vier ongelovige vijanden werden bij hem gebracht. Hij beval dat zij in gevangenschap moesten worden gedood.

14.2685: Op de dag van de slag van Badr stelde de profeet het losgeld voor de mensen uit het voor-islamitische Arabië op vierhonderd dirhams per hoofd.

14.2697: Wij waren op expeditie met AbdurRahman. Sommigen stalen van de oorlogsbuit. De apostel van Allah verbood iets van de buit te nemen voordat die werd verdeeld.

14.2715: De apostel van Allah oordeelde dat een krijger recht had op wat hij roofde van de man die hij doodde en dat dit niet verdeeld hoefde te worden in vijfden.

14.2730: Het leger bestond uit vijfduizend mannen, waarvan driehonderd ruiters. Hij gaf twee delen van de buit aan de ruiters en een deel aan het voetvolk.

14.2737: De profeet stuurde een detachement naar Najd. Ik ging met hen mee en kreeg overvloedige rijkdom. Onze commandant gaf ieder van ons een kameel als beloning. Daarna kwamen wij bij de profeet die de oorlogsbuit onder ons verdeelde. Nadat hij een vijfde deel voor zich zelf had genomen kreeg ieder van ons twaalf kamelen.

14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

14.2781: Wie met heidenen omgaat en met hen leeft is een van hen.

SUNAN ABU-DAWUD, BOOK 19: Tribute, Spoils, and Rulership

19.2996: De apostel van Allah zei: Als je een overwinning behaalt op Joodse mannen doodt hen dan. Dus Muhayyisah stortte zich op een joodse handelaar, met wie hij nauwe relaties onderhield en doodde hem.

19.3000: De profeet vocht met de mensen van Khaybar, bezette hun palmtuinen en land en dwong hen in hun forten te blijven. Er  werd vrede gesloten op voorwaarde dat alle goud, zilver en wapens aan Mohammed werden  overgegeven, maar wat zij verder op hun kamelen konden dragen bleef hun eigendom als zij tenminste niets zouden verbergen en meenemen. Als zij dat deden zouden zij niet worden gespaard en zou er geen verdrag zijn. Toch nemen zij de geldbuidel mee van een man die voor de slag om Khaybar was gedood.  De buidel werd later gevonden. Dus doodde Mohammed Ibn AbulHuqayq, nam vrouwen en kinderen gevangen en wilde hen deporteren. Zij vroegen Mohammed om op hun land te mogen blijven werken; Dan is de helft van de opbrengst voor ons en de andere helft voor u.  (50 % belasting, zie ook de volgende tekst.)

Sahih Bukhari Volume 5, Boek 59, Nummer 550: De profeet gaf het land van Khaibar  aan de Joden van Khaibar (dat was het van die joden zelf geroofde land) op voorwaarde dat zij er op zouden werken en het cultiveren en zij dan de helft van de opbrengst zouden hebben. (50 % belasting)

19.3001: De profeet zei: Als iemand enig bezit heeft bij de Joden van Khaybar moet hij dat terugnemen, want ik ga de Joden verdrijven. Toen verdreef hij hen.

19.3008: Toen Allah het Joodse Khaybar zonder vechten als oorlogsbuit aan de apostel van Allah overleverde, verdeelde hij de hele buit in 36 delen. De helft min een deel werd verdeeld onder de moslims. De andere helft plus een deel waren voor de toekomstige noden van Mohammed en de Moslims. Toen al dit bezit in handen van de profeet en de moslims viel hadden zij geen arbeidskrachten om erop te werken. Daarop huurde Mohammed Joden om (op hun eigen geroofde land) te werken.

19.3010: Sommige mensen in Khaybar bleven in hun forten en vroegen de profeet hen te sparen en te laten vertrekken. Dat deed hij. De bevolking van Fadak hoorde hiervan en vroeg het zelfde. Daarom werd heel Fadak exclusief eigendom van de apostel van Allah want Fadak was niet veroverd door de expeditie van zijn ruiterij.

19.3031: De profeet zond een helper naar Ukaydir in Dumah. De laatste werd gevangen genomen en voor de profeet gebracht. Hij spaarde zijn leven en sloot vrede met hem op voorwaarde dat hij grondbelasting betaalde.

19.3032: Toen de profeet de zelfde helper naar Yemen stuurde beval hij hem om voor iedereen die de puberteit had bereikt een dinar te nemen of het equivalent daarvan in Yemenitische kleding.

19.3040: Belastingen moeten worden geheven van Joden en Christenen, maar niet van moslims.

19.3043: Een man uit Taghlib kwam bij de profeet, aanvaardde de islam en werd daarin onderwezen. Hij leerde hoe belastingen te innen van zijn volk dat zich had bekeerd tot de islam. Toen ging hij terug naar de profeet en vroeg hem: Ik herinner mij wat u mij leerde over belastingen moet ik die ook heffen van mijn volk. Hij antwoordde: “Nee belastingen moeten alleen betaald worden door Joden en Christenen.”

19.3065: Een man genaamd Asmar kwam bij de profeet en zwoer hem trouw. De profeet zei: Als iemand bij water komt dat nog niet door moslims is genaderd behoort het aan hem. De mensen begonnen daarom te rennen en land te claimen.

19.3066: De profeet gaf As-Zubayr het land in leen voor zover als zijn paard kon rennen. Hij liet zijn paard rennen tot het stopte en gooide toen zijn zweep naar voren. De profeet zei geef hem het land tot waar zijn zweep neerkwam. (Dat land was het gestolen eigendom van niet moslims)

19.3071: Als iemand land (van ongelovigen) omringt met een muur is het zijn eigendom.

38.4359: Het koranvers: De straf voor hen die oorlog voeren tegen Allah en zijn apostel, en met man en macht streven voor het kwade in het land, is executie, of kruisiging, of  het afhakken van handen en voeten of verbanning, werd geopenbaard over de meergodendienaars. Als zij berouw tonen voor hun arrestatie verhindert dat niet de uitoefening van de straf die zij verdienen.

SAHIH MUSLIM boek 19 (het boek over oorlog en krijgstocht)

Hoofdstuk 1 Over de toestemming om zonder ultimatum een razzia te houden tegen ongelovigen die al zijn uitgenodigd de islam te accepteren.

19.4292: In de eerste dagen van de islam was het nodig om de ongelovigen uit te nodigen om de islam te aanvaarden voordat men hen ontmoette in de strijd. De profeet hield een razzia tegen het volk van de Mustaliq, terwijl die niets vermoedden en hun vee lieten drinken. Hij doodde iedereen die zich verdedigde en nam de anderen gevangen.

19.4311: De boodschapper van Allah zei: Oorlog is list en strategie.

19.4320: In een van de veldslagen werd een gedode vrouw gevonden. Daarop verbood de profeet het doden van vrouwen en kinderen.

Hoofdstuk 9 bij nachtelijke razzia’s is het geoorloofd om vrouwen en kinderen te doden mits dat niet opzettelijk gebeurt.

19.4321: Toen de profeet werd gevraagd over het doden van heidense vrouwen en kinderen bij nachtelijke razzia’s zei hij. Het zijn ook heidenen.

19.4326: De profeet verbrandde de dadelpalmen van het volk van Nadir.

19.4328: Mijn  vader nam een zwaard van Khums (de buit), bracht het naar de profeet en vroeg het aan hem te geven. Hij weigerde. Daarop openbaarde Allah het koranvers: Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Zeg: De oorlogsbuit behoort aan Allah en zijn apostel.

19.4332: Allah’s boodschapper zond een expeditie naar Najd en ik was bij de troepen. Wij kregen kamelen en geiten als oorlogsbuit en ons deel was twaalf kamelen ieder, en de profeet gaf ieder van ons nog een extra kameel.

19.4345: Wij vochten tegen het volk van de Fazara en Abu Bakr beval ons aan te vallen. Sommige vijanden werden gedood en anderen werden gevangen genomen. Ik zag een groep vrouwen en kinderen die ik opdreef tot we bij Abu Bakr kwamen, Daaronder bevond zich een vrouw  met een van de mooiste dochters in heel Arabië. Abu Bakr schonk mij dat meisje als buit. Terug in Medina zag de profeet mij op straat en zei ”geef mij dat meisje.” Ik zei: “Zij is voor U  o Profeet, ik heb haar nog niet ontkleed”. De profeet zond haar naar Mekka als losprijs voor een aantal moslims die daar gevangen werden gehouden.

19.4346: Als jullie in een stad komen die zich zonder formele oorlogsvoering heeft overgegeven, krijg je een deel van alle bezittingen daarvan. Maar als die stad niet gehoorzaamt aan Allah en zijn boodschapper en zich verdedigt tegen de moslims, dan is een vijfde van de oorlogsbuit voor Allah en zijn apostel en de rest is voor jullie

19.4347: De bezittingen die door het volk van Nadir waren achtergelaten, zonder een expeditie van ruiterij, werden door Allah geschonken aan zijn apostel. Die bezittingen kwamen alleen toe aan de profeet. Hij zou met het inkomen daarvan de jaarlijkse onkosten van zijn huishouding betalen en wat over bleef besteden voor het kopen van paarden en wapens voor de heilige oorlog.

