KEINUTAN

HACIENDO SEÑALES

SIGNALING

Hona hemen keinuak zelan egiten diran ikusteko adibide bat. Ezkerreko kuadroan EGQW numeraldun untziarenak (“Cabo Santa Ana”); eskumakoan, EGZUrenak (“Lur Txori”).

He aquí una muestra de cómo realizar señales. En el cuadro izquierdo las del buque de numeral EGQW (“Cabo Santa Ana”); en el de la derecha, las del EGZU (“Lur Txori”).

Here is a sample of how to realize signals. In the left side pictures those of the ship of identity signal EGQW ("Cabo Santa Ana"); in the right side ones, those of the EGZU ("Lur Txori").

 

 

 

·         Cabo Santa Ana untziak bere numerala izatu eta beste untziari: Izatu zure numerala (VF)..

·         El buque Cabo Santa Ana, tras izar su numeral, transmite al otro buque: Ice vd. su numeral (VF)..

·         The ship Cabo Santa Ana hoists its identity signal and adress to other ship: You should hoist your identity signal (VF)..

·         Beste untziak bere numerala izaten dau: EGZU

·         El otro buque iza su numeral: EGZU

·         The other ship hoists its identiry signal: EGZU

·         EGQW: Zein da zure errunboa? (MD1)

·         EGQW: Cuál es su rumbo? (MD1)

·         EGQW: What’s your course? (MD1)

·         EGZU: Nire errunboa 045 da (MD-C045)

·         EGZU: Mi rumbo es 045 (MD-C045)

·         EGZU: My course is 045 (MD-C045)

·         EGQW: Arriskutsua da errumbo horretan jarraitzea (MY2)

·         EGQW: Es peligroso proceder en ese rumbo (MY2)

·         EGQW: It’s dangerous to proceed on present course (MY2)

·         EGQW: Estiborrerago egin behar dozu (PH3)

·         EGQW: Debe gobernar más a estribor (PH3)

·         EGQW: You should steer more to starboard (PH4)

·         EGZU: Estiborrerantzago egiten nago (PH4)

·         EGZU: Estoy gobernando más a estribor (PH4)

·         EGZU: I’m steering more to starboard (PH4)

·         EGZU: Ahal dot oraingo errumboan jarraitu? (PI2)

·         EGZU: ¿Puedo mantener mi rumbo actual? (PI2)

·         EGZU: Shall I maintain my present course? (PI2)

·         EGQW: Bai (baiezkoa) (C)

·         EGQW: Si (afirmativo) (C)

·         EGQW: Yes ( affirmative) (C)

·         Untzi biak: Transmisioaren amaiera

·         Ambos buques: Fin de transmisión

·         Both ships: Transmission end

 

·        Nazioarteko Keinuen Kodea-Código Internacional de Señales-International Code of Signals

 

[Index][Banderak Itsasoan-Banderas en la Mar-Flags at Sea]

[Itsas-seinaleak-Señales Marítimas-Maritime Signals]

BANDERAK ITSASOAN - BANDERAS EN LA MAR - FLAGS AT SEA

ÓAingeru Astui Zarraga

Bermeo-Biscay-Basque Country