WURDBOEK WELSK-FRYSK / GEIRIADUR CYMRAEG-FFRISEG (3500 wurden)
fan P. Kramer.

Mei śs gewoane wurdfolchoarder en mei ferbūgings (unyk!). Mei de sykfunksje fan Internet
Explorer (bewerken/zoeken) kinne ek Welske en Fryske wurden opsocht wurde.

Tusken [ ] de śtspraak: dh=th mei toan, e1=stomme e, e7=ź, ey=ij, ll= l mei luchtūntsnap
ping (tusken de heakjes ek wol l1l, l1l1), o1=a yn al, o6=ö , rh=r mei luchtūntsnapping, u1=ū,
u2=ś, v=w, w=uw. 

It earste wurd tusken heakjes is de normale śtspraak. De klam leit foar śs gefoel meastentiids
op it lźste wurdlid. Ofwikings binne oanjūn mei grutte letters: De plaknamme Abertawe hat
dus soms de klam op'e earste E en soms op'e lźste. Fierdere wurden tusken heakjes binne foar
śs ear śtspraakfarianten. 

Ofkoartings: adj. eigenskipswurd, adv. bywurd, f. froulik, m. manlik, mf.,fm. likegoed manlik
as froulik, pl. meartal, pron. foarnamwurd, prp. ferhāldingswurd, prpl. foarnamwurd meartal,
v. tiidwurd, ! befelfoarm (sg. iental), ' skoft, 0 skoft, 

nwb: net yn wurdboeken fūn, wol yn tekst; "2e" betsjut neat. "?" efter oan rigel: betsjutting my
net goed dśdlik wurden.

Mutaasjes: 
Under ynfloed fan foargeande wurden kin in bylūd feroarje.
grūnfoarm sźft  nasaal spirant
 p    b    mh   ph
 t    d    nh   th
 c    g    ngh   ch
 b    f    m
 d    dd   n
 g    -    ng
 ll   l
 m    f
 rh   r

Foarbyld:
pen      'holle'
ei ben ef   'syn holle'
fy mhen i   'myn holle'
ei phen hi  'har holle'

It wurdboek jout hjir allinne de grūnfoarm; yn Welmo wurdt dy automatysk opsocht.