Hoofdstuk 20: verdrijving van de Joden uit het Arabisch schiereiland

19.4363: Wij waren in de moskee toen Allah’s boodschapper bij ons kwam en zei: Laten we naar de Joden gaan. Wij gingen met hem mee tot we bij de Joden kwamen. Allah’s boodschapper stond op  en riep drie maal: Verzamelde Joden aanvaard islam en je zult veilig zijn. De derde maal voegde hij daaraan toe: Weet dat de wereld toebehoort aan Allah en zijn apostel en het is mijn wens jullie van dit land te verdrijven en alle bezittingen achter te laten.

19.4364: De Joden van Nadir en Quraizi verzetten zich tegen de boodschapper van Allah die de Nadir verdreef, maar de Quraizi toestond om te blijven. Hij begunstigde de laatsten tot ook zij zich verzetten. Toen doodde hij hun mannen en verdeelde de vrouwen, kinderen en al hun bezittingen onder de moslims. Maar sommigen voegden zich bij de boodschapper van Allah die hen bescherming bood. Zij omarmden de islam. De boodschapper van Allah verdreef alle Joden uit Medina.

19.4366: Ik (Mohammed) zal de Joden en Christenen van het Arabisch schiereiland verdrijven en niemand achterlaten behalve moslims.

De bezetting van het fort geeft zich over na arbitrage door een “rechtvaardige “

19.4370: Het volk van Quraiza gaf zich over op bevel van de boodschapper van Allah, Maar de beslissing over hen werd overgelaten aan Sa’d die zei: Ik beslis dat alle weerbare mannen worden gedood, hun vrouwen en kinderen en al hun bezittingen worden verdeeld onder de moslims.

19.4422: Deze tekst verhaalt dat Mohammed terneer lag in gebed en het foetus van een vrouwelijke kameel op zijn rug werd gegooid. Hij bleef stil liggen tot een van zijn vrouwen het foetus van zijn rug haalde en de dader vervloekte. Hij zelf zei: O Allah het is aan u om de stamhoofden van de Quraish te straffen. Bij de slag van Badr werden zij allen gedood en hun lichamen in een waterput gegooid, behalve dat van Umayya, dat in stukken werd gehakt en daarna in de put gegooid.

19.4438: Anas vertelde: Wij ontmoetten de mensen bij zonsopgang toen zij naar buiten kwamen met hun bijlen, spaden,  touwen en hun vee. Zij riepen verrast: Mohammed is gekomen met zijn leger.. Allah’s boodschapper zei: Khaibar zal worden verwoest. Weet dat als wij neerdalen op het stadsplein van een volk, het een kwade dag is voor hen die gewaarschuwd zijn. Allah de glorieuze en majestueuze liet hen vernietigen.

19.4465: De profeet vocht negentien veldslagen en maakte slechts één pelgrimstocht na zijn migratie naar Medina..

MALIK'S MUWATTA, BOEK 21 Jihad

21.1.1: Wie strijdt in Allah’s naam is gelijk aan iemand die constant vast en bidt en  daarin niet verslapt tot de krijger terugkeert.

21.1.2: Allah garandeert  het paradijs of behouden thuiskomst met alles wat hij heeft verkregen als buit of beloning voor degene die strijdt in Allah’s naam.

21.1.4: Zal ik u vertellen wie onder de mensen de hoogste rang heeft? Een man die de teugels van zijn paard neemt en oorlog voert in de naam van Allah.

21.6.15: De profeet stuurde een groep overvallers naar Najd. Zij plunderden veel kamelen en hun aandeel was voor ieder twaalf of elf kamelen.

21.14.27: Ik wil vechten voor Allah en gedood worden, weer tot leven gebracht om gedood te kunnen worden en dan weer tot leven gebracht om gedood te kunnen worden.

21.14.28: Allah lacht om twee mannen: De een doodt de ander maar beiden zullen het paradijs binnen gaan. De een vecht voor Allah en wordt gedood, Dan wendt Allah zich tot de moordenaar, die voor Allah gaat vechten en ook martelaar wordt.

21.15.34: Een volgeling van Mohammed placht te zeggen: “O Allah ik vraag u om het martelaarschap en de dood in de stad van uw boodschapper”

21.18.42: De boodschapper van Allah riep mensen op tot de heilige oorlog en noemde de tuin van het paradijs. Een van zijn helpers at wat dadels uit zijn hand en zei: Ben ik zo gehecht aan deze wereld dat ik hier zit tot die dadels op zijn? Hij gooide ze weg, nam zijn zwaard en vocht tot hij gedood werd.

21.19.48: Toen Allah’s boodschapper uittrok naar Khaybar, kwam hij daar ‘s nachts aan. Hij viel niet aan voor de morgen. ‘s Morgens kwamen de Joden naar buiten met hun spaden en manden. Toen zij hem zagen riepen zij “Mohammed, O God, Mohammed met zijn leger”. Allah’s boodschapper zei: Allah is groter! Khaybar is vernietigd. Als wij tot de mensen komen is het een kwade dag voor hen die zijn gewaarschuwd.

21.19.49: Malik werd gevraagd: Als een imam  belastingen van mensen had geïnd, aan wie behoort dan dat land? Aan de oorspronkelijke eigenaar die zich had overgegeven of behoorden het land en de eigendommen aan de moslims. Malik zei: Dat is verschillend. Vreedzame mensen die zich overgeven hebben recht op hun land en eigendommen. Als mensen geweld gebruiken, zich eerst verzetten en zich dan overgeven, dan behoren al hun land en eigendommen aan de moslims. Want, de mensen van het geweld zijn overweldigd in hun steden en hun bezittingen zijn buit voor de moslims.

SAHIH BUKHARI, BOEK 52: Vechten voor de zaak van Allah

4.52.44: Een man kwam bij de profeet en vroeg: Leer mij over een daad die even goed wordt beloond als de heilige oorlog.. Hij antwoordde: Zo’n daad kan ik niet bedenken.                                            

4.52.46: Het voorbeeld van de Mujahid die echt vecht voor de zaak van Allah is als een man die onafgebroken vast en bidt. Allah garandeert dat hij de Mujahid zal toelaten tot het paradijs als hij wordt gedood en anders zal hij terugkeren naar zijn huis met beloningen en oorlogsbuit.                                          

4.52.50: Een enkele poging tot vechten voor de zaak van Allah in de morgen of de middag is beter dan de hele wereld en alles wat zich daarop bevindt.

4.52.65:  Een man vroeg de profeet: Wie vecht voor de zaak van Allah, degene die vecht voor oorlogsbuit, een ander die vecht  voor roem of een derde om op te scheppen? De profeet zei: Hij die vecht voor de heerschappij van Allah’s woord, vecht voor de zaak van Allah.

4.52.68:  Toen de profeet terug kwam van de slag bij de gracht, legde hij zijn wapens neer en nam een bad. Toen kwam de engel Gabriel en zei” Je hebt je wapens neergelegd, maar bij Allah ik heb mijn wapens nog niet neergelegd. De profeet vroeg: waarheen nu? Gabriel zei : Daarheen en wees naar de stam van de Quraiza. Dus de profeet rukte uit naar hen.

4.52.72:  Niemand die het paradijs betreedt wil terug gaan naar de wereld al zou hij alles op aarde krijgen, behalve de Mujahid, die terug wil naar de wereld om tien keer martelaar te worden voor de waardigheid die hij krijgt van Allah.

4.52.73: Allah's Apostel zei: Weet dat het paradijs onder de schaduwen van de zwaarden ligt.

4.52.153: De bezittingen van het volk van An Nadir die Allah had overgeleverd aan zijn apostel werden niet veroverd door moslims met hun paarden en kamelen. Die bezittingen behoorden daarom uitsluitend aan Allah’s apostel die daarvan aan zijn familie gaf voor hun jaarlijkse uitgaven en de rest gebruikte voor wapens en paarden  voor de zaak van Allah.

4.52.165: Allah’s apostel stierf toen zijn ijzeren wapenrusting in hypotheek was gegeven aan een Jood voor dertig zakken haver.

4.52.176: Jullie moslims zullen vechten met de joden tot zij zich achter stenen verbergen. De stenen zullen hen verraden en zeggen. O Abdullah ( slaaf van Allah) achter mij zit een Jood verborgen, doodt hem.

4.52.204: Allah’s apostel zei: Wij zijn de laatsten, maar zullen de eersten zijn die het paradijs betreden. Wie mij gehoorzaamt Allah, Wie mij niet gehoorzaamt gehoorzaamt niet aan Allah; Wie de aanvoerder gehoorzaamt gehoorzaamt mij en wie de aanvoerder niet gehoorzaamt, gehoorzaamt niet aan mij. De imam is als een schuilplaats, voor wiens veiligheid zij moeten vechten en waar zij bescherming moeten zoeken.

