תיתריצי הביתכל תואנדס

אמגודל - םידומל תינכות

 
".םלוכ ומכ תויהל" רפסה יפל רופסו ,ריש םיבתוכ ,אנדסה תורטמ :ןושאר שגפמ
.םידלי תומש לש ןוכיטסורקא ,םילשמ טפשמ ,ינא :לע םיבתוכ :ינש שגפמ
.הליפת ,םידלי תונוצר לע תוריצי ,םילשמ טפשמ ,ןוכיטסורקא :ישילש שגפמ
,םילשמ טפשמ ,ףוג יקלח לע תוריצי ,םינטוב תבהוא היתב :יעיבר שגפמ
.ףרוח לע תוריצי ,םילמ ידמצ יפל רופס ,םירישמח ,םיזורח :ישימח שגפמ
.רופיס יללכ ,ןדע-ןג ,םוניהיג ,ילש רדח :םוקמ ירואית ,םירישמח :ישיש שגפמ
.םיגולונומ ,יתורפס טפשמ ,םילשמ טפשמ ,טבשב ו"ט ירופיס :יעיבש שגפמ
.םירופס תוחיתפ ,םיגולונומ ,םילשמ טפשמ ,יתורפס טפשמ :ינימש שגפמ
.םירופיס לש םימויס ,הכרב יסיטרכ תביתכ :יעישת שגפמ
.םיקיחצמ םירופיסו םיריש .םירופ ,םיגולאיד :ירישע שגפמ
.יביטאיצוסא רופיס ,םיגולאיד ,יתורפס טפשמ ,םילשמ טפשמ :רשע-דחא שגפמ
.םייומיד .ער ףוס - בוט ףוס -יביטאיצוסא רופס :רשע-םינש שגפמ
.רויצה יפל םירופס ,םילשמ טפשמ ,יתביבס לספ לע תוריצי :רשע השולש שגפמ
.תויוטבלתה ,יביטאיצוסא רופיס ,םייומיד :רשע עברא שגפמ
.םיגולאיד ,תואמצע םויל רופס ,הנתומ רופס :רשע השימח שגפמ
.םיגולאיד ,םילשמ טפשמ ,םירישמח ,הנתומ רופס :רשע השיש שגפמ
.(ךופה רסמ) ןורטימסכוא ,הנתומ רופס ,םילשמ טפשמ :רשע העבש שגפמ
'.סווט לש הצונ' יפל רופיס תביתכ ,םירישמח :רשע הנומש שגפמ
.ינוימד רופס ,םיבתכמ תביתכ ,םיגולונומ :הרשע עשת שגפמ
.םויסה רפס ךותמ םירישהו םירופסה רחבמ :םירשע שגפמ

תיתריצי הביתכל הנדס