A
a - en [aa] a
ā - as [aa] =ag=a; m.
aber - mūning m. [aber] 
aberoedd - mūnings pl. [aberoidh] 
Abertawe - Swansea [abertaue] E E
Aberteifi - Cardigan [aberteyvy] Er fI
Aberystwyth - Aberystwyth [abere1stwith] EY
absennol - ōfwźzich [apseno1l] 
abwydyn - wjirm m. [abwu1ydyn] 
abwydod - wjirms pl. [abwu1ydod] 
ac - en [ag] 
ac ati - ensafuorthinne [agaty] 
achos - om't [acho1s] 
achos - reden m. [acho1s] 
achos da - goede reden [acho1s'da] 
achosi - feroarsaakje v. [acho1sy] 
achub - rźde v. [achyb] 
achwyn - kleie v. [achwyn] seure
actio - optrede v. [aktyo] 
actor - akteur m. [akto1r] 
actorion - akteurs pl. [akto1ryon] 
adar - fūgels pl. [adar] ArAd+er
addas - gaadlik [adhas] 
addo - tasizze [adho] 
addurno - fersiere v. [adhyrno1] Oir
adeg - gelegenheid f. [adeg] 
adegau - gelegenheden pl. [adege] 
adeilad - gebou m. [adeylad] 
adeiladau - gebouwen pl. [adeylade] 
adeiladu - bouwe [adeylady] EU
aderyn - fūgel m. [aderyn] 
adfail - pśnfal m. [advayl] 
adfeilion - pśnfallen pl. [adveylyon] 
adloniant - ferdivedaasje m. [adlonyant] 
adnabod - kenne v. (immen) [adnabod] 
adnabod - weromkenne [adnabod] 
adnewyddu - fernije v. [adnewe1dhy] 
adran - ōfdieling f. [adran] 
adrannau - ōfdielings pl. [adrane] A
adre - nei hūs [adre] 
adrodd - foardrage v. [adro1dh] 
adroddiad - rapport m. [adro1dhjad] O
adroddiadau - rapporten pl. [adro1dhjade] 
aelod - lid m. ferienings- [aylod] 
aelodau - leden pl. [aylode] 
aelod seneddol - parlemintslid [aylod'senedho1l] 
aelwyd - iepen hurd f. [aylwyd] 
aer - lucht m. [ayr] 
aeth - gie [ayth] 
aeth - giene [ayth] 
aeth hi - hja gie [ayth'hy] 
aeth ef - hy gie [ayththe] 
aethon ni - wy giene [ayththony] 
aethoch chi - jim giene [ayththochy] 
aethoch chi - Jo giene [ayththochy] 
aethon nhw - hja giene [ayththonhu1] 
afal - apel m. [aval] Af
afalau - appels pl. [avale] Al
aflonyddu - steure v. [avlone1dhy] O
afon - rivier f. [avon] 
afonydd - rivieren pl. [avonydh] 
afu - lever mf. [avy] A
agor - iepenje v. [ago1r] iepen dwaan
agored - iepen [agored] 
agorwch - iepenje ! [agoru1ch] !
agos - tichteby [ago1s] 
ail - twadde [ayl] a
ail-law - twaddehāns [aylau] 
alaw - meldij f. [alau] 
alawon - meldijen pl. [alawon] 
allan - śt [al1lan] AlAn
allforio - śtfiere v., eksport [al1lvoryo] 
allwedd - kaai f. [al1lwedh] AE
allweddi - kaaien pl. [al1lwedhy] IE
am - oangeande [am] 
am - om, fan tiid [am] 
amaethyddol - agrarysk [amaythe1dho3l] mA
amal - faak [amal] 2e
amau - twivelje [ame] 
ambell - tafallich [ambel1] 
ambiwlans - sike-auto m. [ambywlans] 
amdana i - om my (noed ~) [amdana'i] 
amdanat ti - om dy [amdanaty] 
amdano fe - om him [amdanove] 
amdano fe - derom [amdanove] 
amdani hi - om har [amdanyhy] 
amdanon ni - om śs oer [amdano1ny] 
amdanoch chi - om Jo [amdano1chy] 
amdanoch chi - om jim [amdano1chy] 
amdanyn nhw - om harren [amdanynhu1] 
amddiffyn - ferdigenje [amdhifin] 
am faint - foar hoelang [am'vaynt] 
am fod - om't [amvod] 
amgueddfa - museum f. [amgiedva] 
amgueddfeydd - musea pl. [amgiedveydh] 
amgylch - omtrek m. [amgilch] sirkwy; A
amheus - ūnwis, fertocht [amheys] dūbelsinnich
amhosibl - ūnmūglik [amho1sibl] 
aml - faak [amal] AL
amlwg - dśdlik [amlu1g] WA
amryw - ferskate [amru2w] A
amser - tiid mf. [amser] 
amseroedd - tiden pl. [amseroidh] 
amser te - teedrinkerstiid [amser'tee] 
am ychydig - efkes [ame1che1dig] 
amynedd - geduld m. [ame1nedh] 
anaddas - ūngaadlik [anadhas] 
anadl - azem f. [anadl] 
anadlu - sykhelje v. [anadly] 
anferth - geweldich [anverth] 
anffodus - ūngelokkich [anfodys] 
anfon - stjoere v. [anvon] fuort-; +o1; śt? ; AO
anghofio - ferjitte v. [angho1vyo] 
anghwrtais - ūnhoflik [anghu1rtays] W
anghyfrifol - ūnferantwurdlik [anghe1fryvo1l] I
anghytuno - it ūniens wźze v. [anghe1tyno] ; U
anghywir - ferkeard [angho1wir] A+I
angladd - begraffenis mf. [angladh] ad
anhawster - swierrichheid m. [anhawster] 
anawsterau - swierrichheden pl. [anawstere] 
anifail - bist m. [anyvayl] 
anifeiliaid - bisten pl. [anyveiliied] E
anlwc - tsjinslach m. [anlu1k] ūngelok
anlwcws - ūnfertśnlik [anlu1ku1s] 
annheg - ūnearlik [anheg] 
annwyd - ferkāldenens m. [anwyd] YAnu1yd
annwyl - dierber [anwyl] 
anodd - dreech [ano1dh] lźstich
anonest - ūnearlik [ano1nest] 
anrheg - geskink f. [anrheg] 
anrhegion - geskinken pl. [anrhegjon] OE
ar - op [ar] 
ar - mei [ar] 
araf - stadich [arav] 
arafu - stadiger gean [aravy] 
gan bwyll - stadich [gan'bu1yl1] 
ar agor - iepen [ar'ago1r] O
arall - oar sg. [aral1] 
arall - oare [aral1] 
arall - oars [aral1] 
ar ben - boppe-op [arben] 
arbenigo - spesjalisearje [arbenigo] 
arbennig - apart [arbenyg] IE
ar bwys - tichteby [arbu1ys] 
archdderwydd - aartsdruļde m. [archdherwidh] E; nwb
archeb - bestelling f. [archeb] 
archebion - bestellings pl. [archebyjon] O
archebu - bestelle v. [archeby] U
archfarchnad - supermerk f. [archvarchnad] nwb.
ardal - krite f. [ardal] 
ardaloedd - kriten pl. [ardaloidh] 
arddangos - śtstalle v. [ardhanggo1s] An
arddangosfa - śtstalling f. [ardhanggo1sva] O
arddangosfeydd - śtstallings pl. [ardhanggo1sveydh] O
ardderchog - poerbźst [ardhercho1g] AO
ar ddod - komt deroan [ardho1d] 
ar draws - dwersoer [ardraws] 
arfer - wend wźze v. [arver] 
arfer - gewoante f. [arver] 
arferion - gewoanten pl. [arveryon] 
arferol - gewoanlik [arvero1l] 
arfordir - kust m. [arvordir] 
arfordiroedd - kusten pl. [arvordiroidh] 
ar gau - ticht [ar'gay] 
ar glo - op slot [argloo] 
arglwydd - hear [arglwydh] 
arglwyddes - dame f. [arglwe1dhes] 
arglwyddesau - dames pl. [arglwe1dhese] 
ar goll - ferlern [argo1l1l] wei? 
ar gyfer - foar, fan plak [arge1ver] A
arholiad - eksamen m. [arholyad] OA
arholiadau - eksamens pl. [arholyade] 
arholwr - eksaminator m. ūnderfreger [arho1lu1r] 
arholwyr - eksaminatoaren pl. [arho1lwyr] 
arhosfa - wachtsje v. [arhosa] ? *sA
arhoswch - bliuw [arhosu1ch] !W
ar hyd - lāns [arhyd] ? 
arian - jild pl. [aryan] ArAn
arian - sulver mf. [aryan] 
arna i - mei my [arna'i] 
arnat ti - mei dy [arnaty] 
arno fe - mei him [arnove] 
arno fe - dermei [arnove] 
arni hi - mei har [arnyhy] 
arnon ni - mei śs [arno1ny] 
arnoch chi - mei Jo [arno1chy] 
arnoch chi - mei jim [arno1chy] 
arnyn nhw - mei harren [arninhu1] 
arna i - ik skuldich [arna'i] 
arnat ti - do skuldich [arnaty] 
arno fe - hy skuldich [arnove] 
arni hi - hja skuldich [arnyhy] 
arnon ni - wy skuldich [arno1ny] 
arnoch chi - Jo skuldich [arno1chy] 
arnoch chi - jim skuldich [arno1chy] 
arnyn nhw - hja skuldich [arninhu1] 
arogl - rook m. [aro1gl] stank; O
arogli - rūke v. [aro1gly] O
ar ōl - nei prp. [arool] 
ar ōl - efter adv. [arool] 
aros - wachtsje v. [aro1s] 
aros - bliuwe v. [aro1s] 
ar ran - śt namme fan [aran] foar
ar unwaith - daliks [ar'inweth] 
arwain - liede v. [arwen] AAi
ar werth - te keap [ar'werth] 
arwydd - teken mf. [aru1widh] ferkears-
arwyddion - tekens pl. [aru1widhyon] 
arwyddo - oantsjutte v. [aru1widho] 
asgwrn - bonke m. [asku1rn] 
esgyrn - bonken pl. [eskyrn] 
asiant - agint [asyant] As; nwb
at - nei [at] 
at - nei ta [at] 
ata i - nei my, ~ta [ata'i] 
atat ti - nei dy, ~ta [ataty] 
ato fe - nei him, ~ta [atove] 
ato fe - dernei ta [atove] 
ati hi - nei har, ~ta [atyhy] 
aton ni - nei śs, ~ta [atony] 
atoch chi - nei Jo, ~ta [ato1chy] 
atoch chi - nei jim, ~ta [ato1chy] 
atyn nhw - nei harren, ~ta [atynhu1] 
atal - keare v. tsjinhālde [atal] 
ateb - antwurdzje v. [ateb] 
ateb - antwurd m. [ateb] A
atebion - antwurden pl. [atebjon] E
atgofio - yn't sin bringe v. [atgovyo] 
athrawes - juffer f., skoal- [aththraues] Aw
athrawesau - juffers pl. [aththrauese] 
athro - master m., skoal- [aththro] 
athrawon - ūnderwizers pl. [aththrawon] 
aur - goud m. [aur] 
awel - koelte f. [auwel] 
awgrymy - oanriede v. [augre1my] mY
awr - oere f. [awr] 
oriau - oeren pl. [oryje] 
Awst - augustus [awst] 
awyddus - graach [awidhis] Yawe1dhIs
awyr - loft f. himel [awyr] 
awyren - fleanmesine f. [aue1ren] 
awyrennau - fleanmesines pl. [aue1rene] A
aiff - sil gean [ayf] 
aiff - sille gean [ayf] 
ā i - ik sil gean [aa'i] 
ei di - do silst gean [ey'dy] 
aiff hi - hja sil gean [ayf'hy] 
aiff ef - hy sil gean [ayf'e] 
aiff y plant - de bern sille gean [ayf'e1'plant] 
awn ni - wy sille gean [auny] 
ewch chi - Jo sille gean [ewchy] 
ān nhw - hja sille gean [aanhu1] 

