םינותיעב תורוקבו תובתכ

ןג' לע המח הצלמה קפוא לאירוא בתוכ םידליל תונורחא תועידי ןותיעב 31.12.84
.ןושארה ירפס 'תומולחה
תרוקב קפוא לאירוא רפוסה בתוכ םידליל תונורחא תועידי ןותיעב  28.1.85
.'בלב גח' רפסה לע הצלמהו
יירפס ינש לע הצלמהו הנומת םע ןקויד תבתכ הווקת-חתפ לש ןוטיהל ןומוקמב  22.2.85
.םינושארה
הבו ןקויד תבתכ ןרוא הנרוא תבתוכ תונורחא תועידי תשרמ חתפב המ ןומוקמב  22.2.85
.יירישמ םיטוטיצו ,ייח תורוק
הוולמ ןקויד תבתכ דייס-רפוסה ילא תרתוכה תחת ןבשיפ לעי תבתוכ רבד ןותיעב  1.1.88
היהשכ םג םירפס ארק אל ,קיתו דייס :ייח תורוק תא תטטרשמ איה .הנומתב
לוכי ינא םג ךכ" :ומצעל רמאו םינטקה וידלי לש "לארשי תוארקמ"ב ץיצה .דלי
.ולש יאנפה תועש תא הביתכל שידקמ זאמ "בותכל
ילש םיקתממה תספוק תרתוכה תחת בירעמ תשרמ 'רפוצ' םידליה ןותיעב  1.10.88
.תונומת רפסמב הוולמ הבתכה .תובושת יתינעו תולאש יתלאש .ימצע לע יתבתכ
תבר הבתכ ןילביר יקיר תבתוכ לאמש קרו לאמש תרתוכ תחת בירעמ ןותיעב 17.5.89
.םנימי די ירטיאל המשנה לע בוט השעיש 'תוילאמש םיידי יתש' רפסה לע ףקה
הוולמ הבתכ .רכמ יברל ויה ולש םידליה ירפסש ,ועוצקמב עבצ אוהש רבחמה לע
.רפסה ךותמ רויאב
תטרפמו 'תוילאמש םיידי יתש' רפסה לע ךורב ירימ תבתוכ ונלוכ םידליה ןותיעב 22.6.89
.רפסה יאשונ תא
םיידי יתש' רפסה לע קפוא הניב הצילממ םידליל תונורחא תועידי ןותיעב 26.6.89
.'תוילאמש
,ץראה .םידליל תונורחא תועידי ,ךוניחה דה ,תונורחא תועידי :םינותיעה 17.2.90
.'תופלחה' רפסה לע םיצילממ
רפסה לע רתויב תומח םילמב ךורב ירימ הצילממו תבתוכ ונלוכ םידליה ןותיעב 27.2.90
'תופלחה'
תרתוכ תחת .ירא-ןב הילד תאמ תונומתב הוולמ ןקויד תבתכ השיאל ןותיעב 5.3.90
ררושמ םג אוה ,הנש םישולש לש קתוו םע עבצ הור ילא :תבתוכ איה עבצ ירופיס
םידליה רוד לש ןועגישב קסועה רפס איצוה הנורחאל .םידליל הרופ רפוסו
.ןקרופ ךכל ןתונ ורפסבו תומולח םע שיגר םדא לש בוליש .םיבשחמ :שדחה
םיעושעש בשחמ' רפסה לע דגזע םשבי בתוכ םידליל תונורחא תועידי ןותיעב 30.4.90
.'ילש
.'ילש םיעושעש בשחמ' רפסה לע הצלמה תונורחא תועידיב 22.5.90
'םוד ץראמ ךלמה' רפסה לע הצלמה ץראה ןותיעב 14.12.90
תטרפמו 'םוד ץראמ ךלמה' רפסה לע ךורב ירימ הצילממ ונלוכ םידליה ןותיעב 15.3.91
.ונכות תא
.'םוד ץראמ ךלמה' רפסה לע קפוא הניב הצילממ םידליל תונורחא תועידי ןותיעב 29.5.91
.'םוד ץראמ ךלמה' רפסה לע הצלמה תונורחא תועידי ןותיעב 30.5.91
.'דחא אנטב' רפסה לע קפוא הניב הצילממ םידליל תונורחא תועידי ןותיעב 26.6.91
ךפהלו םירפוסה ןיב דייס יכה תרתוכה תחת הווקת-חתפ לש סבאלמ ןומוקמב 6.3.92
חילצמ רפוס תויהל חילצמש דייס לע .ינקויד תא סנילוק תיריא תטטרשמ
רפסמב הוולמ הבתכה .תונמואל תונמא ןיב לדבהה לעו החלצה לע םירוהרהו
.םימוליצ
לע תומולחו םיקתממ תרתוכה תחת סלטא הדוהי בתוכ תונורחא תועידי ןותיעב 1.5.92
הבתכה .הלודג עבצ תבתכב ייח תורוק תא טטרשמו 'דלוקושמ הניפס' רפסה
.רפסה ךותמ םיינועבצ םירויאב הוולמ
.'דחא אנטב' רפסה לע הצלמה רעונו םידלי תורפס ןואטיבב 1.1.93
.'הלוחכה תיאשמה תובקעב' רפסה לע הצלמה רעונו םידלי תורפס ןואטיבב 1.1.93
