הור ילא לש םירפסה תמישר

.'ד-'א תותכ .הנשה תונועו לארשי יגח לע םיריש ץבוק .הדסמ תאצוה בלב גח
(לזא) .84 הנש
תומולחה םיררוגתמ ןכיה .תומולח לע םירופס .רתכ תאצוה תומולחה ןג
(לזא) .84 הנש 'ד-'א תותיכ .םתוא םימלוחש ירחא
.ונימי די רטיא דלי לש ורופיס .ןדומ תאצוה תוילאמש םיידי יתש
(לזא) .89 הנש .'ה-'ב תותיכ .תומולח ,תושגרה ,תואקתפרה
,םתנוכשב לעפמל תרזועה םידלי תתיכ .רתכ תאצוה בהזה עיבג תורחת
(לזא) .89 הנש .'ו-'ג תותיכ .הקוצמל עלקנש
.דליה לש בורקה ומלועב םיקסועה םיריש .םילעופ תיירפס תאצוה תופלחה
.90 הנש .'ו-'א תותיכ
םידלי לש םירופס ץבוק .ןדומ תאצוה ילש םיעושעשה בשחמ
.הקתפרהל םיעלקנו בשחמה לע םיקחשמה
.90 הנש .'ו-'ב תותיכ .םמצע ןיבל םניבו בשחמל םידלי ןיב תודידי ירופיס
םיגח ירופיס ץבוק (ןדומ םויה) הדסמ תאצוה דחא אנטב
.90 הנש .'ה-'א תותיכ .ןרקס דלי םזכרמבו
שחרו שחל לכש ךלמ לע םוסק רופיס .קרברש תאצוה םוד ץראמ ךלמה
90 הנש 'ו-'ב תותיכ .הכלממה ןמ םישרוגמ םישיערמה .וינזוא יבאכל ול םרוג
.םיכייחמו םיזילע םיריש רחבמ .ןדומ תאצוה דלוקושמ הניפס
.92 הנש .'ו-'א תותיכ .ילע םיבוהאה םיריש
םידלי לש םרופיס .קרברש תאצוה הלוחכה תיאשמה תובקעב
.92 הנש .'ו-'ג תותיכ .םיברעל םידוהי ןיב םירוכע םיסחיל םיעלקנש
םיחפוקמ םישגרמש םידלי לע םירופיס (ןדומ םויה) הרדסמ תאצוה ינאו היזיוולטה
.92 הנש .'ה-'א תותיכ .ןפוד יאציו
.םינגבש םינטקל םיזרוחמ םירופס .יחימע תאצוה תוקישנ לש הליבח
.92 הנש .ןג תותיכ
.םישורג וירוהש דלי (יחרזמ) טק הגונ תאצוה תבש לש אבא
.93 הנש .'ד-'א תותיכ .תבשב קר ונב תא האורו תרחא ריעב רג אבא
.יתרטשמ ןוכמב תנמאתמו תדמולה םידלי תרובח .בירעמ תאצוה "10 חוכ" תרובח
.93 הנש .'ו-'ג תותיכ .תואקתפרהו חתמ .םימס ירחוס רחא תבקוע הרובחה
םידלי ינש םירבועש תואקתפרה .םירפס ינד תאצוה םולחב הקתפרה
.93 הנש .'ה-'ב תותכ .הביבסה תוכיא ידידי םהש
.םירפס ינד תאצוה דעלא לש דלוקושה ליתש
הפיצו תינדאב דלוקוש תיבוק לתשש דלי לע זרוחמ רופס
(לזא) .94 הנש .'ב 'א ,םינג תותיכל .דלוקוש ליתש לבקל
רומוה יאלמו םישיגר םירופס .םירפס ינד תאצוה 1 תוכייחמ תויח
.ןהב תועטל םילולע םירגובמהש ,תובושח תויעב םע םידדומתמה
.94 הנש .םינג תותכל
.95 הנש .םינג תותיכל .ךשמה תרדס .םירפס ינד תאצוה 2 תוכייחמ תויח
דליו תוינדחפ תופשכמ שולש .םירפס ינד תאצוה תוינדחפ תופשכמ שולש
(לזא) .95 הנש .'ג-'א תותיכ .רוביגו ןובנ ,ןרקס
