םירחא םירפס ךותב םיטטוצמ םירופיסו םיריש
(תוארקמו תויגולותנא)

.ןמרק ינד םירויא .ךורב ירימ הכרע ,90 הנש ,ונימוד םירפס תאצוה - הביתכה ןחלושמ תודוס
םישנאה תא גיצמ רפסה .תושיגפ לש רפס ןיעמ והז .םמצע לע ובתכש םירפוס םירשע הז רפסב
.םירפס םיבתוכש
תורפסב הוושמ ןויע .ךורב ירימ ר"ד הבתכ .91 הנש .םילעופ תירפס תאצוה -.וישכע דלי זא דלי
.רקחמ רפס .םידלי
השימח.לקנרפ הנולא םירויצ .ךורב ירימ הכרע ,94 הנש ,דבוע םע םירפס תאצוה - סוס לע הכיסנ
ןהש םושמ אקווד ןתוא ובהאש תוכיסנו םיכלמ לעו תוצימאו תומכח תוכיסנ לע םיבתוכ םירפוס
.הלאכ ויה
:יגולוכיספ ץועיי .ךורב ירימ ר"ד :הכירע .94 הנש ,קרברש םירפס תאצוה - הפשכמ תויהל השק
ךכ-לכ אלו תוירזכא ךכ-לכ אל ,תופשכמ לע םירופס העבש .ןמרק ינד :םירויא .ביבר םרימע
.תומכחותמ ןכו תוירוקמ ןכ לבא .תודיחפמ
תדלוה ימי ,תוגוע לע םירופסו םיריש .ךורב ירימ הכירע .97 הנש .םיארוק תאצוה - קותמה רפסה
םיקתממו
יריש לש היגולותנא .ךורב ירימ הכירע .98 הנש .תונורחא תועידי תאצוה - בהאנו ונבהאש םיריש
.םויה דעו זאמ םידלי
רוא תואורש תוריצי .םינטקל הארקמ .יראב דדוע הכירע .98 הנש .םירפס ינד תאצוה - תוריגמ
.הנושארה םעפב
הניד םימולצת .ךורב ירימ הכרע .2000 הנש .םיארוק תאצוה - םירפוס לש תודוס
יאשונ לע ,םמצע לע םירפוס השישו םישיש ובתכ הז רפסב .ימובלא רפס .הנוג
.םהלש םירישהו םירופיסה תא םיבתוכ םה דציכו םתביתכ


.ךורב ירימ הכירע .דבוע םע תאצוה םתאו ינא ונלש ןג
.לטנב תור הכירע .םייח ןמדלוג האצוה .'ג קחשמו ריש תילילח
.ןהכ רידא 'פורפ הכירע .תונורחא תועידי תאצוה .תורצ לש היגולותנא
סכר תאצוה 'ב םירושיק
סכר תאצוה 'ה םירושיק
דבוע םע תאצוה 'ג תונולח
תרניכ תאצוה 'ג הארקמ םילמה ךרד
ןדומ תאצוה 'ד-'ג התיכל הדובע תורבוח
ךורב ירימ הכירע ,םילעופ תיירפס אובחמ אוה בלה
ךורב ירימ הכירע בירעמ תירפס תדלוה םויל תועתפה
ךורב ירימ הכירע .םילעופ תירפסו תונורחא תועידי תאצוה םוי לכל רופיס
הדסמ תאצוה 'ה התיכל הארקמ םירתימ
םילשורי תוברתהו ךוניחה דרשמ .תע לכל ןושל תרבוח
תרניכ תאצוה 'ד הרקמ םילמה ךרד
םירפוע תאצוה .לארשי יגח
ךוניחה דרשמ .םולשל די םינתונ
הדסמ תאצוה 'ג םירתימ
הדסמ תאצוה 'ב לארשי תוארקמ
.ןהכ רידא 'פורפ הכירע ,היצמא תאצוה םידלי תורפסב היגולותנא
ךוניחה דרשמ תאצוה ורבחל םדא ןיב
רגה בהנש הכירע .יזוע תאצוה בלבש םירבד לע
.ןהכ רידא 'פורפ הכירע ,תונורחא תועידי תאצוה היפרת לופיטל היגולותנא
הדסמ תאצוה 'ג הארקמ םירתימ
םיסנתמ תאצוה הלעפהל הידפולקיצנא
ןולא ידא הכירע .תוריצי תאצוה תונויצ תונש 100 אשונב יתיב ןאכ
הדסמ תאצוה 'ג תושדח לארשי תוארקמ
1 למע תאצוה תוננגל בשחוממ עדימ רגאמ
הארוה יכרד רופישל ןוכמ תאצוה ירשת יגח תכרע
ןושחנ שיפ הכירע .דוסי תאצוה לארשי יגח תרבוח
הארוה רופישל ןוכמה תאצוה תועובשה גחל הכרע
תרניכ תאצוה 'ב התיכל הארקמ
דוסי תאצוה תונירואל רוא
.לאירוא הליג הכירע .ןמדירפ תאצוה דליה תרישל הנטק היגולותנא
בהנש היח הכירע .םיצוביקה רנימס 'ב בלב יל גח
ךוניחה דרשמ 'א התיכ לש ןדגוא
ביבר 'פורפ ,רמוע הרובד הכירע ,םיארוק תאצוה תורוה רפס
תוריצי תאצוה 'ד 'ג תותיכל הדובע תורבוח
םיסנתמל הרבחה ישילש ךרכ ףטולעפה
תרניכ תאצוה 'ג תותיכל הארקמ
ךוניחה דרשמ תאצוה 'ג קלח הווצמ רב תכרע
רישה לא הלמה ןמ .חישה לא טפשמה ןמ ןהכ רידא הכירע ,סכר תאצוה םירושיק
.ןהכ רידא 'פורפ הכירע ,דבוע םע תאצוה םישגפמ
בגש -חרוק הילד הכירע דוסי תאצוה הנחת דועו תונחת רשע