B
baban - poppe m. [baban] 
babanod - poppen pl. [babanod] 
bach - lyts [baach] 
bachgen - jonge m. [bachgen] 
baeddu - ferslaan v. [baydhy] 
bag - tas m. [bag] 
bagau - tassen pl. [bage] 
bai - skuld m. [bay] 
bai - flater m. [bay] 
bai - beskrobbing m. [bay] 
balch - grutsk [balch] 
banc - bank m. jild- [bangk] 
banciau - banken pl. [bangkye] 
bar - bar m. [bar] taap
barrau - bars pl. [bare] 
bara - bōle m. [bara] 
bara menyn - brogge m. [bara'menyn] 
bardd - minstreel m. [bardh] dichter
bargen - goede keap f. [bargen] 
barn - miening f. [barn] 
barnau - mienings pl. [barne] 
barnu - oardielje v. [barny] tinke
basged - koer f. [basked] 
basgedi - kuorren pl. [baskedy] 
basai - soe wźze [base] 
baswn i - ik soe wźze [basu1n'i] 
baset ti - do soest wźze [basety] 
basai hi - hja soe wźze [basehy] 
basai fe - hy soe wźze [baseve] 
basai'r dynion - de manlju soene wźze [baser'de1njon] 
basen ni - wy soene wźze [baseny] 
basech chi - Jo soene wźze [basechy] 
basech chi - jim soene wźze [basechy] 
basen nhw - hja soene wźze [basenhu1] 
bath - soarte m. [bath] 
bathau - soarten pl. [bathe] 
baw - smoargens m. [baw] 
bechgyn - jonges pl. [bechgin] 
bedd - grźf m. [be7dh] 
beddau - grźven pl. [be7dhe] 
bedyddio - dope v. [bede1dhyo] 
beic - fyts m. [beyk] 
beiciau - fytsen pl. [beykye] 
beiddio - doarre [beidhyo] E
beio - beskrobje v. [beyo] 
beirdd - minstrelen pl. [buirdh] dichters
beirniad - karmaster m. [beyrnyad] 
beirniadiaid - karmasters pl. [beyrnyadyed] 
beirniad - rjochter m. [beyrnyad] 
beirniadaeth - oardiel f. [bernyadeth] EA>adjudication
beirniadu - beoardielje v. [beyrnyady] ? 
bendigedig - prachtich [bendygedyg] EnI
benthyca - liene v. [benthika] YA
benthyg - liening m. [benthig] Y
yn berchen - besitte v. [e1n'berchen] 
berwi - siede v. (wetter) [berwy] I
beth - wat [beeth] 
beth bynnag - hoe dan ek [beeth'be1nag] 
beudy - būthśs m. [beidy] E
beudai - būthuzen pl. [beiday] E
beunyddiol - deistich [beine1dhyo1l] 
bil - rekken m. [bil] 
biliau - rekkens pl. [bilje] A
bin sbwriel - jiskefet m. [bin'sbu1rjel] 
bisged - twibak f. [bisked] LIV
blanced - tekken f. [blangked] A
blancedi - tekkens pl. [blangkedy] 
blas - smaak m. [blaas] 
blasu - smeitsje v. [blasy] 
blasus - lekker [blasis] 
blawd - moal m. [blawd] 
ble - wźr [blee] 
ble arall - wźr oars [blee'aral1l] 
blin - ferfelend [bliin] 
blino - wurch meitsje v. [blyno] 
blodau - blommen pl. [blode] OA-oi
blodyn - blom m. [blodyn] 
blwydd - jier f. (āldens) [blu1ydh] 
blwyddyn - jier f. [blu1ydhyn] -vyn
blynyddoedd - jierren pl. [ble1ne1dho idh] YnO+oidh
blynedd - jierren pl., nei getal [ble1nedh] E
bob amser - altyd [boob'amser] 
bocs - doaze m. [boks] 
bocsys - doazen pl. [boksys] 
bod - wźze v. [bood] o+mod
bodd - wille m. [bo3dh] vodh
boddi - ferdrinke v. [bodhy] 
boddi - oerstreame v. [bodhy] 
bodlon - wollend [bodlon] OnOd
bodlon - tefreden [bodlon] 
bore - moarn m. [bore] morning
borau - moarnen pl. [bore] 
bore da - goemoarn [bore da] 
bore yfory - moarnier [borivo1ry] 
braf - moai [braav] 
braich - earm f. [braych] de
breichiau - earms pl. [breychye] 
brān - roek f. [braan] 
brain - roeken pl. [brayn] 
brawd - broer m. [brawd] au
brodyr - bruorren pl. [brodyr] 
brźc - rem m. [breek] 
brźcs - remmen pl. [breeks] 
brech - śtslach f. hūd- [brich] 
brechdan - brogge f. [brechdan] 
brechdanau - broggen pl. [brechdanee] An3Au+ne
brech goch - mūzels [brechgoch] 
brecwast - moarnsiten mf. [brekwast] 
brenhinol - keninklik [brenhyno1l] 
bresych - koalen pl. [bresych] 
bresychen - koal f. [brese1chen] 
brethyn - doek m. [brethin] stof
breuddwydio - dreame v. [breidhwydyo] 
brifo - seardwaan v. [bryvo] I
brigād dān - brānwacht f. [brigaadaan] 
broga - kikkert m. [broga] A
brogaod - kikkerts pl. [broga0o1d] A
bron - benei [bro1n] 
bron - hast [bro1n] 
bron - boarst f. [bro1n] 
bronnau - boarsten pl. [bro1ne] 
brown - brśn [broun] 
brwnt - smoarch [bront] vru1nt
brwsio - boarstelje v. [bru1syo] 
bryd - doel m. [briid] wil
bryn - heuvel m. [bryn] 
bryniau - heuvels pl. [bre1nye] 
brysia - gau [bre1sya] !
brysio - avensearje v. [brisjo] 
brysur - drok [bre1syr] 
buan - fluch [byan] UA
buddugol - winnend [bidhigo1l] 
buddugwr - winner m. [bidhigu1r] 
buddugwyr - winners pl. [bidhigwir] 
buodd - wie [byo1dh] 
bues i - ik wie [byes'i] 
buest ti - do wiest [byesty] 
buodd hi - hja wie [byo1dh0hy] 
buodd ef - hy wie [byo1dhe] 
buon ni - wy wiene [byo1ny] 
buoch chi - jim wiene [byo1chy] 
buoch chi - Jo wiene [byo1chy] 
buon nhw - hja wiene [byo1nhu1] 
busnes - saak mf. [bisnes] U
busnesion - saken [bisnesyon] 
buwch - ko f. [bu2wch] 
buchod - kij pl. [bichod] 
bwced - amer mf. [bu1ked] 
bwcedi - amers pl. [bu1kedy] 
bwgan brain - tsjamme m. [bu1gan'brayn] fūgelferskrikker
bwrdd - tafel m. [bu1rdh] 
byrddau - tafels pl. [be1rdhe] 
bwrdd - boerd m. [bu1rdh] 
byrddau - buorden pl. [be1rdhe] 
bwriad - bedoeling m. [boeryad] 
bwriadau - bedoelings pl. [boeryade] 
bwriadol - mei sin [boeryado1l] 
bwriadu - bedoele v. [bu1ryady] A+bo
bwrw - slaan v. [bu1ru1] Wr
bwrw - smite v. [bu1ru1] 
bwrw eira - snije v., (fan snie) [bu1ru1'eyra] 
bwrw glaw - reine v. [bu1ru1'glau] 
bws - bus m. [bu1s] 
bysau - bussen pl. [be1se] 
bwthyn - lyts hūs m. [bu1ththyn] 
bythynod - lytse huzen pl. [be1ththe1nod] 
bwyd - iten m. [bwiid] it ~; bu1yd
bwydlen - menu f. [bu1ydlen] nwb
bwydo - fuorje v. [bwydo] 
bwyta - ite v. [bu1yta] 
byd - wrāld m. [biid] 
bydoedd - wrālden pl. [be1doidh] 
bygwth - driigje v. [be1gu1th] Y
byhafio - jin gedrage v. [be1havyo] ; A
byr - koart [byr] 
bys - finger m. [bys] 
bys troed - tean m. [bys'troid] 
bysedd - fingers pl. [be1sedh] 
bysedd - teannen pl. [be1sedh] Y
byth - ivich [bith] 
byw - wenje v. [byw] 
byw - libje v. [byw] 
bywyd - libben m. [be1wyd] 
bywydau - libbens pl. [be1we1de] 
bywydeg - biology f. [be1we1deg] 
bydda - wźs !sg [be1dha] 
bydd - sil [biidh] 
bydd - sille [biidh] 
byddwch - wźs !pl [be1dhu1ch] 
bydda i - ik sil [be1dha'i] 
byddi di - do silst [be1dhydy] 
bydd hi - hja sil [biidh0hy] 
bydd hi - se sil [biidh0hy] 
bydd ef - hy sil [biidhe] 
bydd y dyn - de man sil [biidhe1'dyn] 
byddwn ni - wy sille [be1dhu1ny] 
byddwch chi - jim sille [be1dhu1chy] 
byddwch chi - Jo sille [be1dhu1chy] 
byddan nhw - hja sille [be1dhanhu1] 

