BERMEO URIAREN ARMAK ETA BANDERAK

ARMAS Y BANDERAS DE LA VILLA DE BERMEO

ARMS AND FLAGS OF THE CITY OF BERMEO

 

 

Bermeo Uriaren zigilua (1297)

Bermeoren armarik zaharrenak

Sello de la Villa de Bermeo (1297)

Las armas más antiguas de Bermeo

Seal of the City of Bermeo (1297)

The  most ancient arms of Bermeo

 

Bermeo Uriaren armak

Bale arrantzako irudiaren ganean Harotarren otsoak Uria Bizkaiko Jaunaren menpean egoala adierazteko. Bermeo Bizkai Burua izan zan 1602ra arte, noiz gorentasun sinbolo hau jasaten ez eben Bilbo eta Bizkaiko agintari handiki batzuen eraginez Batzar Nagusiek titulua kendu eutsoen.

Armas de la Villa de Bermeo

Los lobos de los Haro sobre la escena de la pesca de la ballena simbolizan la dependencia de la Villa del Señor de Bizkaia. Bermeo fue “Cabeza de Vizcaya” hasta que en 1602 le fue arrebatado el título por las Juntas Generales debido a influencias de próceres de Bilbao y otras instituciones vizcaínas que no soportaban la ostentación de tal distinción.

Arms of the City of Bermeo

The wolves of the Haro on the scene of the whaling symbolize the dependence of the City of the Earl of Biscay. Bermeo was a " Head of Biscay " until in 1602 when the title was snatched by the General Meetings due to influences of illustrious of Bilbao and other Biscayne institutions that were not supporting the ostentation of that distinction.

 

Bermeo Uriaren armarria portuko Iturri Nagusian (Iturri biak”) (XVI mendea)

Ezkuduaren ganean agurearen burua agertzen da. Iturri honetan hiru ezkudo dagoz: erdian, enperadorearena; haren ezkerrean Bizkaia jaurerrikoa, eta eskoian, Bermeokoa. Azken honetan irudi guztiak agertzen dira enperadorearen ezkuduari begira.

Escudo de Bermeo en la Fuente Principal del puerto (“Iturri biak”- las dos fuentes) (s.XVI)

Sobre el escudo aparece la cabeza de un anciano. En esta fuente hay tres escudos: en medio, el imperial; a su siniestra el del Señorío de Vizcaya; y a la diestra el de Bermeo. En éste aparecen todas las figuras mirando al escudo del emperador.

Bermeo's shield in the Main Fountain of the port ("Iturri biak "-the two fountains)( XVIc.)

On the shield the head of an elder appears. In this fountain there are three shields: in the center, the imperial one; at the left hand the one of the County of Biscay; and to the right-hand side the shield of Bermeo. In this one all the figures appear looking at the shield of the emperor.

 

 
Bermeo Uriaren gaurko armak

“Bizkai Buru” titulua kendu arren, bermeotarrek onore hori mantentzeko Bizkaia adierazten daben otsoen ganean agure agurgarri baten burua ipini eben eta “Stemma proderi in primis Bermei” berbak inguruan.

Armas actuales de la Villa de Bermeo

A pesar de la supresión del título de “Cabeza de Vizcaya”, los bermeanos quisieron mantener tal honor colocando la cabeza de un venerable anciano sobre los lobos que simbolizan a Vizcaya, y añadieron el lema “Stemma proderi in primis Bermei”

Current arms of the City of Bermeo

In spite of the suppression of the title of " Head of Biscay ", the bermeans wanted to support that honour placing the head of a venerable elder on the wolves that symbolize Biscay, and adding the motto " Stemma proderi in primis Bermei "

 

 

Bermeo Uriaren estandartea (XIX. mendea)

Pendón de la Villa de Bermeo (s. XIX)

Standard of the City of Bermeo (XIX century)

 

 

Bermeo Uriaren estandartea (egunean erabiltzen dana)

Pendón de la Villa de Bermeo (usado en la actualidad)

Standard of the City of Bermeo (using actually)

 

 

Bermeoko Uriaren estandartea (Alkatearen bulegoan)

Estandarte de la Villa de Bermeo (en el despacho del Alcalde)

Standard of the City of Bermeo (in the Mayor’s office)

 

Bermeo Uriaren estandartea Udalaren segizio ofizial batetan

Estandarte de la Villa de Bermeo en una comitiva oficial del Ayuntamiento

Standard of theCity of Bermeo in a official procession of the municipal corporation

 

 

Bermeoko bandera

Bandera de Bermeo

Flag of Bermeo

 

 

 

Udalaren banderatxoa

Estandartearen ordez erabiltzen da ha ezin danean eta bereziki Madalen egunean (uztailak 22) Bermeoko Udalbatza doan baporean

eta San Juan Degoilatuaren egunean (abuztuak 29) Gaztelugatxen izaten da.

Guión municipal

Se emplea para sustituir al estandarte de la Villa; especialmente se iza en la nave en la que embarca la Corporación Municipal de

Bermeo

el día de la Magdalena (22 de Julio), y en Gaztelugatxe el día de San Juan Degollado (29de Agosto).

Municipality’s guidon

It is used to substitute the standard of the City; it is specially hoisted in the ship in which  the Bermeo's municipal Corporation

Embarks the  day of Saint Mary Magdalen (July 22), and in Gaztelugatxe the day of Saint John Beheaded (August 29).on July 22th

 

 

·        Ikusi baita: Beste bandera bermeotar batzuk: untzidiak, kirol taldeak, txokoak...

·        Ver también: Otras banderas bermeanas: navieras, grupos deportivos, sociedades...

·        See also: Another flags of Bermeo: shipping companies, sport clubs, gastronomic societies...

 

[Index][Euskalerriko Armak eta Banderak-Armas y Banderas del Pais Vasco-Arms and Flags of the Basque Country]

ARMAK ETA BANDERAK-ARMAS Y BANDERAS-ARMS AND FLAGS

ÓAingeru Astui Zarraga

Bermeo-Biscay-Basque Country