4.52.256: De profeet werd gevraagd of heidense krijgers  s’nachts mochten worden aangevallen, waarbij misschien vrouwen en kinderen aan gevaar werden blootgesteld. De profeet antwoordde “die vrouwen en kinderen, zijn van hen, de heidenen”

4.52.260: De profeet zei: Als een moslim zijn godsdienst verlaat doodt hem dan.

4.52.261:Deze tekst vertelt over 8 mannen die de herders die hen kamelenmelk en urine te drinken gaven hadden gedood en de kamelen hadden gestolen. Na moslims te zijn geweest werden zij afvalligen. Na een achtervolging door mannen van de profeet werden hun handen en voeten afgehakt, hun ogen met hete spijkers uitgebrand. Zij vroegen om water, maar zij werden zonder water achtergelaten in het rotsachtige land rond Medina tot zij stierven.

4.52.263:   De profeet verbrandde de dadelpalmen van Bani An Nadir.

4.52.269: De profeet zei: Oorlog is bedrog.

7.62.137:  Wij kregen vrouwelijke gevangenen uit de oorlogsbuit en plachten coïtus interruptus met hen te doen. Wij vroegen de profeet daarover en hij zei: Tot de dag van de herrijzenis zal er niemand worden geboren die niet is voorbestemd om te leven.  (Verkrachting van vrouwelijke gevangenen werd door de profeet persoonlijk toegestaan)

Volgens bovenstaande teksten uit Koran en Hadith vormde Mohammed, de zelfbenoemde profeet, met zijn aanhang een bende volmaakt gewetenloze roofmoordenaars, vrouwenrovers en verkrachters. Zijn aanhang bleef hem trouw wegens de verdeling van de geroofde buit en permanent onder gewapende dreiging afgeperste belastingen van 50 % van alle opbrengsten van de onderworpen volken. Ontrouw aan de profeet werd trouwens met de dood bestraft. Zelfs de hoofddoek van de vrouwen heeft in die strijd een belangrijke functie. Het is een teken voor moslimstrijders om moslimvrouwen en huizen te onderscheiden van ongelovige omwonenden en die niet per ongeluk aan te vallen (lastig te vallen).

Van islamitische zijde wordt altijd gesteld dat de jihad, de heilige oorlog geen werkelijke oorlog betekent. Integendeel, het zou gaan om een geestelijke strijd tegen de kwade neigingen in de mens zelf. Dat is een keiharde leugen. Uit voorgaande teksten blijkt dat het wel degelijk gaat om echte gewapende strijd met wapens, paarden en kamelen, boogschutters en zwaardvechters, verovering en plundering van andermans gebied en bezittingen.

De islam vormt niet alleen een bedreiging voor ongelovigen, maar ook voor Moslims zelf. Gematigde moslims die inzien dat de islam strijdig is met iedere beschaafde humane samenleving kunnen de islam niet verlaten omdat zij dan vermoord moeten worden of op zijn minst verstoten door hun familie en verbannen. Ook diegenen die een licht vergrijp begaan tegen de islamitische wetgeving worden op gruwelijke wijze bedreigd en gestraft met lichamelijke verminking of de doodstraf.

 

8 MOORDEN GEPLEEGD IN OPDRACHT OF MET                GOEDKEURING VAN DE PROFEET

Het is niet alleen toegestaan om mensen te doden tijdens razzia’s tegen ongelovigen. Zelfs zwangere vrouwen en jonge meisjes werden door sluipmoordenaars in opdracht of met goedkeuring van de profeet afgemaakt omdat zij de profeet bespotten, liedjes over hem zongen of de islam verlieten. Dat zijn geen kwaadaardige verzinsels van ongelovige vijanden van de islam maar wordt door de  hadith zelf in walgelijk detail beschreven. Dat geldt ook nu nog in onze tijd en in ons land. De Iraanse professor Hashem Aghajari en de schrijver Salman Rushdie werden ter dood veroordeeld wegens het beledigen van de islam en het uiten van kritiek op islamitische geestelijken. In ons land werden Ayaan Hirsi Ali, Geert Wilders,Paul Cliteur en Pim Fortuyn met de dood bedreigd. In recente NOVA-uitzendingen hoorden wij krijsende imams oproepen tot het vernietigen van Nederlandse politieke partijen, vijanden van Allah.

S. Bukhari 4.52.265: Allah’s apostel zond een groep helpers naar een man genaamd Abu Rafi. Een van hen drong s’nachts zijn huis binnen en vermoordde hem in zijn slaap.

S. Muslim 19.4436:  De profeet zei: wie wil Ka’b b. Ashraf voor mij doden. Hij heeft kwaad gesproken over Allah en zijn boodschapper. Een man genaamd Mohammed vroeg “O boodschapper van Allah wilt u dat ik hem dood?”  Hij zei “ja” Zij gingen dus naar zijn huis en bezochten hem ’s nachts. Hij kwam naar beneden en de man Mohammed zei tegen zijn gezellen”Als hij komt zal ik hem bij zijn hoofd grijpen en hem vast houden en moeten jullie je werk doen. Toen hield hij zijn hoofd vast en zei tegen zijn gezellen: Doe je werk! En zij doodden hem.

Abu Dawud 38.4348 Een blinde man had een zwangere slavin die de profeet placht te beledigen en bespotten. Hij verbood haar, maar zij hield er niet mee op. Op een nacht begon zij weer de profeet te bespotten en kwaad van hem te spreken. Daarop nam hij een dolk, stak die in haar buik en doodde haar. Een kind dat tussen haar benen kwam te liggen was besmeurd met het bloed dat daar vloeide. ’s Morgens werd de profeet daarover ingelicht. Daarop zei hij: O wees mijn getuige, geen vergelding is nodig voor haar bloed. (zon walgelijke dubbele moord was een gerechte straf voor het bespotten van de profeet)

Abu Dawud 38.4349: Een Jodin placht de profeet te bespotten . Een man wurgde haar tot zij stierf. De apostel van Allah verklaarde dat geen vergelding voor haar bloed betaald hoefde te worden. (Wie de profeet bespotte mocht worden vermoord)

 Abu Dawud 14.2678: De profeet zei op de dag van de verovering van Mekka: Er zijn vier personen die ik niet zal sparen. Hij noemde hun namen. Daaronder waren twee zingende meisjes. Een daarvan werd gedood en de ander ontsnapte en bekeerde zich tot de islam.

Abu Dawud 38.4341: Een Jood bekeerde zich tot de islam, maar werd daarna afvallige.      Toen Mohammed kwam zei hij: Ik zal niet van mijn rijdier af komen voor hij gedood is. Hij werd toen gedood. 

14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.

017.4212: De Joodse mannen en vrouwen die overspel pleegden werden door Allah’s  boodschapper gestenigd tot de dood.

017.4206: Deze tekst verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar Mohammed die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn!!!

S. Muslim 19.2996: De apostel van Allah zei: Als je een overwinning behaalt op Joodse mannen doodt hen dan. Dus Muhayyisah stortte zich op een joodse handelaar, met wie hij nauwe relaties onderhield en doodde hem.

 

9 OVERIGE WETTEN EN STRAFFEN (in strijd met westerse wetten)

Volgens de koran

2.178 O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid.

2.179 En in vergelding is leven voor u, o mensen van begrip, zodat gij behouden zult worden.

2.194 Er is (een wet van) vergelding voor alle heilige dingen. Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan.

2.275 Degenen, die woekerwinst maken, verrijzen zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: “Handel is gelijk aan rente”, terwijl Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft verklaard. (Onzin, islamitische banken eisen wel degelijk een vergoeding voor geleend geld als percentage van daarmee behaalde winst)

4.92 Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt. En wie een gelovige bij vergissing doodt moet een gelovige slaaf bevrijden en bloedgeld betalen ter overhandiging aan de erfgenamen, tenzij deze het uit liefdadigheid kwijtschelden.

5.38 En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah.  (zelfs voor het stelen van een ei of een stuk touw)

24.2 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.

7.80. En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: "Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vóór u pleegde?" 7.81. "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat." 7.84. En Wij deden een regen van stenen over hen komen. Ziet nu wat het einde was van de schuldigen.

4.15 En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.  (Maar, voor mannen geldt in dat geval het volgende)

4.16 En als twee mannen onder u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust.

SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 38: Voorgeschreven straffen.

38.4339: Het bloed van een moslim man die getuigt dat er geen God is behalve Allah mag wettelijk niet worden vergoten tenzij om een van drie redenen. Een man die na het huwelijk overspel pleegt moet worden gestenigd tot de dood; Een man die optrekt om te vechten tegen Allah en zijn apostel moet worden gedood, gekruisigd of verbannen; Een man die een moord pleegt op een moslim moet daarvoor gedood worden.

  38.4382: Een vrouw leende juwelen, die zij verkocht. Zij werd gevangen en naar de profeet gebracht. Hij oordeelde dat haar hand afgehakt moest worden.