C
caban - hutte m. [kaban] 
cabanau - hutten pl. [kabane] 
caban ffonio - telefoansel [kaban'fonjo] 
cacen - cake f. [kaken] 
cacennau - cakes pl. [kakene] 
cadair - stoel f. [kader] gAAidwy~
cadeiriau - stuollen pl. [kadearyje] E
cadeirio - ynstallaasje ~ fan foarsitter [kadeyryjo] ; OE+ei
cadeirydd - foarsitter m. [ke1deie1ridh] YE
cadeiryddion - foarsitters pl. [ke1deiridhyon] YE
cadno - foks m. [kadno] 
cadnawon - foksen pl. [kadnawon] 
cadw - hālde v., b.g. fee [kadu1] WA
cae - fjild m. [kay] kai
caeau - fjilden pl. [kaye] 
caead - lid m. deksel [kayad] 
caeadau - lidden pl. [kayade] 
cael - krije [kail] 
cael - hawwe [kail] 
caer - fort f. [kayr] 
ceyrydd - forten pl. [keyrydh] 
Caerdydd - Cardiff [kayrdiedh] A20.5
Caerfyrddin - Carmarthen [kayrve1rdhin] AI
Caergybi - Holyhead [kayrge1by] 
Caernarfon - Caernarvon [kayrnarvon] AeO
caiff - sil hawwe [kayf] 
ca i - ik sil hawwe [kaa'i] 
cei di - do silst hawwe [key'dy] 
caiff hi - hja sil hawwe [kayf'hy] 
caiff ef - hy sil hawwe [kayf'e] 
caiff y plant - de bern sille hawwe [kayf'e1'plant] 
cawn ni - wy sille hawwe [kawny] 
cewch chi - Jo sille hawwe [kewchy] 
cān nhw - hja sille hawwe [kaanhu1] 
cael gwared - kwytreitsje v. [kail'gwared] 
caer - fort [kayr] 
caets - kouwe m. [kayts] 
caetsys - kouwen pl. [keytsis] A
caewch - slśt ! [kayuuch] 
cais - oanfraach m. [kays] 
ceisiadau - oanfragen pl. [keysyade] 
cais - besykjen [kays] by rugby
Calan Gaeaf - Alderheljen [kalan'geja] 
Calan Mai - ien maaie [kalan'maii] 
calchen - kalk f. [kalchen] A
caled - dreech [kaled] stūf; fūl; EA
caled - hurd as stien [kaled] 
calendr - kalinder m. [kalendr] 
calon - hert f., (wat slacht) [kalon] 
calonnau - herten [kalone] 
cam - rūngear [kam] 
camera - fototastel f. [kame1ra] f? ; Am
camerįu - fototastellen pl. [kame1re] 
camgymeriad - fersin m. [kamge1merjad] 2e kar
camgymeriadau - fersinnen pl. [kamge1merjade] 
camsyniad - fersin m. [kamse1njad] 
camsyniadau - fersinnen pl. [kamse1njade] 
cān - sang f. [kaan] 
caneuion - sangen pl. [kaaneijon] 
caniatād - permisje m. [kanyataad] ā
canlyniad - gefolch m. [kanle1njad] 
canlyniadau - gefolgen [kanle1njade] 
cannwyll - kears f. [kanwil1] 
canhwyllau - kearsen pl. [kanhoil1le] 
canhwyllbren - kandler mf. [kanhoil1lbren] 
canhwyllbrennau - kandlers pl. [kanhoil1lbrene] 
canol - midden m. [kano1l] de~; A
canol dydd - 12 oere middeis [kano1l'diidh] 
canolfan - sintrum mf. [kano1lvan] O
canolfannau - sintra pl. [kano1lvane] Au
canolig - midsmjittich [kano1lyg] 
canrif - ieu f. [kanri] 
canrifoedd - ieuwen pl. [kanrivoidh] 
cant - hūndert [kant] +can
cant y cant - hūndert persint [kante1kant] 
cantor - sjonger m. [kantor] 
cantorion - sjongers pl. [kantoryon] 
canu - sjonge v. [kany] AU
cana - sjong !sg! [kana] 
canwch - sjong !pl [kanu1ch] 
canwr - sjonger m. [kanu1r] 2e
cap - pet m. [kap] 
capiau - petten pl. [kapye] 
capel - kapel m. [kapel] AE
capeli - kapellen pl. [kapely] 
capten - kaptein m. [kapten] 
capten - oanfierder m. [kapten] 
capteneiniaid - oanfierders pl. [kaptenyed] 
car - auto m. [kar] 
carafan - karavan f. [karavan] 
carafannau - karavans pl. [karavane] 
carchar - finzenis m. [karchar] 
carcharau - finzenissen pl. [karchare] 
carden - kaart f. [karden] AE
cardiau - kaarten pl. [kardye] 
caredig - freonlik [kareedyg] E+I
cariad - leafde m. [karyad] 
cariad - leave pl. [karyad] 
cariadon - leafsten pl. [karyad] 
cario - drage v. [karyo] AO+riio
carped - flierkleed m. [karped] 
carpedi - flierkleden pl. [karpedy] 
carreg - stien f. [kareg] A
cerrig - stiennen pl. [kerig] A
cartref - thśs [kartre] 2e kar
cartrefol - hśslik [kartrevo1l] 
caru - frije [kary] AAA
caru - hālde fan [kary] 
cas - raar [kaas] 
casįu - haatsje v., in hekel hawwe oan [kasay] AsAu
casgen - tonne f., fet [kasken]
casgenni - tonnen pl. [kaskeny] 
casgliad - samling m. [kasglyad] 
casgliadau - samlingen pl. [kasglyade] 
casglu - sammelje v. [kasgli] 
Casnewydd - Newport [kaasniwidh] AY
castell - kastiel m. [kastel1] 
cestyll - kastiel pl. [kestyl1] 
cath - kat f. [kaath] 
cathod - katten pl. [kaathod] 
cau - tichtdwaan v., slute [kay] 
cawl - būljon m. [kawl] sop
cawod - bui f. [kawod] 
cawydd - buien pl. [kawydh] 
ceffyl - hynder m. [kefil] E
ceffylau - hynders pl. [kefile] 
cefn - rźch m. [kevn] 
cefnau - rźgen pl. [kevne] 
cefnder - neef m. [kevnder] Er
cefndyr - neven pl. [kevndyr] Er
cefnogi - stypje v. [kevnogy] ? 
ceg - mūle f. [keg] 
cegau - mūlen pl. [kegi] E
cegin - koken f. [kegin] E
ceginau - kokens pl. [kegine] 
cei - ja [kay] 
ceidwad - keeper m. [keidwad] E
ceidwaid - keepers pl. [keidwed] 
ceiliog - hoanne m. [keylyog] 
ceiliogod - hoannen pl., hoantsjes [keylyogod] OgE+o1d
ceiniog - sint f. [keinjog] +ey
ceiniogau - sinten pl. [keinjoge] 
ceir - auto's pl. [keyr] 
ceisio - besykje v. [keisjo] E
celfi - ark pl. meubilźr [kelvy] 
cellwair - gekjeie v. [kel1lwar] 
Celtaidd - Keltysk [keltedh] 
celwydd - leagen m. [kelwidh] 
celwyddau - leagens pl. [kelwidhe] 
cenedl - naasje f. [kenedl] 
cenhedloedd - naasjes pl. [kenedloidh] 
cenedlaethol - nasjonaal [kenedleitho1l] 
cer - gean !sg [ker] 
cerdded - rinne v. [kerdhed] 
cerdyn - kaart [kerdyn] 2e
Cernyw - Cornwall [kernyw] 
cerydd - fodskuorring m. [keridh] Egee
ceryddon - fodskuorrings pl. [keridhon] 
cewch - ja [kewch] 
ci - hūn m. [kii] 
cw^n - hūnen pl. [kuun] 
cic - skop mf. [kig] 
ciciau - skoppen pl. [kigye] 
cicio - skoppe v. [kykjo] 
cig - fleis m. [kig] kiegkiig
cig eidion - kofleis m. [kygeydyon] nawr
rwber - rubber m. [ru1ber] E
Rwsia - Russia [ru1sya] 
rwyt ti - do bist [rwyty] 
rydw i - ik bin [re1du1i] 
rydw i wedi cael - ik haw hān [re1du1'i'wedy'kail] 
rydych chi - Jo binne [re1dychy] 
rydych chi - jim binne [re1dychy] 
rydyn ni - wy binne [re1dyny] 

