BIZKAIERA HIZTEGIA

BATUA edo beste BIZKAIERA GAZTELERA INGELESA
abendua gabonila diciembre December
abuztua agorrila agosto August
adibidez esatebaterako por ejemplo for example
adierazi adierazo expresar express
adimen ulermen entendimiento understanding
aditasun adikune atención attention
aho ago boca mouth
ahul makal débil weak
aiene aiari lamento crying
aipatu aitatu mencionar mention
aitona aitita abuelo grandfather
aitu ulertu entender understand
aitxaki atxaki excusa excuse
aitxaki akiakula pretexto excuse
aitz atx peña rock
aldapa aldatza cuesta slope
aldez aurretik aurretiaz primeramente firstable
alper arpel vago lazy
amaginarreba aube suegra mother-in-law
amona amama abuela grandmother
andere andra mujer woman
antza itxura parecido look
apaindu arkolau adornar adorn
apaiz abade cura priest
apar bits espuma foam
apirila jorraila abril april
aran okaran ciruela prune
ardo ardao vino wine
arindu bizkortu acelerar accelerate
arineketan aringa con prisa in a hurry
aritz haretxa roble oak
arkakuso ardi pulga flea
armiarma aramu araña spider
arratsalde on arrastion buenas tardes good evening
arratsaldean arrastian a la tarde in the evening
arretaz arduraz con cuidado carefully
artilea artulea lana wool
aski nahiko bastante quite
asmatu igerri adivinar guess
Aste Saindu Asteguen Semana santa Easter
asteazkena eguastena miércoles Wednesday
ataria ategi portal street-door
atera atara salir go out
atzeko oste parte trasera back
atzerri erbeste extranjero foreign
aukera deretxa oportunidad chance
aukera abagadune oportunidad chance
aukeratu autatu elegir choose
aurkitu topau encontrar find
aurkitu batu encontrar find
autortu aitortu confesar confess
azaroa zemendi noviembre november
azeri luki zorro fox
azkarra leber activo active
azti aztru adivino wizard
babarrun indaba alubia bean
baina baia pero but
baino lehen baino arinago antes de before
baizik baino sino but
bakandu urritu escasear scarce
bakoitz bakotx cada uno each one
bapatean otoz de repente suddenly
baratxuri berakatz ajo garlic
baratz ortu huerto orchard
barazki ortuari verdura vegetable
bat bet uno one
batasun bakuntza unión union
bazter okoilu esquina corner
begirada begirakune mirada glance
begiratu beitu mirar see
behar ber tener que have to
belar bedar hierba grass
beldur bildur miedo fear
bele bela cuervo crow
beltza baltza negro black
berandu belu tarde late
berdin bardin igual same one
berri barri noticia,nuevo news
berriro ostera be otra vez again
betile betule pestaña eyelash
bezain baizen tan como as much as
bezala le(ge)z como (estar) like (state)
bezalako lako como (ser) like (being)
bidali bialdu enviar send
bikoitz bikotx doble double
bikoiztu bikoztu doblar double
bildu batu recoger collect
biltoki batzoki lugar de reunión meeting place
biltzar batzar reunión meeting
biltzarra bazkune reunión meeting
biru firu hilo thread
bizar bixer barba beard
biziki biziro vivamente lively
bizkar lepoa espalda back
bota jaurti tirar throw
bukatu amaitu terminar finish
bular buler pecho chest
burmuin garaun cerebro brain
burni burdina hierro iron
dagoeneko daborduko ya, para entonces already
dantza yantza baile dance
dena dana todo whole
dena dela dana dala de todas formas anyway
denbora denpora tiempo time
ebaki ebagi cortar cut
ebatsi ostu robar steal
ebatsi lapurtu robar steal
ederki ederto muy buen very good
eduki euki tener have
egin ain,ein,in hacer make
eguraldi aro tiempo weather
ehun aun cien hundred
ekain bagil junio June