תא ךשוחהמ דחפל םיקיספמ אל תרתוכ תחת רברפ דעלג איבמ ץראה ןותיעב 3.1.93
.רפוסה-תיבב ךרענש םירפוס ןויזופמיסב ורמאנש יפכ ירבד
.דלוקושמ הניפס' רפסה לע לבוי תירונ הצילממ ןוליפ םידליה ןותיעב 7.1.93
.רויאו רפסהמ ריש האיבמ איה
.'תוקישנ לש הליבח' רפסה לע הצלמה רעונו םידלי תורפס ןואטיבב 1.3.93
תאמ 'הלוחכה תיאשמה תובקעב' רפסה לע הבתכו ןויאר ךוניחה דה ןואטיבב 1.5.93
.ןגמ הקבר
'-10 חוכ תרובח' רפסה לע הצלמה רבד ןותיעב 5.5.93
'10 חוכ תרובח' רפסה לע דגזע םשבי בתוכ ץראה ןותיעב 14.7.93
.'תבש לש אבא' רפסה לע תרוקיבו הבתכ ץראה ןותיעב 21.7.93
רפסה לע תרוקיב ןוסלרפ לבנע תבתוכ םולחב םיטויס תרתוכ תחת ץראה ןותיעב 12.1.94
.'םולחב הקתפרה'
ןויארב ןמלא הקבר תבתוכ תונורחא תועידי לש לילגה ןותיע ,ןופצה לע ןומוקמב 14.11.96
רפסמו םידלי לש םמלועל בושק רפוסהש תופושח תונטנא תרתוכה תחת יתיא
.דלי אל רבכ אוה ןמזמש תורמל ,םתוא קיסעמש המ
תרתוכה תחת עבצ תבתכ ןהכ לטיבא תבתוכ הווקת חתפ לש סבאלמ ןמוקמב 18.4.97
ינפל ןילופמ הלעש דליהש ,קפס ןיאש תבתוכ איה .םירופיסה תא םידליל עבוצ
.םלוכמ בוטה אוהש חיכוה הנש םיעבראכ
אמא' רפסה לע ףקיה תבר הבתכ סדה הנדרי תבתוכ רעונו םידלי תורפס ןואטיבב 1.12.98
.'הקספה אלל
תחת עבצ תבתכ טוגדירפ היפוצ תבתוכ תונורחא תועידי תשרמ 'חתפב המ' ןומוקמב 16.7.99
הלועכ הצרא עיגהשכ ול וגעלש םידליל חולסל לוכי אל אוה םויה דע .לכה תורמל ,רפוס תרתוכה
וחוכ תא תוסנל הפש יישק םעו הרזע ילב ,הלכשה ילב ותוא ףחדש אוה הזה ןובלעה .ןילופמ שדח
.םייוכיסה לכ דגנכ רפוס ,הור ילא .םידלי ירפס תביתכב
תונומתב הוולמ רבליז למרכ תבתוכ תונורחא-תועידי ןותיע לש םיינרדומ םינמז ףסומב 20.9.99
רעובש הביתכה רצי לבא ,עבצכ ותסנרפל הור ילא דבוע הנש םיעברא .םיעבצב רפוס ןקויד תבתכ
עבוצ אוהשכ םג ,םיקוסיעה ינש ןיב דוגינ אצומ אל אוה .םידלי ירפס 32 םסרפלו בותכל ול םרג וב
.הדימל תויעבו הטילק יישק םע ,12 ןב דלי לש היציבמאמ עבונ לכה .םירפוסה ויתימע יתב תא
32 התע דע בתכ הור ילא .תוברת רוביגכ ילע ןקויד תבתכ ןקוש תשרמ 'סבאלמ' ןומוקמב 1.10.99
תויהל םלח .םירפוסמ רתוי תורפוס בהוא ,חוריא תוינכות אנוש אוה .תועבצמ סנרפתמו םירפס
....םיהולאב ןימאמו םחפ הרכמב לעופ
םסרופ ןוטיב זרא ךרועו דסיימ ,הרבחו תוברת תורפסל תע בתכ 'ןויריפא' 2000 רבמבונ
'.רירמ קותמ' :םיבותכב רפס ךותמ םיריש ץבוק
םסרופ ןוטיב זרא ךרועו דסיימ ,הרבחו תוברת תורפסל תע בתכ 'ןויריפא' 2001 ילוי
.עסמ ןמוי - לגוטרופב לויטמ םימשר
םסרופ ןוטיב זרא ךרועו דסיימ ,הרבחו תוברת תורפסל תע בתכ 'ןויריפא' 2001 רבוטקוא
"הווקת לש םי" רפס ךותמ םיריש ץבוק
; 67/68 וישכע 2003 ףרוח 2002 ויתס תנש
.רעונלו םידליל םירפס לע תרוקיב ,315-316 מ"ע תונמוא תורפס ןואטיב
.רוא לש רפסה - 177 מ"ע ,תורפס ירבדל ףסאמ םילשורי - 2003 תנש
.'דלוקושה לביטספ' רופיס .םירפוסה תדוגא ןואטיב םינזאמ - 2003 רבמצד
174-175 מ"ע יקסבשרו תאצוה ,לארשיב םיררושמהו םירפוסה רפס - 2004 תנש
.'דלוקושה לביטספ' רופיס + םייח תורוק + ןקויד תבתכ
69/70 וישכע - 2005 ביבא
.'םירצק' םירופיס ץבוק ,289-293 מ"ע תונמאו תורפס ןואטיב