Back

ก่อนจะเป็นมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส และโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมป์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นที่เกิดมาเป็นคนพิการ ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคนๆ นั้น จะจบสิ้นลงไปทั้ง ๆ ที่ชีวิตยังไม่ได้เริ่มต้น ในสมัยก่อนครอบครัวไหนมีลูกหลานเป็นคนพิการ ก็จะมีความรู้สึกอับอายและถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีของครอบครัว คนพิการในสมัยก่อนจึงถูกทอดทิ้งไม่มีคนใส่ใจดูแล นับตั้งแต่แรกเกิด พ่อ แม่ หลายคู่ที่มักทิ้งลูกที่พิการไว้ตามโรงพยาบาล ไม่ยอมเลี้ยงดูเพราะอับอาย สถานสงเคราะห์เด็กพิการจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับเด็กพิการไร้ที่พึ่งที่มีอยู่มากมาย ปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมอยู่
จากปัญหาเด็กพิการที่กล่าวมา ทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเกิดจิตศรัทธาร่วมมือกันจัดตั้งมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส และได้ดำเนินการก่อตั้ง "โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ฯ" ขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนที่สอนเฉพาะเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษคือ เด็กที่มีการบกพร่องทางการได้ยินและเด็กดาวน์ซินโดรม ส่วนเด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่มีผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่สามารถส่งเสียให้ลูกได้รับการศึกษาได้
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียน เมี่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับ โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โรงเรียนจึงมีชื่อเต็ม ๆ ว่า "โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช" ในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์สำคัญในการจัดตั้ง เพื่อเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสระดับก่อนวัยเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวเด็กให้พร้อมในการช่วยเหลือตนเอง ปรับนิสัยและมารยาทเพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมได้ และมีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อระดับสูง หรือพร้อมที่จะรับการฝึกอาชีพต่อไป
หลักการของโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช คือ การสร้างความพร้อมและพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้กับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสเพื่อให้พวกเขาได้เจริญเติบโตอย่างมีความรู้ คิดเป็นทำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและดำรงชีวิดได้อย่างมีความสุข รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีความเอื้อเฟื้อและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส แต่ก็ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอน เป็นระบบเรียนร่วมกับเด็กปกติและเรียนเป็นกลุ่มย่อยตามลำดับคสามารถของนักเรียน และจัดให้มีกิจกรรมพิเศษและอุปกรณ์พิเศษ เช่น ดนตรีบำบัด นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา เครื่องช่วยฟังการฝึกพูด ฝึกฟัง ห้องวัดการได้ยินเพื่อเสริมพัฒนาการด้านวิชาการ และสุขภาพจิตเมื่อนักเรียนเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจะจัดกิจกรรมเสริมทักษะนิสัยเมื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพต่อไป
นอกจากการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียนแล้ว ยังเสริมด้วยการสอนแบบสัมผัสเรียนรู้กับของจริง เช่น เรียนเรื่องการปลูกข้าว จะพานักเรียนไปดูตั้งแต่เพาะกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว หรือไปดูการเลี้ยงปลา การจับปลา และกลับมาสอนในชั้นเรียนอีกครั้ง วิธีการนี้จะช่วยให้เด็กมีความจำมากขึ้น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ พยายามปลูกฝังเรื่องของศีลธรรมและศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ในแต่ละปีโรงเรียนจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมที่วัด ไปไหว้พระและจัดให้มีทอดผ้าป่าทุกปี ซึ่งผลบุญเหล่านี้เชื่อว่าจะส่งผลให้เด็กมีจิตใจและสมาธิดี ปรับตัว ปรับสภาพ และดำรงชีวิตร่วมกับบุคคลธรรมดาทั่วไปในสังคมได้อย่างมีความสุข


มูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส (ช.ด.ด.)
เลขที่ 57 ซอยอินทามระ 21 แยก 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2279-2437, 0-2278-3086, 0-2616-0888-9
บ/ช มูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ธนาคารกรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 101-550324-4
E-mail : earschool48@yahoo.com     Webmaster