38.4384: Allah’s apostel zei: Er zijn drie personen die niet verantwoordelijk zijn voor hun handelingen. Een slaper tot hij wakker wordt:  Een idioot totdat hij is hersteld; Een jongen tot hij de puberteit bereikt. (tot dan mag hij zijn gang gaan)

38.4390: Atiyyah vertelde: Ik was een van de gevangenen  van het volk der Qurayzah. De gezellen (moslims) onderzochten hen. Wie baardgroei had werd gedood en degenen zonder baardgroei werden gespaard. Ik had nog geen baardgroei.

38.4396: Deze tekst vertelt over een dief die vijf keer voor de profeet werd geleid  wegens diefstal. Vier keer werd hem een hand of een voet afgehakt. De vijfde keer werd hij gedood. Wij sleepten hem naar een put, gooiden hem er in en bedolven hem met stenen.(Dat iemand zonder handen en voeten kan stelen begrijpt alleen een moslim.)

38.4452: Een man kwam bij de profeet en bekende vier maal dat hij geslachtsgemeenschap had gehad met een vrouw, dus werd hij gestraft met honderd zweepslagen. Hij was niet gehuwd. Hem werd gevraagd om bewijs te leveren tegen de vrouw, maar zij zei: Ik zweer bij Allah dat hij heeft gelogen. Daarop kreeg hij de straf van tachtig zweepslagen voor zijn valse getuigenis.

38.4467: De profeet zei: Als mensen wijn drinken gesel ze. Als ze weer drinken gesel ze. Als ze dan weer drinken, doodt hen.

SAHIH MUSLIM, BOEK 17: Het boek over door de islam voorgeschreven straffen

017.4185: Laat de vloek van Allah rusten op de man die een ei steelt waarvoor zijn hand wordt afgehakt, of een touw steelt waarvoor zijn hand wordt afgehakt.

017.4191: Als een ongehuwde man sexuele gemeenschap heft met een ongehuwde vrouw moeten beiden gestraft worden met honderd zweepslagen en verbanning gedurende een jaar. En in het geval van een gehuwde man die gemeenschap heeft met een gehuwde vrouw zullen beiden honderd zweepslagen krijgen en gedood worden door steniging.

017.4212: De Joodse mannen en vrouwen die overspel pleegden werden door Allah’s  boodschapper gestenigd tot de dood.

017.4206: Deze tekst verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar Mohammed die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn!!!

017.4214: Allah de majestueuze en de grote openbaarde de volgende verzen:

Zij die niet recht spreken volgens Allah’s openbaringen ontkennen de waarheid.                 

Zij die niet recht spreken volgens Allah’s openbaringen zijn zondaars.                                  

Zij die niet recht spreken volgens Allah’s openbaringen Allah zijn onrechtvaardig.

Volgens de hadith moeten overspeligen en afvalligen worden bestraft door steniging tot de dood. Verboden geslachtelijke gemeenschap van ongehuwden moet worden bestraft met 100 zweepslagen en verbanning.

Wanneer een stad  of gebied door moslimstrijders werd veroverd, werden de mannen gedood en de vrouwen met toestemming van de profeet verkracht en met hun kinderen afgevoerd als slaven.

Wie een keer wijn drinkt moet worden gegeseld, wie dat vaker doet wordt gedood. Wie de profeet bespotte werd vermoord. Moord en doodslag, wreedheid, wraak en bloedwraak worden hier als wetgeving voorgeschreven.

Tot zover een selectie van de teksten van koran en hadith die oproepen om onze wetten niet te erkennen en oproepen tot het plegen van extreem geweld jegens ongelovigen Joden en Christenen en zelfs tegen islamitische zondaars.

Door moslims vanaf hun kinderjaren op te voeden met dit soort teksten, (vaak de enige scholing van nieuwkomers), zien zij niets verkeerds in onderstaande tekst uit de hadith.

Sunan Abu Dawud 14.2660 “De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden”   Voor hen is het logisch. Het is immers de door Allah bevolen straf voor ongeloof, ongehoorzaamheid aan de profeet en voor het behoud van hun soort vrede. Zelfs in de meest moordzuchtige teksten gaan de namen van de profeet zonder uitzondering vergezeld van de uitroep “Moge de vrede en de zegen van Allah met hem zijn” Deze in iedere tekst eindeloos herhaalde uitroep is hier weggelaten omdat daardoor de nadruk komt te liggen op het woord vrede, terwijl de tekst zelf oproept tot roof, moord en verminking van ongelovigen

Westerlingen, opgevoed met christelijk humanistische principes, kunnen alleen maar met walging deze weerzinwekkende teksten lezen. Het is ook bijna onmogelijk om te geloven dat er echt staat wat er staat. De algemene reactie is dan ook dat het niet waar is, dat het niet waar kan zijn!!!!!. De islam is immers de godsdienst van de vrede, zoals in de inleiding tot de koran wordt gesteld. Dit idee wordt door al onze westerse media op grote schaal gepropageerd. Dat kan alleen maar door de bevolking onwetend te houden over de werkelijke inhoud van koran en hadith. Je ziet ook nooit meerdere teksten uit deze geschriften. Het beste wapen tegen de verdere verbreiding van de islam is dan ook het informeren van de bevolking over de doelstellingen van deze godsdienst en de werkelijke inhoud van koran en hadith.

Moslims worden door koran en hadith aangespoord om van hun woonplaatsen te verhuizen (emigreren) en elders voor de zaak van Allah te strijden. Dit zien we op grote schaal  in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Oost Europa  met de meest bloedige conflicten als gevolg (Afghanistan, India, Pakistan, Thailand, Oost Timor, Molukken, Bali, Sulawesi, Sumatra, Nieuw Guinea, Koerdistan, Armenië, Iran, Irak, Libanon, Jordanië, Egypte., Soedan (Darfur), Somalië, Algerije, Nigeria, Ivoorkust, Eritrea, Sri-Lanka, de Filippijnen, Tsjetsjenië en Dagestan, Macedonië, Bosnië, Kossovo. Wereldwijd zien wij hetzelfde patroon. Migratie van moslims naar niet-islamitische gebieden, waar zij kernen vormen, die zich ongelooflijk snel uitbreiden door gezinshereniging en gezinsvorming. Dit is de basis van islamitische demografische oorlogsvoering, die in koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie en zo voort en zo voort.  Dit zien wij dagelijks in de islamitische wijken van Nederlandse steden, zoals het Utrechtse kanaleneiland, waar ongelovigen geleidelijk worden verdreven door zogenaamd kleinschalige criminaliteit en onaangepast gedrag. Zelfs de hier hoognodige artsen werden verdreven. Zwakke bejaarden worden hier mishandeld en beroofd door jeugdige moslims. Het verband met de koran en hadith die zulk wangedrag gebieden is overduidelijk.

Voorgaande teksten roepen allemaal op tot gewapende strijd. De massale migratie van moslims naar Europa dient alleen de vorming van machtsbases in alle grote Europese steden van waaruit Europa met geweld kan worden onderworpen en uitgeplunderd, overeenkomstig de geboden van koran en hadith. 

De grootste bedreiging wordt echter niet gevormd door de islam zelf, maar door de zogenaamd progressieve Partij van de Arbeid, Groen Links en SP. Zij zijn degenen die sinds 1973 in hun bijna islamitische haat tegen het Christendom en onbeheerste drift tot maatschappijhervorming de islam hebben gesteund door massale immigratie van niet voor arbeid inzetbare moslims en massale financiële steun met uitkeringen en subsidies voor islamitische scholen en organisaties. Door hun fanatisme en gebrek aan inzicht in de gevolgen van hun waanzinnige beleid hebben deze partijen onze samenleving blijvend ontwricht. Helaas hebben liberale en christelijke partijen zich daartegen niet verzet in hun streven naar coalitieregeringen en eindeloze compromissen. Meer recent heeft de zeer christelijke premier Balkenende zich ontpopt als de grote verdediger van de islam en pleit hij voor de toelating van islamitische landen tot de Europese unie. Het gevolg is dat wij zeer binnenkort worden overstroomd door tientallen miljoenen moslims.

Dat moet veranderen. Het is de harde plicht van de regering om onze bevolking te beschermen tegen de islam die in feite geen godsdienst maar een veroveringsdoctrine is en een criminele organisatie vormt. Het zijn niet alleen Joden, christenen of ongelovigen en humanisten die worden bedreigd, maar ook hindoes, Boeddhisten en zelfs gematigde moslims die inzien dat de islam eigenlijk een ontoelaatbare godsdienst is en grote delen van de koran en hadith maar liever vergeten. Ook deze in feite afvallige moslims moeten tegen een verdere groei van de islam te worden beschermd.

Dit werd door de Nederlandse en iedere door socialisten en christelijke partijen overheerste Europese overheid met een beroep op de grondwet principieel geweigerd.

Onze grondwet is gebaseerd op een Christelijke humanistische samenleving en voldoet niet meer aan de huidige omstandigheden, waarin de islam openlijk stelt onze westerse samenleving en cultuur te zullen vernietigen.