S
Sadwrn - sneon m. [sadu1rn] 
saer - timmerman m. [sayr] 
seiri - timmerlju pl. [seyry] 
saer maen - mitselder m. [sayr'mayn] 
Saesneg - Ingelsk f. (taal) [saysneg] 
Saesnes - Ingelske f. (frou) [saysnes] 
Saeson - Ingelsken pl. [sayson] 
saethu - sjitte v. [saythy] 
safbwynt - stānpunt m. [savbu1ynt] 
safbwyntiau - stānpunten pl. [savbu1yntye] 
Sais - Ingelskman m. Saks [Says] 
saith - sān 7 [sayth] 
saith deg - santich [saythtig] 
sāl - siik [saal] 
salw - ūnsjoch, lilk [salu1] 
sant - Sint m., hillige [sant] 
sawl - hoefolle [sawl] 
sawl un - ferskate [sawliin] 
sbectol - bril f. [spekto1l] 
sbort - sport f. [sbo1rt] 
sbort - wille f., sport; [sbo1rt, spo1rt]
sebon - sjippe m. [sibon] 
seboni - flaaikje v. [seboony] aaie? ; O
sedd - sitplak f. [seedh] 
seddau - sitplakken pl. [seedhe] 
sefyll - stean v. [sevil1l] E
sefyllfa - sitewaasje f. [sevel1lva, sefel1lfa] Y A
sefyllfoedd - sitewaasjes pl. [sevel1lvoidh] 
Seisnig - Ingelsk adj. [seysnig] 
seithfed - sande [seithved] sE
sźl - besieling f., fjoer [seel] 
senedd - parlemint f. [senedh] 
seneddau - parleminten pl. [senedhe] 
serch - tagedienens m. [serch] 
serch hynny - nettsjinsteande [serch'he1ny] 2e
seremoni - seremoanje f. [seremony] Er
seremonļau - seremoanjes pl. [seremonye] 
serth - steil [serth] 
set - tastel f. [set] 
setiau - tastellen pl. [setye] 
sźt - sitplak f. sit [seet] 
seti - sitplakken pl. [sity] 
set deledu - televyzjetastel f. [set'deledy] 
setlo - jin fźstigje v. [setlo] 
sgarff - das f. [skarf] 
sgarffiau - dassen pl. [skarfye] 
sgert - rōk f. [skert] 
sgōr - stān m. fan spul [skoar] 
sgorio - skoare [skoryo] Or
sgrech - krite, raze [skrech] 
sgrifen - geskrift f. [skryven] 
sgrifeniadau - geskriften pl. [skryvenyade] 
sgrifennu - skriuwe v. [skryveny] y-
sgrin - skerm f. [skriin] 
sgwār - plein f. [skwaar] 
sgwārau - pleinen pl. [skwaare] 
sgwār - yn't fjouwerkant adj. [sgwaar] 
sgwrs - praatsje f. [skors] 
sgyrt - rōk f. [ske1rt] 
sgyrtau - rokken pl. [ske1rte] 
sialc - kryt m. [sjalk] 
sianel - kanaal f. [sjanel] 
sianeli - kanalen pl. [sjanely] 
siāp - foarm m. [sjaap] rūmte? 
siāpau - foarmen pl. [sjaape] 
siapus - kreas [sjapis] 
siarad - prate [sjarad] AdAr
siarad - sprekke v. [sjarad] 
sibrwd - geroft m. [sibru1d] 
sibrydion - geroften pl., grśtsjen [sibre1dyjon] 
sicr - sekuer, grif [sykir, sikIr]
sicrhau - fersekerje [sikirhe] 
siec - sjek f. [sjek] 
sieciau - sjeks pl. [sjekye] 
sied - hok f. [sjed] 
siedau - hokken pl. [sjede] 
sigaret - sigaret f. [sigaret] č
sigaretau - sigaretten pl. [sigarete] č
siglo - skodzje v. [siglo] 
silff - boerd f., planke [silf] 
silffoedd - buorden pl. [silfoidh] 
silff ben-tān - skoarstienmantel [silf'bentaan] 
simnai - skoarstien f. [shimne] 
simneiau - skoarstiens pl. [shimneye] 
sinc - goatstien m. [singk] 
sinema - bioskoop f. [sinema] 
sinemāu - bioskopen pl. [sineme] 
sioc - skok m. [sho1k] 
siocled - sūkelarje m. [sjo1kled] 
sioe - śtstalling f. [shoi] 
siom - teloarstelling m. [syo1m] 
siomau - teloarstellings pl. [syo1me] 
siomedig - teloarstellend [sjo1medyg] 
siomi - teloarstelle v. [sjo1my] mi
Siōn Corn - Krystman [shoonko1rn] 
siop - winkel f. [sjo1p] wurkplak
siopau - winkels pl. [sjo1pe] 
siopa - winkelje v. [sjo1pa] boadskipje
siopwr - winkelman m. [sjo1pu1r] 
siopwyr - winkellju pl. [sjo1pyr] 
sir - distrikt f. [sir] 
siroedd - distrikten pl. [siroidh] 
siswrn - skjirre m. [sisu1rn] 
sisyrnau - skjirren pl. [sise1rne] 
siwgr - sūker m. [sju1gr] 
siwr - grif [sju1r] 
siwr - wis [sju1r] 
siwrnai - reis f. [sju1rne] sjorni
siwrneie - reizen pl. [sju1rneye] 
siwt - pak klean f. [sju1t] 
siwtiau - pakken klean pl. [sywtiie] tI
siwtio - skikke v. passe [sywtyo] 
smocio - smoke v. [smokyo] 2e
smotyn - plak m. (smoargens) [smotyn] 
smotiau - plakken pl. [smotye] 
smwddio - strike v. (fan wask) [smu1dhjo] W
smygu - smoke v. [sme1gy] 2e
soffa - rźstbank f. [sofa] 
sōn - oer prate [soon] 
soned - sonnet f. [soned] 
sonedau - sonnetten pl. [sonede] 
sosban - stālpanne f. [soosban] 
sosbannau - stālpannen pl. [soosbane] 
soser - pantsje f. [sooser] 
soseri - pantsjes pl. [soosery] 
stad - terrein f. [staad] y-
stadau - terreinen pl. [stade] 
stafell - keamer f. [stavel1] nwb; > ystafell
stafelloedd - keamers pl. [stavel1loidh] 
stamp - postsegel mf. [stamp] 
stampiau - postsegels pl. [stampye] 
stamp - stempel mf. [stamp] 
stondin - kream m. [sto1ndin] IO
stondinau - kreammen pl. [sto1ndine] 
stopio - stilhālde v. [sto1pyo] 
stopio - stopje v. [sto1pyo] 
stopiwch - ho !, stopje [sto1pyu1ch] O
stori - ferhaal f. [story] O
storļau - ferhalen pl. [storiie] I E
storm - stoarm f. [sto1rm] 
stormydd - stoarmen pl. [sto1rmydh] 
streic - staking f. [streyk] 
streiciau - stakings pl. [streykye] 
stryd - strjitte f. [stried, stryd]
strydoedd - strjitten pl. [strydoidh] 
stumog - mage f. [stymo1g] 
stumogau - magen pl. [stymo1ge] 
stw^r - rūzje m. [stoer] 
stydi - stśdzje f. [ste1dy] 
sudd - sop m. (fruchtesop) [sydh] 
sudd ffrwyth - fruchtesap m. [sydh'fru1yth] 
Sul - snein m. [syl] 
Suliau - sneinen pl. [sylye] 
Sul y Blodau - Palmsnein m. [syl'e1blode] 
Sulgwyn - Pinkstersnein m. [sylgwyn] 
sur - sūr [sir] 
sut - hoe [sit] e1
swllt - shilling m. [su1l1lt] 
sylltau - shillings pl. [se1l1lte] 
sw^n - lawaai m. [suun] 
swnllyd - lūdroftich [su1nl1lid] 
swper - jūnsiten mf. [su1per] 
swydd - amt f. [swiidh] 
swyddi - amten pl. [swiidhy] 
swyddfa - kantoar f. [swiidhva, su1jdhva]
swyddfeydd - kantoaren pl. [swiidhveydh] 
swyddfa hysbysrwydd - ynformaasjeburo f. [swiidhva'ho6sbe1sru1ydh] 
swyddogol - offisjeel [swidhoogo1l] Od
sy - dy't [sy] 
sych - droech [sych] 
syched - toarst m. [se1ched] 
sychu - droegje v. [se1chy] 
sychwch - droegje ! [se1chu1ch] 
sydyn - ynienen [se1dyn] 
sylw - oandacht m. [se1lu1] 
sylweddoli - ynsjen v., beseffe [se1lwedholy, IsIlwedho1ly]
sylwi - opmerke v. [se1lwy, IsIlwy, selU1y]
syml - ienfāldich [se1ml] 
symud - ferhśzje v. [se1mid] U
symud - ferskowe v. [se1myd] U
syndod - fernuvering m. [se1ndod] 
syniad - idee m. [sinjad, sE1njad]
syniadau - ideeėn pl. [sinjade] 
synnu - fernuverje v. [se1ny] 
synnwyr - nut m., sin [se1nwir] Yn
syr - mynhear m. [so6r] 
syrthio - falle v. [se1rththtyo] 2e
syth - rjocht adj., stiif [siith] 

