STIM!
NIJ/
SYKJE/
FIND
Radio
Clipart
Papers
 
CURSUS FRIES / FRISIAN COURSE Bildts Cymraeg Deutsch English Français Frasch Frysk Nederlands Seeltersk Stellingwarfs "Hollands lijkt op Duits"
 
De baas sels
The shop-owner
         
         
  Aldfrysk a: exp
Eb
kT
 
  Federalisme
 
2000ste besite op 14-1-2001 !
5000ste besite op 30-9-2003
Jo binne besiker Countersûnt 19 juny 1999
Webstee fan Pyt Kramer
Email
Us Heit (paternoster)

SYKJE YN DIT STEE
Site search Web search
 
powered by FreeFind

 
Mensken

Wi san fresken. An fresken wel wi uk bliiw.
Man wi skel uler ferjid: Tuiarst an tuletst san wi mensken.

[Ferring] Jakob Tholund
Nordfriesland 130 - August 2000, s. 4.
 
 
 
 
  [Rydyn ni Ffriswyr. A Ffriswyr eisiau rydyn ni'n aros.
Ond rydyn ni'n gorfod ni anghofio byth: Yn gyntaf a yn olaf dydyn ni dynion.]

[Wir sind Friesen. Und Friesen wollen wir auch bleiben.
Aber wir sollen nie vergessen: Zuerst und zuletzt sind wir Menschen.]

[We are Frisians. And Frisians we want to remain.
But we should never forget: At first and at last we are men.]

[Nous sommes Frisons. Et Frisons nous voulons rester.
Mais nous ne devons oublier jamais: En premier et en dernier lieu nous sommes des gens.]

[We zijn Friezen. En Friezen willen we ook blijven.
Maar we moeten nooit vergeten: Eerst en laatst zijn we mensen.]

We san frasche. Än frasche wan we uk bliwe.
Mån we schan uler ferjeese: Tujarst än tuleest san we manschne.

Wy binne Friezen. En Friezen wolle wy ek bliuwe.
Mar wy moatte nea ferjitte: Earst en lêst binne wy minsken.

Wi sunt Fräisen. Un Fräisen wo wi uk bliue.
Man wi schällen siläärge nit ferjeete: Toueerst un toulääst sunt wi Moanskene.
Baarnende Ierde
Burning Earth