Deze grondwet moet met spoed worden herzien met betrekking tot de artikelen over discriminatie, vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting. Deze principes worden door de islam niet erkend en kunnen ook niet worden toegestaan voor Moslims die dreigen ons te vernietigen en te beroven. Premier Balkenende heeft echter al aangekondigd dat daar geen sprake van kan zijn omdat men nooit iemand zijn godsdienst mag ontnemen. Hij en zijn collega Piet Hein Donner zijn fundamentalistische juristen voor wie de grondwet waarschijnlijk heilig en net als de koran eeuwig en onveranderlijk van kracht moet blijven. Die politieke partijen die de laatste 30 jaar onze samenleving door hun  vernieuwingsdrift en migratiebeleid blijvend hebben ontwricht zijn niet van zins hun wanbeleid te erkennen en de noodzakelijke wetswijzigingen bespreekbaar te maken. Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten opzichte van het nazi regime. De prijs die wij daarvoor moeten betalen is mogelijk nog hoger dan in de tweede wereldoorlog.

Als Ayaan Hirsi Ali de “profeet” beschrijft als een perverse tiran is dat nog veel te zacht uitgedrukt. In de koran en de hadith, de “heilige” geschriften van de islam zelf wordt Mohammed beschreven als een massamoordenaar en rover die bij razzias op steden en nederzettingen alle weerbare mannen liet doden, de vrouwen liet verkrachten en met hun kinderen liet afvoeren als slaven van zijn volgelingen. Alle bezittingen werden daarbij geroofd en verdeeld tussen Mohammed en zijn mederovers. Wie de profeet bespotte werd door sluipmoordenaars in opdracht of met goedkeuring van deze onheilige profeet op beestachtige wijze afgeslacht. Hij hield er 9 vrouwen op na en consumeerde als vijftigjarige vechtjas het huwelijk met een negenjarig meisje, een kind, dat nog met poppen speelde. Wie de profeet niet gehoorzaamde moest worden gedood. Wie de islam verliet moest worden gedood. Zo kan men nog een poosje doorgaan. Dat alles vond plaats 600 jaar na Christus binnen het Christelijke byzantijnse rijk. Toen wist men echt al beter. Nog erger is dat dit soort misdaden nu, 1400 jaar later, nog steeds worden verkondigd als een godsdienstige plicht.

Zie ook bijgaand overzicht van teksten over vrouwen in de islam. Hieruit blijkt overduidelijk dat de islam aan vrouwen ieder elementair menselijk recht ontzegt.

10 KORTE GESCHIEDENIS.

Mohammed was geobsedeerd door goddelijke openbaringen en de rol van profeten als leiders van de Israëlieten. Hij kende die als analfabeet alleen uit slecht begrepen mondelinge verhalen. Desondanks zou hij Joden en Christenen de ware Thora en het ware Evangelie onderwijzen. Hij eiste onophoudelijk dat iedereen hem, de arme wees uit een rijk geslacht van heersers, gehoorzaamde. (26.131 Vreest Allah en gehoorzaamt mij) dat eindeloos wordt herhaald.  De ongelovige bevolking van Mekka, (niet de Joden en de Christenen, maar zijn eigen stamgenoten) beschouwde hem als een waanzinnige dwingeland en joeg hem in het jaar 622 de stad uit, zoals hij zelf in de koran zegt.

37.35 Voorzeker toen er tot hen werd gezegd “ Er is geen God naast Allah” waren zij aanmatigend. 37.36 En zeiden ” Zullen wij onze Goden voor die waanzinnige dichter opgeven?”.

 9.39 “Als gij hem ( de profeet) niet helpt, voorzeker Allah hielp hem, toen de ongelovigen hem verdreven”

Bezeten van haat en wraakzucht, zoals blijkt uit de 24 hoofdstukken van de koran, gedicteerd na zijn verdrijving, begon hij een niets ontziende oorlog tegen iedereen die hem niet gehoorzaamde. Met beloften van rijke buit en paradijselijke beloningen wierf hij veel medestrijders en kon hij een leger van roofmoordenaars vormen zoals in de hadith zeer gedetailleerd wordt beschreven. Na de ondergang van het Christelijke West Romeinse rijk door de massale volksverhuizingen in de vierde en vijfde eeuw hadden Mohammed en zijn opvolgers vrij spel. Het hele Middenoosten en Noord Afrika werden in korte tijd veroverd. Sindsdien werd Europa 1400 jaar lang zonder ophouden aangevallen. De 10 kruistochten in een naar verhouding korte periode in de elfde en twaalfde eeuw hadden daarmee vergeleken, weinig of niets te betekenen. Moslims maken altijd erg veel ophef over die kruistochten, maar verzwijgen dat die vooraf zijn gegaan door onophoudelijke aanvalsoorlogen tegen Christenen in het Midden Oosten, Noord Afrika, Zuid en Oost-Europa. In die 1400 jaar werden grote delen van Spanje 800 jaar lang van 711 tot 1492 bezet door Berbers, maar de aanval op Frankrijk werd bij Poitiers vlak onder Parijs in 732 door Karel Martel teruggeslagen. Sicilië, Kreta, Cyprus en delen van Zuid Italië werden honderden jaren lang bezet. Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Albanië, Joegoslavië en Hongarije werden, na de val van Constantinopel ,de hoofdstad van het Byzantijnse rijk, in 1453, door de Turken veroverd en zelfs grote delen van Oostenrijk, Polen en Rusland. Wenen werd tot twee maal toe belegerd in 1529 en 1683. Eerst na massale nationale opstanden in de door Turkije bezette gebieden en de hulp van Rusland, Polen, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Engeland werden de Turken in de achttiende en negentiende eeuw verjaagd uit Zuidoost Europa behalve uit de omgeving van Istanbul. Pas in 1922,  slechts 80 jaar geleden, kwam er na de Balkanoorlogen een eind aan het Islamitische Ottomaanse rijk en de honderden jaren lange bezetting en uitplundering van alle hiervoor genoemde gebieden. De stelling dat de islam alleen oorlog voerde als zij werd aangevallen en zich moest verdedigen is onzinnig. Geen van de door de islam veroverde gebieden was ooit in oorlog met de islam, maar wenste zich daaraan niet te onderwerpen en een belasting te betalen van 50 % van alle opbrengsten. De massale opstanden tegen islamitische overheersing waren onvermijdelijk gezien de uiterst wrede straffen en de extreem zware belastingen die ongelovigen werden opgelegd. Joden en Christenen werden door de islam alleen getolereerd wegens de hoge belastingen die zij moesten betalen aan de islam. Dat was geen verdraagzaamheid, maar  hebzucht.

De hiervoor beschreven 1400 jarige islamitische aanvalsoorlog tegen Europa wordt nog steeds onverminderd voortgezet, nu met de hulp van de Europese landen zelf. Volgens het recept van de koran worden hier in alle grote steden door migratie, gezinsvorming en gezinshereniging massale islamitische kernen gevormd. Van daaruit wordt de omringende bevolking verdreven door nu nog kleinschalige criminaliteit, berovingen en onaangepast gedrag.

De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam. Op middellange termijn zal de islam een meerderheid vormen en zelfs op zogenaamd democratische wijze hier een middeleeuwse islamitische wetgeving in kunnen voeren en het hele land met geweld overheersen. Burgeroorlogen zoals in Bosnië zijn dan onvermijdelijk. Men vergeet hier dat in 1973 moslims slechts 10 % van de Bosnische bevolking vormde. De christelijke Servische en Kroatische bevolking werd volgens het guerrilla-concept van koran en hadith stelselmatig verdreven. De NAVO bombardementen op Joegoslavië waren niet te rechtvaardigen, net zomin als de Servische aanval op de Bosnische moslims. Men had op andere minder gruwelijke wijze een eind moeten maken aan het verdrijven van de christelijke bevolking door de moslims en het streven van Albanese moslims naar een groot-Albanese islamitische staat.

Er wordt nu een bedrieglijke mediacampagne gevoerd om aan te tonen dat de islam een buitengewoon humane, vreedzame en vrouwvriendelijke godsdienst is. Onder het gezang van lyrische tenoren worden pastelkleurige beelden getoond van rijen knielende mannen met in overgave opgeheven handen, gepresenteerd door lieftallige jonge meisjes. Bekeerlingen getuigen van het zachtmoedige en vreedzame karakter van de islam. Er wordt niet bij vermeld dat dit alleen geld voor moslims onder elkaar. Bovendien worden herhaaldelijk koranstrofen vervalst of verzonnen. Dit bedrog is in flagrante tegenspraak met de inhoud van koran en hadith en het gedrag van de islam over de hele wereld. Het is op zijn minst merkwaardig dat academici, zoals islamisten en arabisten van de Leidse universiteit, de vreedzaamheid van de islam verkondigen. Deze salonislamieten hebben echter hun hele carrière en riante inkomen als professoren, wetenschappelijke medewerkers en directeuren van allerlei gesubsidieerde stichtingen en instituten gebouwd op de islam. Ondertussen gaat men rustig door met het verkondigen van de extreem gewelddadige  koran en hadith. Het internet en alle media worden ermee overstroomd. De PvdA had meer aandacht moeten schenken aan de Somalische politicologe Ayaan Hirsi Ali die stelt dat de inhoud van de islam hier meer aan de kaak gesteld moet worden. Zij stelt zeer hard dat “de hedendaagse Islam in wezen fundamentalistisch, niet verenigbaar is met de eisen van de Westerse rechtsstaat en behoefte heeft aan verlichting, die niet binnen de islam zal ontstaan”. Dat kan ook niet,  want hervormers gehoorzamen niet aan de profeet, zijn dus in oorlog met de islam en moeten gedood worden. Ayaan Hirsi Ali werd dan ook met de dood bedreigd. In Iran is onlangs professor Hashem Aghajari evenals de schrijver Salman Rushdie ter dood veroordeeld wegens het beledigen van de islam en het uiten van kritiek op Iraanse geestelijken. Ook de geschriften van Afshin Elian, Mohammed Arkoun, Mohammed Rasoul en anderen wijzen erop dat de islam onverenigbaar is met de westerse cultuur.