ekaitz ekarraldi tormenta storm
ekosari egoskari legumbre pulse
eliza eleiza iglesia church
elkar arkal juntos together
elkar alkar juntos together
elkartu alkartu reunirse meet
eltze lapiko cazo pot
eltzetxo itsulapiko hucha  
elur edur nieve snow
eman emon dar give
entzun aditu oír listen
erabaki erabagi decidir decide
eraman eroan llevar take
erantsi irantsi añadir add
eraztun elastun anillo ring
ere be(re) también also
ero zoro loco mad
erori jausi caerse fall
erotasun zorotasun locura madness
erro sustrai raíz root
errugabe errubako inocente innocent
esaera esakune dicho saying
esanahia esangura significado meaning
eseri jezarri sentarse sit
eskeini opetsi ofrecer offert
eskuin eskuma derecha right
eskularru eskunarru guante glove
eskuminak gorantziak recuerdos regards
esnatu itzartu despertarse wake up
esne gain kipurra nata cream
eta berehala eta atoan enseguida soon
etorkizuna izango futuro future
etsai arerio enemigo enemy
etzan etzun acostarse lie
euli auli mosca fly
ez ezik ez eze no solo… not only but also
ezer ez bapez nada nothing
ezpain ezpan labio lip
ezpere ezpabere sino otherwise
eztei eztegu boda wedding
ezten suster aguijón sting
gabe baga(rik) sin without
gain gan encima over
gainera ganera además whereas
gaixotasun ondoez enfermedad illness
gaizki gaiztoto malamente badly
gaizki txarto malamente badly
gaizkile donge malvado evil
galdetu itaundu preguntar ask
galerazi galerazo impedir impide
galtzak prakak pantalones troursers
garrantzi ardura importancia importance
gauza izakari cosa thing
gazta gaztai queso cheese
gehiegi larregi demasiado (adj) too much
gehiegi lar demasiado (cantidad) too
geriza kerixa cereza cherry
gerri garri cintura waist
gerriko garriko cinturón belt
gertatu jazo ocurrir happen
geza gaza soso dull
gezur guzur mentira lie
gorriska gorrista rojizo reddish
gozaldu barautsi desayunar have breakfast
gozaria barauskarri desayuno breakfast
guraize artaziak tijera scissors
gurutz kurtze cruz cross
gutxi gitxi poco little
guzti duzti todo all
haiek eurak ellos they
hala eta guziz ere halanda be a pesar de in spite of
harreman hartu-emon trato treatment
harrera abegi recibimiento welcome
haserratu hasarratu enfadarse get angry
haundi handi grande big
haurtzaro seintzaro niñez childhood
hautsi apurtu romper break
hegal ego ala wing
heldu oratu agarrar grasp
herdoil uger roña rust
herrialde aldera comarca region
hilerri kanposantu cementerio cemetery
hiria uria ciudad city
hiritar uritar ciudadano citizen
hiruburu uriburu capital capital
hitz berba palabra word
hitz egin berba egin hablar speak
hitz egin irauntsi hablar talk
hizketaldi berbeta conversación conversation
hizkuntza berbaikune idioma language
hobe hoba mejor (ser) better (quality)
hobeki hobeto mejor (estar) better (condition)
hodei hedoi nube cloud
hodeitsu hedoitsu nublado cloudy
hori beilegi amarillo,ocre yellow
horizko beilezka amarillento yellowish
horretaz gainera horrezaz ganera además de eso furthermore
hots zarata ruido noise
hoztu hotzitu enfriar get cold
hurbil hur cerca near
hurbildu urreratu acercarse get near
igandea domeka domingo Sunday
igel ugel rana frog
igeri egin uger egin nadar swim
igo igon subir climb
ikasi ikisi estudiar study
ikatz iketz carbón coal
ikusi ukusi ver see
ikutu ukutu tocar touch
ilar idar guisante pea
ilar irar guisante pea
ilargi iretargi luna moon
ile ule pelo hair
iltze untze punta nail
ipiñi ifiñi poner put
ipiñi imiñi poner put
ipurdi atarri trasero buttom