T
Tachwedd - novimber m. [tachwedh] 
tacluso - opknappe v. [takliso] 
tacsi - taksy m. [taksy] 
tacsis - taksys pl. [taksys] 
tad - heit m. [tad] aa
tadau - heiten pl. [tade] 
tadcu - pake m. [tadkii] ky
tafarn - herberge fm. [tavarn] Af Ar
tafarnau - herbergen pl. [tavarne] 
tafarnwr - kastlein m. [tavarnu1r] 
tafarnwyr - kastleins pl. [tavarnwyr] 
taflu - smite v. [tavly] 
tafod - tonge m. [tavod] 
tafodau - tongen pl. [tavode] 
tai - huzen pl. [tay] 
taid - pake m. NW [tayd] 2e
tair - trije nf. [tayr] 
taith - reis f. [tayth] 
teithiau - reizen pl. [teythye] 
tal - heechoppich, lang [tal] 
tāl - betelling m. [taal] 
taliadau - betellings pl. [talyade] 
talcen - foarholle m. [talken] 
talcenni - foarhollen pl. [talkeny] 
talu - betelje v. [taly] Ali
talu'n hallt - djoer betelje [taly'nhal1lt] 
tamaid - hap m. [tamed] 
tameidiau - happen pl. [tameydye] 
tan - oant [tan] 
tān - fjoer m. [taan] 
tanau - fjurren pl. [tane] 
tanc - tank m. bak [tangk] 
tanciau - tanks pl. [tangkye] 
tap - kraan m. (wetterkraan) [tap] 
tapiau - kranen pl. [tapye] 
taran - tonger f. [taran] 
taranau - tongerslaggen pl. [tarane] 
taro - deldwaan v. [taaro1] A
taro - slaan v. [taaro1] 2e
tarw - bolle m. [taru1] A>W
tasgu - snjitte v. [tasky] A
taten - ierappel f. [taaten] 
tatws - ierappels pl. [taatu1s] 
tawel - kalm [tauel] stil
te - tee m. [tee] 
tebot - treppot m. [teebo1t] 
tebotau - treppotten pl. [teebo1te] 
tebyg - lykas [teebyg] EdEbigY
teg - moai [teg] te7g
tegan - stik boartersguod m. [tegan] 
teganau - boartersguod pl. [tegane] 
tegell - tsjettel m. [teegel1] 
tegellau - tsjettels pl. [teegel1le] 
tei - stryk mf. ~foar [tey] 
teiau - striken pl. [teye] 
teiar - bān m. auto- [teyar] 
teiars - bannen pl. [teyars] 
teigr - tiger m. [teygar] 
teigrod - tigers pl. [teygrod] 
teiliwr - snider m. [teilyju1r] EWyjor
teilwriaid - sniders pl. [teilu1ryed] 
teimlo - fiele v. [teymlo] 
teipio - type v. [teypyo] 
teirw - bollen pl. [teiru1] 
teisen - koeke f. [teisen] sh; En
teisennau - koekjes pl. [teisjene] 
teithio - reizgje v. [teithjo] 
teithiwr - reizger m. [teithyu1r] 
teithwyr - reizgers pl. [teithwir] 
teledu - televyzje m. [teledy, tEtilEdy] lE U 
teliffon - telefoan m. [telifon] 2e
telyn - harp f. [tealin] YtElyn
telynau - harpen pl. [tele1ne] 
temtio - ferliede v. [temtyo] 
tenis - tennis m. [tenis] 
tenau - tin adj. [tine] ; EA
terfynol - śteinlike [tervino1l] E
teulu - famylje m. [teily] EY
teuluoedd - famyljes pl. [teilyoidh] 
tew - grou [tew] 
thermomedr - termometer m. [ththermomedr] 
ti - do [ty] 
tīm - ploech m. groep [tym] 
timau - ploegen pl., groepen [time] 
tipyn - in bytsje m. [tipyn] 
tipynau - bytsjes pl. [tipyne] 
tipyn bach - lyts bytsje m. [tipyn'bach] 
tir - lān m. [tir] 
tiroedd - lannen pl. [tiroedh] 
tithau - do ek [tiththe] 
tlawd - earm adj. [tlawd] 
tlws - aardich [tluus] moai
to - dak m. [too] 
toeau - dakken pl. [tooe] 
tocyn - kaartsje m. [to1kyn] YO+-in
tocynau - kaartsjes pl. [to1ke1ne] 
ton - weach f., baar [to1n] 
tonnau - weagen pl. [to1ne] 
tōn - toan f. [toon] 
tonau - toanen pl. [toone] 
torheulo - sinnebaaie v., sintsje [to1rheylo, to1rheylo1] lO E
toriad - brek m., sneed [to1ryad] 
toriadau - brekken pl. [to1ryade] 
torri - brekke v. [to1ry] 
torri - snije [to1ry] 
torth - bōle f. in~ [to1rth] de~
torthau - bōlen pl. [to1rththe] 
tost - roastere bōle m. [to1st] 
tost - sear, siik [to1st] 
tra - wylst [tra] no't
tractor - trekker m. [trakto1r] 
tractorau - trekkers pl. [trakto1re] 
traed - fuotten pl. [traye1d] aytayd+A
traeth - strān m. [trayth] 
traethau - strannen pl. [trayththe] 
trafferth - swierrichheid fm., gedonder [traferth] 
trafferthion - swierrichheden pl. [traferthyon] 
trafnidiaeth - ferkear f. [travnidjeth] 
trafod - beprate v. [travo1d] Ood
trafodaeth - diskusje f. [travodayth] Oeth
trafodaethau - diskusjes pl. [travodayththe] 
tramor - frjemd, oerseesk [tramo1r] O
trebl - sopraan m. [trebl] 
tref - stźd f. [tree] dreev
trefi - stźden pl. [treevy] 
trefn - systeem f. [treven] 
trefnau - systemen pl. [trevne] 
trefniad - regeling m. [trevnyad] 
trefniadau - regelings pl. [trevnyade] 
trefniant - regeling m. [trevnyant] 
trefnu - regelje v. [trevny] E
treio - besykje v. [treyo] wb
trźn - trein m. [treen] 
trźnau - treinen pl. [treene] 
trennydd - oaremoarn [trenydh] d-
treulio - besteegje v. [treilyo] *
tri - trije [try] ii
trin - behannelje v., fersoargje [triin] 
trio - besykje [tryo] Yoo; nwb
trist - tryst [trist] 
tro - kear m. [tro] oo
troeon - kearen pl. [trojon] 
tro - kuier [tro] 
troed - foet mf. [troid] O
troedfedd - foet f. (30,5sm.) [troidvedh] 
troi - draaie v. [troi] 
tros - oer [tro1s, dros]
trowch - draai ! ; gean nei [trowch] 
trowsus - broek m. [trowsis] 
trowsusau - broeken pl. [trowsise] 
truan - nearzich, earm [tryjan] AU
truan - stakkert m. [tryan] 
trueiniaid - stakkerts pl. [tryeynyed] 
truan bach - earme stakkert m. [tryanbach] d-
trugaredd - barmhertigens fm. [trigaredh] 
trwbwl - gedonder m. [tru1bu1l] ? 
trwch - tsjokte m. [tru1ch] 
trwchus - tsjok [tru1chis] 
trwm - swier [tru1m] 
trwser - broek m. [tru1ser] 2e
trwsio - reparearje v. [tru1sjo] 
trwy - troch [tru1y] 2e? 
trwydded - fergunning f. [tru1ydhed] 
trwyddedau - fergunnings pl. [tru1ydhede] 
trwyn - noas m. [tru1yn] 
trwynau - noazen pl. [tru1yne] 
trydan - elektrisiteit m. [tre1dan] 
trydydd - tredde nmn. [tridydh, tre1dydh] dY 
trydedd - tredde f. [tre1dedh] E
trysorydd - skathālder m. [tresorydh] 
trysoryddion - skathālders pl. [tresore1dhyon] 
tu - side m. [ty] 
tua - op nei [tya] A
tua - sawat [tya] A
tuag - nei ~ta [tyag] 
tuag at - nei ta [tyagat] 
tu allan - būten [tiial1lan] AlAn
tu blaen - foarkant [tyblain] 
tudalen - bledside mf. [tidalen] U
tudalenau - bledsiden pl. [tidalene] 
tu mewn - fan binnen [tymewn] fewn
tu ōl - efter [ty'ool] 
twlc - bargehok m. [tu1lk] 
tylciau - bargehokken pl. [te1lkye] 
twll - gat m. [tu1l1l] 
tyllau - gatten pl. [te1l1le] 
twnnel - tunnel m. rid [tu1nel] 
twnelau - tunnels pl. [tu1nele] 
twp - dom [top] 
twpsyn - sokses m., domkop; [tu1psin, dU1psyn] Y
tw^r - toer m. [toer] 
tyrrau - tuorren pl. [te1re] 
twrci - kalkoen m. [tu1rky] 
twrcļod - kalkoenen pl. [tu1rkyod] 
twym - waarm [tu1ym] 
twymo - ferwaarmje v. [tu1ymo] 
ty^ - hūs m. [tii] 
ty^ gwydr - broeikas m. [tii'gwydr] 
tybed - ik freegje my ōf [te1bed] EY
tyfu - groeie v. [te1vy] 
tymer - aard f., temperamint [te1mer] 
tymherau - aarden pl. [te1mhere] 
tymheredd - temperatuer m. [te1mheredh] Er
tymor - seizoen m. [te1mo1r] 
tymhorau - seizoenen pl. [te1mho1re] 
tyn - stevich [tin] 
tyner - tear adj. [te1ner] 
tynnu - lūke; śtlūke [tiny] Utady? 
tynnu llun - fotografearje [te1nyl1liin] lU
tyrd - kom ! NW [tird] 
tyrfa - kloft f. [te1rva] Y
tyrfaoedd - kloften pl. [te1rvaoidh] 
tystysgrif - diploma f. [tistiskriv, diste1skrIv] Ys
tystysgrifau - diploma's pl. [tistiskrive] 
tywallt - jitte v. [te1wal1lt] 
tywel - handoek m. [te1wel] 
tywelion - handoeken pl. [te1welyon] 
tywod - sān m. grūn [to6wod] 
tywydd - waar m. it~ [te1widh] 
tywyll - tsjuster, donker [te1wil1] EYdo-
tywyllu - tsjuster wurde v. [te1wil1ly] 