Het vaak gemaakte onderscheid tussen de zogenaamde “politieke” en de gematigde islam is onzinnig. De koran moet in ieder detail worden gehoorzaamd en gematigde islam is niet toegestaan. Gematigde moslims zijn ongehoorzaam aan de koran, zijn in feite ongelovigen of afvalligen en moeten volgens de koran worden gedood.

 

Moslims wijzen terecht op de gewelddadige geschiedenis van het christendom. Zeker, Christenen hebben gruwelijke oorlogen gevoerd, elkaar en zogenaamde ketters en Joden massaal vervolgd en uitgemoord.

Dat wangedrag van christenen was en blijft echter in strijd met de tien geboden en de leer van Christus met als voornaamste elementen naastenliefde en verdraagzaamheid. Het Christendom heeft zich dan ook eeuwenlang, zonder geweld, geruisloos verspreid over het hele Romeinse rijk, heel Europa, het Midden Oosten en Noord Afrika. Christelijke oorlogen ontstonden vele eeuwen later na de vestiging van christelijke staten, wereldse en kerkelijke vorsten. De allergrootste oorlogen werden gevoerd door potentaten,  koningen, keizers en dictators zoals Napoleon en Hitler die net als Mohammed meenden dat zij het recht hadden de wereld te veroveren en iedereen te doden die zich verzette. Die zijn terecht door de hele westerse (christelijke) wereld met geweld bestreden.

Aan die strijd van de Christelijke landen tegen Nazisme en Fascisme heeft geen enkel Islamitisch land bijgedragen, integendeel.

 

Zeker het oude testament (de bijbel) bevat delen die niet door de beugel kunnen over de verovering van het beloofde land, uitroeien, doden roven en stenigen. Dat zijn echter vierduizend jaar oude overleveringen. Die worden door niemand, geen enkel christelijk land of kerkgenootschap, beschouwd als een wetgeving.

Behalve de islam predikt geen enkele godsdienst  dat anderen gedood of verdreven moeten worden en mogen worden beroofd van al hun bezittingen. Wangedrag, oorlog, doden, verdrijving en beroving van anderen door moslims daarentegen zijn geheel in overeenstemming met en worden zelfs bevolen door de koran en hadith.

Beide geschriften gelden volgens de islam als een eeuwige goddelijke wetgeving volgens welke ongelovigen ook nu nog moeten worden gedood en beroofd van hun bezittingen of verdreven tenzij zij zich onderwerpen en belasting betalen aan de islam. 

 

11 COLLABORATEURS!!!!

Ondanks het groeiende verzet van de bevolking tegen de verpaupering van onze steden, de toenemende criminaliteit en de eindeloze lastenverzwaringen bleven onze politieke leiders en regeringen doorgaan met hun multiculturele waanzin. Zij waren vastbesloten om ons land over te leveren aan een vijandige criminele godsdienst die stelt dat wij als ongelovigen moeten worden gedood of verdreven. In vroeger tijden heette dat landverraad en kregen de schuldigen levenslange gevangenisstraffen of de doodstraf. Hoe moeten wij nu onze politieke en religieuze leiders of regeringsfunctionarissen noemen? Mensen als Kok , Melkert, Pronk, Rosenmoeller, Halsema, Vos, Balkenende, Organisaties als Pax Christi, de Wereldraad van kerken.

Onze christelijke kerken en socialistische partijen blijven onophoudelijk aandringen op respect voor de islam en het voeren van dialogen met islamitische organisaties. Natuurlijk zijn islamieten het daar mee eens, zolang zij een minderheid vormen in onze maatschappij. Zij gaan echter door met hun demografische oorlogsvoering van migratie gezinsvorming en gezinshereniging. Door gezinsvorming met partners uit de herkomstlanden verdubbel je het aantal gezinnen en de bevolkingsgroei. Het komt zelfs regelmatig voor dat een moslim achtereenvolgens meerdere vrouwen uit het herkomstland haalt; daar kinderen bij verwekt om vervolgens te scheiden en die meerdere vrouwen en kinderen laat onderhouden door de bijstand en kinderbijslag. Die gescheiden vrouwen halen dan weer echtgenoten uit hun eigen land om dat spel weer te herhalen.

Of onze politieke collaborateurs ooit een eind zullen maken aan hun wanbeleid valt te betwijfelen.

 

12 VROUWEN IN DE ISLAM 

Uitspraken van de koran

2.222 En zij vragen u omtrent de menstruatie. Zeg hun: “ Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich  hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah u heeft bevolen.

2.223 Uw vrouwen zijn een akker voor u, komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor  u zelf. (of het de vrouw behaagt doet niet ter zake, de vrouw die weigert is ongehoorzaam en zal volgens de hadith de hele nacht door engelen worden vervloekt)

4.3En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen  die u behagen, twee of drie of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, huwt dan een of wat uw rechterhanden bezitten (slavinnen).  (Alleen Mohammed had 9 vrouwen.)

4.25 En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. Gij zijt van elkaar; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze.

24.32. En huwt uw weduwen en de deugdzamen onder uw mannelijke of vrouwelijke slaven.

33.59 O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. (Er heerst een wijdverbreid misverstand dat de hoofddoek alleen was voorgeschreven voor de vrouwen van de profeet zelf. Deze en ook de volgende tekst bewijst dat dat geldt voor alle vrouwen. Het is ook een demonstratie van moslimfundamentalisme.

4.31 En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies  beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar  echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot,  (Hier volgt nog een reeks andere verwanten).

4.34 Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. (het woord zacht of licht staat daar niet bij)

5.6 En als gij ziek of op reis zijt en een uwer komt van de afzondering, of gij hebt vrouwen aangeraakt en gij vindt geen water, zoekt dan uw toevlucht tot zuivere aarde en veegt daarmede uw gezicht en handen af. (Vrouwen zijn dus onrein)

33.33 Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper. O huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken.

Vrouwen zijn onrein, hebben geen zelfbeschikkingsrecht, zij worden gehuwd en worden  uitgehuwelijkt, zijn ondergeschikt aan de man en hem, als een slavin, absolute gehoorzaamheid verschuldigd. Een huwelijk van een vrouw zonder toestemming van haar mannelijke voogden is ongeldig. Op ongehoorzaamheid staat lijfstraf. Een akker voor de man die tot haar ingaat en zich zelf goed doet volgens Allah’s gebod. Vrouwen vormen de grootste attractie van het paradijs, waar in de oorlog gedode mannen worden verenigd met meisjes met mooie donkere ogen.

ECHTSCHEIDING

2.228 gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar. (Zij wordt terug genomen of zij wil of niet.)

2.229 Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg. En het is u niet geoorloofd, iets te nemen van hetgeen gij haar hebt gegeven, tenzij beiden vrezen, Allah’s bepalingen niet in acht te kunnen nemen.

2.230 Indien hij van haar (ten derden male) scheidt, is zij voor hem niet meer geoorloofd, voordat  ze een andere echtgenoot heeft gehuwd en indien deze van haar scheidt, zal het voor hen geen zonde zijn, tot elkander terug te keren,

2.231 En wanneer gij van uw vrouwen scheidt en zij het einde van de haar voorgeschreven periode   bereiken, behoudt haar dan op een behoorlijke manier, of zendt haar op een betamelijke manier weg, maar behoudt haar niet tot haar nadeel. 

2.237 En indien gij van haar scheidt, voor gij haar hebt benaderd maar haar een bruidsschat hebt toegekend, (geeft) dan de helft van hetgeen gij hebt vastgesteld, tenzij zij het u kwijtschelden, of degene, die de huwelijksband in handen heeft het u zou kwijtschelden.

Een vrouw mag niet scheiden, zij blijft een speelbal van de man tot zij voor de derde maal is heengezonden. Ook hier blijkt dat anderen,  niet de vrouw zelf, over de  huwelijksband beschikken.