.תורבחה אשונ םזכרמבש םירופס (קורי רפס) .םירפס ינד תאצוה תורבח ירופיס
?תמא רבחב הצור ונניא ימ
.95 הנש .'ד-'א תותכ ?יופצ אל יכה םוקמב רבח ונאצמ םימעפ המכ
.95 הנש .'ד-'א תותכ .ךשמה תרדס (םותכ רפס).םירפס ינד תאצוה תורבח ירופיס
.םידלי תרובח לש תואקתפרהו חתמ רפס .םירפס ינד תאצוה 1 ףסא תרובח
.95 הנש .'ו-'ג תותכ .תיתרטשמ הדיחי לש רודמב םישלב תויהל םידמול םה
.96 הנש .'ו-'ג תותכ .ךשמה תרדס .םירפס ינד תאצוה 2 ףסא תרובח
דליל בלכ ןיב תורבח רופיס .םירפס ינד תאצוה בלכ לש םש הז םירופ
.97 הנש .'ג-'א תותיכ ,םינגל .םירופ גחב תדלוהה םוי עקר לע
.הנושאר הלימ רמול דמול דליה .םירפס ינד תאצוה ףסא לש הנושארה הלמה
.97 הנש .םינטקבש םינטקל
םישורג וירוהש דלי .םילעופ תיירפס תאצוה הקספה אלל אמא
.98 הנש 'ה-'ב תותיכ .םהיניב םילשהל םיסיסכתו םיכרד הסנמ
.ונלש הנוכשה לש םוימויה יווהמ םירופיס ץבוק .םירפס ינד תאצוה .הנוכשה ירופיס
.98 הנש .'ד-'ב תותיכ
.םיבלכ רוגל ןטק דלי ןיב הבהא רופיס .םירפס ינד תאצוה .ןרילא לש רוגה
.99 הנש .םינג ידליל
םילשוריב הרקמ ךרד הלגתהש ןומטמ תחרבה תקתפרה .קרברש תאצוה םילשוריב ןומטמ
לש התייחתל םידלי תתיכ תקחשמש 'ןומטמה תא םישפחמ' יקחשמו הילטיאל
.רפסה לש תולילעה םה םירוביגה ןיב הבהא רופיסו םילשוריב תירבעה הפשה
.99 הנש .'ט-'ה תותיכ
.חבט ומכ לשבמ חבטמב דלי לכ (ןוזמיז) לכל רפס תאצוה חבטמב לביטספ
.99 הנש .'ו-'א תותכ .םילק םינוכתמ לש םיזרוחמ םירופיס
.יתימאו ישיא רופס .םירפס ינד תאצוה םלוכ ומכ תויהל
.99 הנש .'ד-'א תותיכ .רפסה-תיב ידלי תרבחב דלי לש ותטילקו ותיילע
רגבתמ דלי לש םיבכרומה וירשק .םילעופ תיירפס תאצוה עגושמה היעש
.ול רמה לרוגהש האוש לוצינ ,שיגר םדאכ הלגתמש 'יתנוכשה עגושמה' םע
.99 הנש .'ט-'ה תותיכ
.םינב םגו תובהוא תונבש המ לע םירופיס ץבוק .םיארוק תאצוה תובהוא תונב
.00 הנש .'ג-'א תותיכ
.םירגובמ.םי לש תונומת עקר לע הבהא יריש ץבוק .ןוחטיבה דרשמ תאצוה הבהא לש םי
םילוע לומ םיקיתו :תורובח יתש ןיב המחלמ .םירפס ינד תאצוה .תכלכולמ הסיבכ
.00 הנש .'ט-'ו תותיכ .הנוכש לש יווהב םירוזשש םישגרמו םיכיבמ םירופיס ןומהו
תבהואה ותחפשמו דלי לש םינושארה וידעצ. םיארוק תאצוה .אמאל אובי ימ
.02 הנש .םינטנטקל
'ט - 'ה תותיכ רפסה תיב יווהמ חתמו תושגר תוישחרתה אלמ רפס. םירפס ינד תאצוה .רידנ םולהי ומכ
.04 הנש
. םירפס ינד תאצוה .תצחרתמ תצלפמ
.04 הנש .םינטנטקל
. םירפס ינד תאצוה .החפשמב ראשנ לכה
.09 הנש .