U
uchaf - heechste [ycha] 
uchel - heech [ychel] 
uchel - lūd [ychel] 
uchelseinydd - lūdsprekker m. [ychelseynydh] nwb.
uchelseinyddion - lūdsprekkers pl. [ychelseynydhyon] 
uffern - hel f. [ifern] 
uffernol - helsk [iferno1l] 
ugain - tweintich [ygen] A
un - ien [ien] yn
un ar ddeg - alve [yn'ar'dheeg] 
un deg dau - tolve [yndegday] A
un deg chwech - sechstjin [yndegchwech] Ec
un deg naw - njoggentjin [iindegnau] A
un deg pedwar - fjirtjin [iindegpedwar] A
un deg pump - fyftjin [yndegpimp] U
un deg saith - santjin [yndegsayth] A
un deg tri - trettjin [yndegtrii] I
un deg wyth - achttjin [yndegu1yth] W
uned - ienheid f. [yned] 
unedau - ienheden pl. [ynede] 
unig - allinne [ynig] 
unman - oeral [iinman] 
unrhyw - ienich [iine1rhyw] ? 
unrhywbeth - eat, wat [iine1rhywbeth] ? 
unrhywle - earne [iine1rhywle] ? 
unwaith - ienris [inweth] 
unwaith eto - noch ienkear [inweth'eto] 
ust - sst ! [u2st] e1
uwch - heger [u2wch] 
uwchben - boppe [u2wchben] 
uwd - brij m. [u2wd] 

W
wats - horloazje f. [wats] watsh
watsys - horloazjes pl. [watsys] 
wedi - nei, foarby [wedy] ; IwidY
wedi blino - wurch [wedy'blyno] OI
wedi'r cwbl - by eintsjebeslśt [wedyrku1bu1l] 
wedyn - neitiid [wedin, widYn, widIn] E
weithiau - bytiden [weithje] 
wel - wol ! [wel] 
wn i ddim - ik wit net [u1n'y'dhim] 
wnionyn - sipel m. [u1njonyn] 
wniwn - sipels pl. [u1nju1n] wynwns
wrth - by, oan (fertelle ~) [u1rth] 
wrth gwrs - fansels, fanselssprekkend [u1rth'gu1rs] 
wrth ochr - oan'e kant fan [u1rtho1cho1r] 
wrtho i - tsjin my [u1rththo1'i] 
wrthot ti - tsjin dy [u1rththo1ty] 
wrtho fe - tsjin him [u1rththo1ve] 
wrtho fe - dertsjin [u1rththo1ve] 
wrthi hi - tsjin har [u1rththyhy] 
wrthon ni - tsjin śs [u1rththo1ny] 
wrthoch chi - tsjin Jo [u1rththo1chy] 
wrthoch chi - tsjin jim [u1rththo1chy] 
wrthyn nhw - tsjin harren [u1rththynhu1] 
wy - aai m. [u1y] 
wyau - aaien pl. [uuiie, u1ye] A 
wyneb - oerflak m. [wyneb] E
wyneb - gesicht m. [wyneb] 
wynebau - gesichten pl. [we1nibe] A
wynebu - ūnder eagen sjen v. [wineby] E
w^yr - pakesizzer m.f. [uuyr] 
w^yr - beppesizzer m.f. [uuyr] 
wyrion - pakesizzers pl. [we1yryon] 
wyrion - beppesizzers pl. [we1yryon] 
wyt ti - bisto ? [wyty] 
wyth - acht [u1yth] 
wythfed - achtste [u1ythfed] 
wythnos - wike f. [wythno1s] 
wythnosau - wiken pl. [we1thno1se] 
wedi anghofio - fergetten [wedy'angho1vyo] 
wedi aros - bleaun v. [wedy'aro1s] 
wedi bod - west [wedy'bood] 
wedi bwrw - smiten v. [wedy'bu1ru1] 
wedi bwyta - iten v. [wedy'bu1yta] 
wedi byw - wenne v. [wedy'byw] 
wedi byw - libbe v. [wedy'byw] 
wedi cadw - holden v. [wedy'kadu1] 
wedi cael - hān [wedy'kail] 
wedi canu - songen v. [wedy'kany] 
wedi cario - droegen v. [wedy'karyo] 
wedi casįu - hate v. [wedy'kasay] 
wedi ceisio - besocht v. [wedy'keisjo] 
wedi cerdded - rūn v. [wedy'kerdhed] 
wedi clywed - heard v. [wedy'klowed] 
wedi codi - tild v. [wedy'kodi] 
wedi cofio - ūntholden v. [wedy'ko1vyo] 
wedi colli - ferlern v. [wedy'ko1l1ly] 
wedi cwympo - fallen v. [wedy'kwympo] 
wedi cymryd - nommen v. [wedy'ke1mryd] 
wedi cysgu - sliept [wedy'ke1sky] 
wedi chwilio - socht v. [wedy'chwylyoo] EA
wedi deall - ferstien v. [wedy'deeal1] EA
wedi dechrau - begūn v. [wedy'dechre] 
wedi defnyddio - brūkt v. [wedy'devnidhjo] 
wedi disgwyl - ferwachte v. [wedy'diskwyl] 
wedi dod - kommen [wedy'dood] 
wedi dodi - set v., dellein [wedy'do1di] 
wedi dringo - kladdere v. [wedy'dringo] 
wedi dweud - sein v. [wedy'dweyd] 
wedi dysgu - leard [wedy'de1sky] 
wedi edrych - sjoen v., sjoen nei [wedy'e1drich] 
wedi eisiau - wollen v. [wedy'eysje] 
wedi eistedd - sitten v. [wedy'eistedh] 
wedi gadael - litten v. [wedy'gadel] 
wedi galw - roppen v. [wedy'galu1] 
wedi gobeithio - hope v. [wedy'gobeiththjo] 
wedi gofyn - frege v. [wedy'go1vyn] 
wedi golchi - wosken v. [wedy'go1lchi] 
wedi gorfod - moatten v. [wedy'gorvod] 
wedi gweithio - wurke v. [wedy'gweiththjo] 
wedi gweld - sjoen v. [wedy'gweld] 
wedi gwneud - makke [wedy'gu1neyd] 
wedi gwybod - witten v. [wedy'gwybo1d] 
wedi gyrru - riden v. [wedy'ge1ry] 
wedi helpu - holpen v. [wedy'helpi] 
wedi marw - stoarn dea [wedy'maru1] 
wedi meddwl - tocht [wedy'medhu1l] 
wedi mynd - gien [wedy'mind] 
wedi nabod - kennen [wedy'nabod] 
wedi prynu - kocht [wedy'pre1ny] 
wedi rhedeg - draafd v. [wedy'e1rhedeg] 
wedi rhoi - jūn v. [wedy'e1rhoi] 
wedi sefyll - stien v. [wedy'sevil1l] 
wedi sgrifennu - skreaun v. [wedy'skryveny] 
wedi siarad - praat v. [wedy'sjarad] 
wedi talu - betelle v. [wedy'taly] 
wedi teimlo - field v. [wedy'teymlo] 
wedi torri - brutsen v. [wedy'to1ry] 
wedi troi - draaid v. [wedy'troi] 
wedi ymestyn - rekke v. [wedy'e1mestyn] 