ERFRECHT

4.11 Allah gebiedt u aangaande (de erfenis voor) uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen. (Volgens alle strofen over erfrecht is een vrouwelijk erfdeel  altijd de helft van een mannelijk erfdeel)

4.240 En degenen uwer, die wanneer zij sterven vrouwen achterlaten, moeten voor hun vrouwen een testament maken voor hun levensonderhoud gedurende één jaar, zonder dat zij worden uitgezet. (Na dat jaar zoeken ze het zelf maar uit)

VERDERE ONGELIJKHEID

2.282 En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer een der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. (Getuigenis van vrouwen heeft weinig waarde).

3.32 Zeg: “Gehoorzaamt Allah en de boodschapper”, maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief. “En de man is niet gelijk aan de vrouw.

Discriminatie en onderdrukking van vrouwen met lichamelijk geweld zijn hier wettelijk verboden. Toch eisen islamitische overheden herhaaldelijk dat onze wetgeving, (huwelijks, echtscheidings- en erfrecht) aan hun eisen wordt aangepast. Volgens Ayaan Hirsi Ali zijn het vaak juist vrouwen die in de islam hun dochters en kleindochters onderdrukken

DE HADITH OVER HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING

Het vrouwvriendelijke karakter van de islam wordt voortdurend benadrukt, vooral ook door organisaties van moslimvrouwen. Of dit strookt met de werkelijkheid kan iedereen beoordelen aan de hand van onderstaande teksten, die voor zich spreken.

SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 11: HUWELIJK

11.2044: Een man kwam bij de profeet en zei: Mijn vrouw weert de hand van een man die haar aanraakt niet af. Hij zei: Scheidt van haar: Daarop zei hij: Ik ben bang dat ik haar begeer. Daarop zei hij: Geniet dan van haar.

11.2045:Een man kwam bij de profeet en zei: Ik heb een vrouw gevonden van rang en schoonheid, maar zij krijgt geen kinderen. Zou ik haar huwen. Hij zei: Nee; Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen.

11.2046: Een overspelige die gegeseld is zal niet huwen tenzij met een andere overspelige.

11.2078: Het huwelijk van een vrouw zonder toestemming van haar voogden is ongeldig. De sultan is de voogd van de vrouw die geen voogd heeft.

11.2084: Als een man stierf, hadden zijn verwanten meer recht op de vrouw dan haar eigen voogd. Als een van hen haar wilde huwen deed hij dat; Of zij huwelijkten haar uit aan een ander; Als zij niet met haar wensten te trouwen deden zij dat ook.

11.2090: Raadpleeg vrouwen over het huwelijk van haar dochters.

11.2091: Een maagd kwam bij de profeet en zei dat haar vader haar had uitgehuwelijkt tegen haar wil, daarop stond de profeet haar toe haar eigen keuze te maken. ( dit in tegenspraak met alle andere teksten die stellen dat de voogd toestemming moet geven)

11.2095: Een voogd heeft geen zeggenschap over een eerder gehuwde vrouw die geen man meer heeft, en een maagdelijk weesmeisje moet worden geraadpleegd, en stemt toe door te zwijgen.

11.2126: Een man zei: ik huwde een vrouw in haar sluier. Toen ik haar in bezit nam bleek zij zwanger te zijn. De profeet zei: Zij zal haar bruidsschat krijgen want zij maakte haar vagina wettig voor jou. Het kind wordt je slaaf. Gesel haar als het kind geboren is.

11.2139: Ik ging naar de profeet en vroeg: Wat gebiedt u betreffende onze vrouwen? Hij antwoordde: Voedt hen zoals je jezelf voedt; kleed hen zoals je jezelf kleedt; sla ze niet en scheldt ze niet uit. (Deze tekst lijkt het slaan van vrouwen te verbieden,maar uit de volgende tekst blijkt dat alleen te gelden zolang zij gehoorzaam zijn.)

11.2141: Een man berichtte dat  de profeet zei: Sla de dienstmaagden van Allah niet, maar toen Umar bij de profeet kwam en zei: “Vrouwen zijn overmoedig geworden jegens hun echtgenoten” gaf de profeet toestemming die vrouwen te slaan.

11.2142: De profeet zei: Een man zal niet worden gevraagd waarom hij zijn vrouw slaat.

MALIK'S MUWATTA, BOEK 28: HUWELIJK.

28.2.5: Een vrouw wordt alleen gehuwd met toestemming van haar voogd, iemand van haar familie met een gezond oordeel, of de sultan.

28.2.7: Over de maagd die door haar vader wordt uitgehuwelijkt zonder haar toestemming: “Dat is bindend voor haar”

28.20.46: Als een man eerder dan zijn vrouw moslim wordt dan zijn zij gescheiden wanneer hij haar de islam presenteert en zij  geen moslim wordt. Want, Allah zei in zijn boek: “Hou niet vast aan banden met vrouwen die geen moslim zijn”.

SAHIH BUKHARI, BOEK 62: HUWELIJK.

7.62.6: De profeet deed de ronde, (had sexuele gemeenschap) met al zijn vrouwen in een nacht en hij had negen vrouwen.

7.62.30: Kwade voortekenen zijn vrouwen, het huis en het paard

7.62.33: De profeet zei: Na mij heb ik voor mannen geen schadelijker rampspoed achtergelaten dan vrouwen.

7.62.64: De profeet huwde Aisha toen zij zes jaar oud was en hij consumeerde het huwelijk toen zij negen jaar oud was. (Hij zelf was toen ruim 50 jaar oud en volgens de overleveringen een buitengewoon zwaar gebouwde man) Daarna bleef zij tot zijn dood negen jaar bij hem.

7.62.121: Als een man zijn vrouw uitnodigt met hem te slapen en zij weigert tot hem te komen, dan wordt zij door de engelen vervloekt tot de ochtendstond.

7.62.125: De profeet zei: Ik zag het hellevuur en ik heb voordien nog nooit zoiets verschrikkelijks gezien en ik zag dat de meerderheid van zijn bewoners vrouwen waren. De mensen vroegen: Waarom is dat zo? Hij antwoordde: “Om hun ondankbaarheid. zij zijn niet dankbaar jegens hun echtgenoten en ondankbaar voor de hen verleende gunsten. Zelfs als je een van hen je leven lang goed doet en ze een keer denkt dat je streng bent zal ze zeggen: Ik heb nog nooit iets goeds van je gezien”

7.62.133: Als het haar van een vrouw uitvalt mag zij geen vals haar dragen, want Allah vervloekt vrouwen die hun haar kunstmatig verlengen.

7.62.137: Wij hadden vrouwelijke gevangenen bij de oorlogsbuit en pleegden onvoltooide geslachtsgemeenschap met hen. Daarop vroegen wij de profeet om raad en hij vroeg ons drie maal ”Deed je dat echt?” en zei daarop: “tot de dag van de wederopstanding zal iedere ziel die is voorbestemd om te bestaan geboren worden”

7.62.173: De profeet zei: Zorg voor nakomelingen, zorg voor nakomelingen.

SAHIH MUSLIM, BOEK 8: Huwelijk

008.3240: De vrouw komt en gaat in de vorm van een duivel, dus als een van jullie een vrouw ziet, moet hij naar zijn echtgenote gaan, want dat zal wat hij in zijn hart voelt verdrijven.

008.3247: Allah’s boodschapper kwam bij ons en hij stond ons toe tijdelijke huwelijken te sluiten.

008.3286: Niemand onder u mag een ander overbieden in een transactie, noch mag hij een huwelijksvoorstel doen na het huwelijksvoorstel van een ander.

008.3303: Een vrouw zonder echtgenoot, of gescheiden, of een weduwe mag niet worden gehuwd voor haar toestemming is gevraagd. De toestemming van een maagd wordt verkregen door haar zwijgen.

Hoofdstuk 10: Het is een vader toegestaan zijn dochter uit te huwelijken zelfs voordat zij geheel is volgroeid.

008.3311: A’isha vertelde dat de profeet haar huwde toen zij zeven jaar oud was en zij werd naar zijn huis gebracht toen zij negen was, en haar poppen waren bij haar.

Hoofdstuk 20: het is een vrouw niet toegestaan het bed van haar man te verlaten. 008.3366: Als een vrouw de nacht niet doorbrengt in het bed van haar man vervloeken de engelen haar tot de morgen.

HOOFDSTUK 22: ONVOLLEDIGE GESLACHTSGEMEENSCHAP; COITUS INTERRUPTUS

008.3371: Wij gingen op expeditie met Allah’s boodschapper en namen enkele uitmuntende Arabische vrouwen gevangen. En wij begeerden hen, want wij leden onder de afwezigheid van onze vrouwen, maar, wij wilden ook losgeld voor hen. Dus besloten wij onvolledige geslachtsgemeenschap (coïtus interruptus) met hen te hebben. Allah’s boodschapper zei: Het maakt niet uit of je dat doet of niet, want iedere ziel die tot de dag van de opstanding moet worden geboren, zal geboren worden.

008.3383: Een man kwam bij de profeet en zei: Ik heb een meisje als slavin, zij is onze dienares, zij haalt water voor ons en ik heb geslachtsgemeenschap met haar, maar ik wil niet dat zij zwanger wordt. De profeet zei: pleeg coïtus interruptus met haar, als je dat wil, maar wat voor haar is voorbestemd zal gebeuren.

