[ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต SDU ]
[สวนดุสิตเมล์]
[สวนดุสิตโพล]
 [นานาสาระไอที]
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สระบุรี

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
พันธกิจของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
แผนที่ศูนย์สระบุรี
บุคลากรศูนย์สระบุรี  
ภาพกิจกรรมศูนย์สระบุรี
สำนักวิทยบริการ
สำนักทะเบียน
สำนักงานกลางศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
ศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบัน
ศูนย์หนังสือและตำรา
ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง
ฝ่ายมัลติมีเดีย
โปรแกรม / สาขาวิชา ที่เปิดสอน

โปรแกรมนิติศาสตร์ (ศศ.บ.)

โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.)

โปรแกรมธุรกิจการบิน (ศศ.บ.)

โปรแกรมออกแบบศิลปประยุกต์ (วท.บ.)

โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป์ (วท.บ.)

โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.)

  • แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

โปรแกรมคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (วท.บ)

โปรแกรมอุตสาหกรรมบริการการอาหาร

โปรแกรมนิเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

โปรแกรมบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

  • แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • แขนงการตลาด
  • แขนงบัญชี
  • แขนงการจัดการทั่วไป
  • แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

 

เกี่ยวกับจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี
สามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
วิทยาลัยการอาชีพพระพุทธบาท
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี
ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
กรุงเทพมหานคร
จรัลสนิทวงศ์
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ดุสิตพาณิชยการ
ธนาลงกรณ์
พงษ์สวัสดิ์
พณิชยการสยาม
พณิชยการสันติราษฎร์
ลุมพินี
สุโขทัย
ระนอง2
บุษยมาศ

ต่างจังหวัด
ตรัง
นครนายก
นครปฐม
พะเยา
พัทยา
ลำปาง
ปราจีนบุรี
ชลบุรี
หัวหิน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตพิษณุโลก
โครงการความร่วมมือ กศน.บ้านแพ้ว

 

ประกาศจากศูนย์สระบุรี

 

นักศึกษาโควต้าที่ไม่ได้มารายงานตัวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ กรุณาติดต่อกลับศูนย์สระบุรีโดยด่วน โทร. 036-369453-4

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระบบโควตาศูนย์สระบุรี  11 กุมภาพันธ์  2547

ใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่านไฟล์

นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ธุรกิจการบิน วิทยาการคอมพิวเตอร์
ออกแบบศิลปประยุกต์ ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 4 ปี ,2 ปี
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด การบัญชี 4 ปี , 2 ปี
บริหารทรัพยากรมนุษย์  

 Download แผนที่แสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สระบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภททั่วไป ระบบทางไกล ศูนย์สระบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 / 2547 กำลังเปิดรับสมัคร   อ่านรายละเอียดเพิ่ม...


 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

 

ประมวลภาพกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ "เรียนอะไร เรียนที่ไหน ให้ก้าวหน้า" ณ ห้องประชุมเซจิ สระบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546

 

 

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  คำร้องทั่วไป ดส.13
คำร้องขอมีบัตรนักศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
คำร้องขอทำใบรับรองเป็นนักศึกษา
คำร้องขอลงทะเบียนข้ามภาค
คำร้องขอปรับแก้ผลการเรียนให้เป็นปัจจุบัน
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตย์
ใบมอบฉันทะ

 

 

 

 

    ขอเชิญร่วมตอบแบบแสดงความคิดเห็น Online กับสวนดุสิตโพล ในหัวข้อ "แหล่งเรียนรู้ ตามความต้องการของ วัยรุ่น"

ตารางเรียน / ตารางสอบ
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2546
ตารางเรียนภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2546
ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 46 ภาคปกติ


ลงทะเบียน / ตรวจสอบผลการเรียน

ภาคการศึกษา 1/46 คลิกที่นี่


จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดบทเรียนออนไลน์

 

BB วิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (s1500103)

BB วิชาความจริงของชีวิต (life)

งาน70 ปี การเรือนสวนดุสิต
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 46 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ...

งานประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 46 ที่ผ่านมา
อ่านต่อ...


Copyright © 2002 - 2004 Suan Dusit Rajabhat University (Saraburi Center)   All rights reserved. Update 12 / 02 / 04

E-Mail : webmasterdsa@thai.com

DOWOLOAD

 ...ชมวิดีโอนำเสนอมหาวิทยาลัย..

Download โปรแกรมชมวิดีโอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สระบุรี   99 หมู่ 1 กม.9 ถ.พหลโยธิน (สระบุรี - ลพบุรี) ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000 โทร 0-3636-9453