Y
y - de (foar bylūd) [e1] 
y - it (foar bylūd) [e1] 
ychwaith - ek net [e1chwayth] 2e
ychwanegol - ekstra [e1chwanigo1l] 
ychydig - in bytsje [o6che1dig] 
ydw - ja [e1du1] 
ydy - is ? [e1dy] 
ydw i - bin ik ? [e1du1'i] 
ydy 'r dyn - is de man ? [e1dyr'dyn] 
ydyn ni - binne wy ? [e1dyny] 
ydych chi - binne jim ? [e1dichy] 
ydych chi - binne Jo ? [e1dichy] 
ydyn - ja ? [e1din] ; Yn
y fath - sa'n [e1vaath] 
yfed - drinke [e1ved] 
yfory - moarn adj., (net hjoed) [ivo1ry, e1voery, e1voerY] O Y
ym - yn foar m [e1m] 
yma - hjir [ma] e1mA
ymarfer - oefening f. [e1marver] 
ymarferion - oefeningen pl. [e1marveryon] 
ymarfer - oefenje v. [e1marver] 
ymddangos - bliken dwaan v.; ferskine [e1mdhanggo1s] 
ymddeol - weromlūke v. [e1mdheejo1l] Oim
ymddiheuro - (jin) ūntskuldigje v.[e1mdhyheiro] Y O
ymdiddan - konversearje v. [e1mdidhan] 
ymdopi - it oankinne v. [e1mdo1py] ? ; O
ymestyn - reitsje v. [e1mestyn] 
ymhell - fier adv. [e1mhel1] 
ymhellach - fierders [e1mhel1lach] E
ymladd - gefjocht m. [e1mladh] 
ymladd - fjochtsje v. [e1mladh] 
ymlaen - foarśt [e1mlayn] mlain
ymolchi - jin waskje v. [e1mo1lchy] 
ymosod - oanfalle v. [e1mosod] 
ymuno - meidwaan v., ek dwaan [e1myno] derby komme? oanslute? 
ymweld - opsykje v. [e1mweld] 
ymwelwyr - besikers pl. [e1mwelwir] E
ymwelwr - besiker m. [e1mwelu1r] Wr
ymyl - rāne mf. [e1myl] 
ymylon - rānen pl., kanten [e1me1lon] 
yn - yn [e1n] o6n
yna - dźr [na] e1nAA
ynad - plysjerjochter m. [e1nad] 
ynadon - plysjerjochters pl. [e1nadon] 
yn araf - stadich adv. [e1nara] 
yn barod - al [e1nbaro1d] 
yno i - yn my [e1no'i] 
ynot ti - yn dy [e1no1ty] 
ynddo fe - yn him [e1ndove] 
ynddo fe - deryn [e1ndhove] 
ynddi hi - yn har [e1ndhyhy] 
ynon ni - yn śs [e1no1ny] 
ynoch chi - yn Jo [e1no1chy] 
ynoch chi - yn jim [e1no1chy] 
ynddyn nhw - yn harren [indhynhu1] +Yn
yn debyg - gelikens [e1ndebig] Y
yn erbyn - tsjin [e1nerbin] E
yng - yn (foar k of g) [e1ng] 
ynghylch - oangeande [o6ngilch] 
yn gyntaf - earst [inge1nta] 
yn gyson - oanienwei [e1n0ge1son] 
yn hytrach - earder noch [e1n'he1trach] 
yn iawn - ynoarder [e1n'jawn] 
yn lle - ynpleats fan [e1nl1lee] E
yn meddwl - fan doel [e1nmidhol] Ee1
yno - dźr [e1no] 2e
yn ogystal - likegoed ~as [e1n'ogestal] nwb
yn ōl - werom [e1nool] 
yn ōl - neffens [e1nool] 
yn syth - rjocht [e1nsyth] e1
yntau - hy ek [e1ntay] e1? 
ynte - dan [te] i'te
yn y man - daliks [e1no6man] A
yn ymyl - tichtby [e1ne1myl] 
ynys - eilān f. [e1nys] 
ynysoedd - eilannen pl. [e1ne1soidh] 
yn ystod - wilens, ūnder [e1ne1stod] 
yr - de (foar lūden) [e1r] 
yr - it (foar lūden) [e1r] 
Yr Alban - Skotlān [e1ralban] 
Yr Eidal - Italiė [e1reydal] 
Yr Iseldiroedd - Nederlān [e1r'iseldiroidh] 
yr un - deselde [e1riin] 
Yr Wyddfa - Snowdon (berch) [e1ru1ydhva] 
Yr Wyddgrug - Mold [e1ru1ydhgryg] 
Ysbaen - Spanje [e1sbayn] 
Ysbaeneg - Spaansk [e1sbayneg] 
ysbyty - sikenhūs m. [e1sbe1ty] tYbY
ysbytai - sikenhuzen pl. [e1sbe1tay] 
ysgafn - licht [e1skavn] 
ysgol - skoalle f. [e1sko1l] 
ysgol - ljedder f. [e1sko1l] 
ysgolion - skoallen pl. [e1sko1lyon] 
ysgol feithrin - beukerskoalle f. [e1sko1l'veyththrin] 
ysgol haf - fakānsjekursus f. [e1sko1l'haav] 
ysgrifennu - skriuwe [e1skryveny] 
ysgrifennydd - sekretaris m. [e1skryvenydh] 
ysgrifenyddes - sekretaresse f. [e1skryvene1dhes] 
ysgwyd - skodzje [e1sgwyd] 2e? 
ysgwydd - skouder f. [e1sgwydh] 
ysgwyddau - skouders pl. [e1sgwydhe] 
ystafell - keamer f. [e1stavel1] 
ystafelloedd - keamers pl. [e1stavel1loidh] 
ystafell fwyta - ytkeamer f. [e1stavel1'vwyta] 
ystafell wely - sliepkeamer f. [e1stavel1'wely] 
ystafell ymolchi - baaikeamer f. [e1stavel1'e1mo1lchy] 
ystwyth - būchsum [e1stu1yth] 
ystyr - betsjutting fm. [e1styr] 
ystyron - betsjuttings pl. [e1styr] 
ystyried - beskōgje v. [e1ste1ryed] 
 

    Source: geocities.com/ekfrysk