Hoofdstuk 29: Het is toegestaan om geslachtelijke gemeenschap te hebben met gevangen genomen vrouwen, nadat zij zijn gezuiverd van haar maandelijkse periode of een geboorte. Als zij een echtgenoot heeft, is haar huwelijk ontbonden na haar gevangenneming.

008.3432: Allah’s boodschapper zond een leger naar Autas en vocht met de vijand. Na hen te hebben overweldigd en gevangen te hebben genomen, schenen de gezellen van de profeet geen geslachtsgemeenschap met de gevangen vrouwen te willen hebben omdat hun mannen polytheïsten waren. Toen zond Allah, de allerhoogste, de volgende openbaring: En getrouwde vrouwen waren voor hen wettig als hun maandelijkse periode was geëindigd.

008.3471: Vrouwen zouden hun mannen nooit ontrouw zijn geweest zonder dat Eva hen daarin was voorgegaan.

SUNAN ABU-DAWUD, BOEK 12: Scheiding

12.2173: Van alle wettige handelingen is scheiding voor Allah het meest verfoeilijk.

12.2189: Er zijn drie zaken die ernstig worden genomen: Huwelijk, scheiding of het terug nemen van een vrouw na een onvolledige scheiding.

12.2190: Gescheiden vrouwen moeten drie maandelijkse perioden wachten. Het is onwettig voor hen om te verbergen wat Allah in haar schoot heeft geschapen.                                                               

12.2202: Een man scheidde onherroepelijk van zijn vrouw (door het drie maal uitspreken van de scheiding). Hij ging naar de profeet die hem vroeg wat zijn bedoeling was geweest. Hij zwoer bij Allah dat hij slechts een enkele onvolledige scheiding had bedoeld. De profeet zei: het zal zijn zoals je het bedoeld hebt.

12.2218: Als een vrouw haar man zonder heel goede reden om een scheiding vraagt, dan zal het paradijs voor haar verboden zijn.

12.2220: Een man sloeg zijn vrouw en brak een lichaamsdeel van haar. Zij beklaagde zich bij de profeet die naar de man ging en hem zei: Neem een deel van haar eigendom en scheidt van haar. De man zei: Ik heb haar twee tuinen gegeven als bruidsschat. De profeet zei: Neem ze terug en scheidt van haar.

12.2231:Een vrouw bekeerde zich tot de islam en trouwde. Haar vorige echtgenoot ging naar de profeet en zei: Ik had mij al bekeerd tot de islam en zij wist daarvan. De profeet nam haar weg van haar latere man en gaf haar terug aan de eerste man.

 12.2276: De profeet scheidde van Hafsah, maar nam haar weer terug.

SAHIH BUKHARI, BOEK 63: Scheiding

63.187: Een man scheidde van zijn vrouw ( door het drie maal uitspreken van zijn beslissing om van haar te scheiden) De profeet werd gevraagd of zij weer wettig met haar eerste man kon trouwen. De profeet zei: “Nee zij kan niet met haar eerste man trouwen tenzij de tweede man het huwelijk met haar heeft geconsumeerd, zoals ook de eerste man heeft gedaan”

63.213: Als de wachtperiode (van drie maanden)voorbij is moet de man zijn vrouw op een passende wijze behouden of van haar scheiden zoals Allah heeft bevolen. En als een periode van vier maanden voorbij is gegaan moet de man gevangen worden genomen tot hij van zijn vrouw scheidt, maar de scheiding komt niet tot stand tenzij de man die zelf uitspreekt.

SAHIH MUSLIM, BOEK 9: Echtscheiding  

Hoofdstuk 1 Het is verboden van een vrouw te scheiden tijdens de menstruatie.

009.3473: Ibn 'Umar vertelde dat hij van zijn vrouw scheidde gedurende haar menstruatie. Daarop beval Allah’s boodschapper hem haar terug te nemen en van haar te scheiden na afloop en zuivering van drie menstruatieperioden. Als hij wil mag hij haar dan houden of onherroepelijk van haar scheiden voor hij gemeenschap met haar heeft; want dat is de wachttijd die God, de geëxalteerde en glorieuze heeft bevolen voor het scheiden van vrouwen.

009.3493: Het drie maal uitspreken van de echtscheiding op een en dezelfde tijd werd niet beschouwd als een onherroepelijke scheiding. In feite was het wel zo, maar toen mensen tijdens het kalifaat van Umar vaker begonnen te scheiden, stond hij hen toe de scheiding in een adem drie maal uit te spreken.

009.3522: Er is geen alimentatieplicht voor een vrouw die onherroepelijk is gescheiden

009.3570: Een man vroeg de profeet: ”Als ik een man bij mijn vrouw vind moet ik dan wachten totdat ik vier getuigen heb” Hij zei “”Ja” (met vier getuigen moest zij gestenigd worden)

Boek 036. 6596: De profeet stond bij de deur van het paradijs en zag dat de overweldigende meerderheid die daar binnen ging bestond uit arme mannen en de rijken werden tegengehouden. De bewoners van de hel werden daarheen verwezen en de meerderheid die daar binnen ging bestond uit vrouwen.

Ondanks al het voorgaande blijft men de islam propageren als een vrouwvriendelijke godsdienst!!!!!

Volgens de  “hadith” wordt de hel overwegend door vrouwen bevolkt en de hemel in overgrote meerderheid door mannen. Er is voor mannen niets zo schadelijk als vrouwen! Verder zijn zij ondankbaar, dommer dan mannen, zij verstoren het gebed of maken dat ongeldig,  mogen niet alleen in gezelschap zijn van een man tenzij ze er niet mee kunnen trouwen, zij behoren tot het bezit van een man, in de strijd buitgemaakte ongelovige vrouwen mogen worden verkracht en gedwongen tot een huwelijk, ook al waren zij al gehuwd met een ongelovige. Let wel, deze ontoelaatbare geschriften worden door de grote meerderheid van de moslims erkend als de nadere verklaring van de koran en de grondslag van de islamitische wetgeving.

Vrouwen en kinderen werden bij razzia’s op ongelovigen niet gedood, maar buitgemaakt als slaven. Ook werden zij gehuwd of uitgehuwelijkt door de strijder die hen had geroofd. Daarom mocht een moslim vier vrouwen hebben met uitzondering van Mohammed zelf, die negen vrouwen had. Die vier vrouwen waren niet toegestaan omdat in de oorlogen veel moslimstrijders werden gedood, maar omdat er veel vrouwen werden buitgemaakt.  Die dienden als arbeidskrachten en voor het verwekken van moslimstrijders. Een belangrijke factor in de demografische oorlogsvoering. Onder de Turkse bezetting van Zuid-Oost Europa werd de bevolking  zelfs gedwongen om hun mannelijke kinderen af te staan. Die werden gedeporteerd als slaven van de regering en werden getraind als soldaten, die het elitekorps van de janitsaren vormden.

Uit volslagen onwetendheid blijven Nederlandse politici zoals Balkenende en zelfs vrouwen zoals Femke Halsema en Agnes Kant roepen dat wij respect moeten hebben voor de islam als een aanwinst voor de multiculturele samenleving. Zij zouden eens moeten bedenken dat wanneer het huidige migratiebeleid wordt voortgezet hun dochters en kleindochters op korte termijn aan dit regime worden onderworpen.

 

CONCLUSIES

Het moet ook voor de allerdomste en meest verblinde westerse politici en kerkelijke leiders toch eens duidelijk worden dat er hoe dan ook een eind moet komen aan de islamisering van ons land en van heel west europa. Of socialisten en christen democraten  zonder heftig protest van andersdenkenden ooit zelf tot dat inzicht zullen komen valt te betwijfelen. Zij zullen nooit erkennen dat zij de westerse humanistische of Joods Christelijke cultuur door hun domme halsstarrigheid nagenoeg hebben vernietigd.

Daarom is het nodig dat alle rechts conservatieve partijen zich aaneensluiten om hen dat aan hun verstand te brengen.

De Europese grenzen moeten hermetisch worden gesloten voor iedere vorm van migratie vanuit moslimlanden.

Islamitische landen mogen niet toetreden tot de Europese Unie.

De verkondiging van de islam, koran en overleveringen moet worden verboden.

Wie daaraan geen gehoor geeft moet worden uitgezet naar het land ven herkomst.

Wie zich misdadig gedraagt volgens de richtlijnen van de koran en de hadith dient ook te worden uitgezet.

Er moet een programma worden opgezet om moslims te leren dat al hetgeen in de koran en overleveringen wordt verkondigt in strijd is met alle normen en waarden van een beschaafde samenleving.

Ook de Nederlandse bevolking moet worden geïnformeerd over de ware doelstellingen en de leer van de islam. Allen dan kan de bevolking gefundeerd protesteren tegen het regeringsbeleid.

Als dat niet op korte termijn kan worden gerealiseerd is de ondergang van de Westerse, Christelijk/humanistische samenleving onvermijdelijk.