ipurdi eperdi trasero buttom
irabazi irebazi ganar win
iratze ira helecho fern
ireki zabaldu abrir open
irentsi iruntz tragar shallow
irin urun harina flour
iritsi heldu llegar arrive
iritzi eritxi pensamiento think
irrist egin labandu resvalarse slip
irrist egin laprast egin resvalarse slip
irteera urteera salida way-out
irten urten salir go out
iruditu begitandu parecer (creer) believe (noun)
istil potxingo charco puddle
itoita tangada gota drop
itsusi motz feo ugly
itsusi ezain feo ugly
itzal geriza sombra shadow
itzali amatatu apagar turn off
itzalpean gerizpean a la sombra on the shadow
itzuli ostera buelta walk
itzuli bihurtu volver come back
itzulipurdi ankar cabriola caper
izar ixer estrella star
izatekoan izangoan a punto de ser soon to happen
izeba izeko tía aunt
izen uzen nombre name
izkutatu ostendu esconderse hide
izotz lei hielo ice
izoztu leitu congelar freeze
jabe ugazaba dueño owner
jaiki jagi levantarse stand up
jakinarazi iragarri comunicar communicate
jardun eragon ocuparse en occupy on
jasan aturatu aguantar bear
jende jente gente people
jolastu olgau jugar play
judu judegu judio jew
kabia habia nido nest
kazkabar txingor granizo hail
kilker txirri-txirri grillo criquet
kirats sunda mal holor horrible smell
kokots okotz barbilla chin
kopeta bekoki frente forefront
korrika karraka corriendo running
korrika egin karra egin correr run
laburki laburto brevemente briefly
laister laster pronto soon
lan egin behar egin trabajar work
lana ataza ocupación occupation
landa solo campo field
lanean beharrean trabajando working
lankor behargin trabajador hard-worker
lanpetuta egon atazaz egon estar ocupado to be occupied
larru narru cuero leather
larunbata zapatua sábado Saturday
lasai nasai tranquilo calm
latz lakar aspero rough
lebatz legatz merluza hake
leiza koba cueva cave
lepo sama cuello neck
lepo idun cuello neck
lepoko iduneko collar necklace
lerde adur baba spittle
letagin betagin colmillo eye tooth
leun bigun suave soft
lodi gizen gordo fat
logale logura sueño (ganas) dream (feel)
lokatz basatz lodazal mire
lokatz lupetz barro mud
lore lora flor flower
lortu jadetsi conseguir achieve
lotsagabe lotsabako sinvergüenza scoundrel
lurrindu lurrundu evaporarse evaporate
maindire izara sábana sheet
maiz sarri amenudo often
maizko sarriko frecuente frecuent
marrubi mailuki fresa strawberry
martxoa martia marzo March
masaila matraila mejilla cheek
mehatxu zemai amenaza thread
mendarte troka hondonada depression
mihi min lengua tongue
mila esker eskerrik asko gracias thanks
minbizia bizien cancer cancer
moble altzari mueble furniture, piece of
morroi otsein sirviente servant
motel geldo lento slow
motz labur corto short
moztu motzitu cortar cut
musu mosu beso kiss
mutur mustur morro snout
nahaspila astrapalada alboroto mess
nahi beste gure adina tanto como (querer) as much as you like
nahiago gurago preferir prefer
nazka higuin asco disgusting
nekazari lugin labrador farmer
nere nire mi my
neskatxa neskatila chavalita little girl
noizbait no(n edo) noiz alguna vez sometimes
noizean behin lantzean behin de vez en cuando from time to time
noizean behin noizepin de vez en cuando from time to time
noiz-nahi edonoiz en cualquier momento anytime
nola? zelan? como? (estar) how? (state)
nola-bait zelan edo halan de alguna manera somehow
nolako? zelako? como? (ser) how? (quality)
nonbait no(n edo) non en algún sitio somewhere
non-nahi edonon en cualquier sitio anywhere
norantz? noruntz? ¿hacia donde? where to?
