הור ילא - רפוס םע שגפמ

.הביטחו ידוסי רפס-יתב לש 'ט-'א :תותיכל םימיאתמ םישגפמה
.תחא העשכ :שגפמה ךשמ
לש "םיעלקה ירוחאמו" עקרה תרכהו םידליהו רפוסה ןיב תיעצמא יתלב הרכה :שגפמה תרטמ
.רפוסה תוריצי
:םיאבה םיאשונב םידליה תא ףתשמ
.רופיס תשחמה תועצמאב ,רופיס דלונ ךיא
.ריש תשחמה תועצמאב ,ריש דלונ ךיא
.וירפסמ דחא תשחמהב ,רואל רפס אצוי ךיא
םילוע) םידלי םע החיש חתפמ .יתימאו ישיא רופיס תשחמהב ,שדח הלועכ רענ לש ותטילק
.ץראב םתטילק תיווח לע (םישדח
.םירפסה תגצה
.ןמזה רשפאמש לככ םיאשונ דועו תובושתו תולאש

.תיתריצי הביתכל תואנדס םישגפמה תרגסמב ריבעהל חמשא
.רתוי וא םיינש ,דחא רועישב יוטיב ידיל אובל לוכי אשונה
הליפת
הנטק השקב וז המ ,םיהולא
.הנשב םעפ ךממ שקבמ ינאש
הטישה בוחרמ רשע ןב ןועדג ינא ,זא
.התיכה ךלמ - תויהל שקבמ