norbait no(r edo) nor alguien somebody
norentzat? norentzako? ¿para quién? for whom?
nor-nahi edonor cualquiera anybody
noski aurki seguramente sure
odolostea buzkantza morcilla black-pudding
ohitura ekandu tradición tradition
oinutsik ortozik descalzo barefoot
okertu bihurtu torcer bend
olio orio aceite oil
omen ei parece que look like
ona aloso bueno good
ondoan ostean después after
ondoan alboan al lado beside
ongi ondo bien well
ontza gaumotx buho owl
ontza gautxori buho owl
opari doe regalo present
orain oiñ ahora now
oraindik o(ra)indino todavía still
orduandanik ordunik desde entonces since then
oroi gomuta recuerdo souvenir
oroimen gomutamen recuerdo memories
oroitu gogoratu recordar remember
oso sano muy very
osteguna eguena jueves Thursday
ostiral barikua viernes Friday
ostiral eguakoitz viernes Friday
ote ete "partícula que añade extrañeza" look like strange
otsaila zezeila febrero february
piko iko higo fig
pikondo ikondo higuera fig-tree
pila pilo mucho a lot
pixa egin txiza egin mear piss
pixka bat apur bet un poco a bit
pixkanaka pixkanaka apurka apurka poco a poco little by little
pixkat pitin(txu) un poco a bit
piztu iziotu encender light
piztu ixetu encender light
pobre txiro pobre poor
prakak frakak pantalones troursers
pusker usker pedo fart
puztu putzitu inflar inflate
sagardo sagardao sidra cider
sakela poltsiko bolsillo pocket
saldu dirutu vender sell
sapai sabai techo ceiling
sendagai osakai medicamento medicine
sendagile osagile enfermero nurse
sendatu osatu curar heal
senide fameli familia family
soineko jazki vestido robe
su(tzar) saino fogata fire
sudur sur nariz nose
suhi suin yerno brother-in-law
talde aldra grupo group
talde talda grupo group
talde ato grupo group
teilatupean aldozpe en refugio sheltered
tipula kipula cebolla oignon
tolestu bihurtu torcer bend
txerri txarri cerdo pig
txiki txiker pequeño small
tximu tximino mono monkey
txingurri iñurri hormiga ant
txintik ez tutik ez nada nothing
txitean pitean pitean pitean a cada momento every-now-and-again
txuri zuri blanco white
udare madari pera pear
udazken udagoien otoño autumn
uholde uriol inundación flood
ukuilu korta cuadra stall
ume sein infante child
umildu apaldu humillar humilliate
urdurik artega nervioso nervous
urruti asago lejos far
usai usain olor smell
utzi itzi dejar leave
utzi laga dejar leave
zail gaitz difícil difficult
zailtasun gaiztasun dificultad difficulty
zain sorotsi vigilar watch
zain jagon cuidar take care
zaintzaile jagole cuidador guardian
zakar zarama basura rubbish
zatoz! erdu! ven! come!
zaunka egin ihausi egin ladrar bark
zeintzuk? zertzuk? ¿Cuáles? which ones?
zerbait ze(r edo) zer algo something
zerbait badago arean badago ya hay algo there is something
zergatik? zergaitik? ¿por què? Why?
zer-nahi edozer cualquier cosa anything
zikin lohi sucio dirty
zilar urrezuri plata silver
zilar zidar plata silver
zingira padura humedal moor
zintzilikatu eskegi colgar hang
zuhaitz zugatz árbol tree
zurgin arotz carpintero carpenter
zutik zutunik de pie stand up
zuzen artez directo directly

GORA