­Hwww.oocities.org/es/cim_medicina/personages.htmwww.oocities.org/es/cim_medicina/personages.htm.delayedxÂkŇJ                    ╚pâł,%OKtext/htmlP├yTß,%    bë.HTue, 18 Mar 2003 18:19:56 GMT»Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *ÁkŇJ,% personages

PERSONAGES MEDICS VALENCIANS

 

LLU¤S COLLADO

 

   En lo referent al naiximent i familia de Llu´s Collado no tenim ni coneixem noticies testimonials exactes.  Segons novelles investigacions, se supon que naixque alla pels voltants del 1510 en la ciutat de Valencia.  No obstant, si que es coneixen en certea, tots els seus estudis i activitats, cursÓ Medicina i Humanitats en la nostra Universitat.  AnÓ a Salamanca per be dĺampliar coneiximents.  Tambe sabem que es va graduar en Arts, i este titul consta en lĺarchiu Municipal de la nostra Ciutat en els denominats Llibres de Graus del <Studi> de l'any 1531.  AplegÓ a ser catedratic de Cirugia de lĺUniversitat valenciana destacant com a gran mege i auxiliador en l'incendi que ocorregue en I'Hospital en 1547. Hem de recordar que, per aquells anys, els malalts que ocupaven lĺHospital eren dements - hospital que va fundar el Pare Jofre en 1410-, i es veren afectats per cremades de diferents graus.

   El Dr. Collado es va distinguir pels tractaments aplicats als cremats.  En la nostra Universitat existia un carrec especial que es dia <examinador de graus╗, que be es pot traduir com una especie de controlador i juge dels examens.  Este carrec, puix, l'obtingue el Dr. Collado de forma vitalicia (1551).

   Pero a on Llu´s Collado va sobreixir en grau extraordinari fon en Anatomia.  Podem afirmar que era un sabi i intelectual que plantejava l'ensenyanša de, l'Anatomia en una proyeccio modernista.

   Ya hem alvanšat que va estar en Salamanca, on va coneixer a Vesali del qual fon un dels seus millors discipuls.

   El Dr. Collado sabe plantejar en la nostra Universitat valenciana lĺensenyanša de l'Anatomia en les tecniques i metodologia mes modernes, o siga, dĺalumnes directament al cos huma, al cos dĺun cadaver.  Ell considerava que per a un bon ciruja i interniste era imprescindible eixe coneiximent directe i topografic. Hi ha que tindre en conte que, en aquella epoca, ašo significava una gran revolucio cientifica i un enfrontament en els metodos classics.  Ell tingue molts detractors i enemics declarats, be que el temps i la ciencia han vingut a demostrar que estava en lo cert i a donar-li la rao.

   Per son treball, per la seua constancia, prestigi i sapiencia, Llu´s Collado es reconegut per tot lo mon cientific.  El mateix Felip II li va otorgar el nomenament de mege de la seua Cort, honor que rebujÓ per no deixar-se l'ensenyanša, la seua catedra de lĺUniversitat de Valencia.  Potser que este fet aumentara l'admiracio del monarca, qui li concedix el carrec de sobrevisitador i protomege del Regne de Valencia, dignitat que nomes otorgava el Rei en persona, i que lĺadmirable professor conservÓ fins a la mort.

   Recordem, una atra volta, que la gran passio de Collado fon lĺAnatomia Descriptiva.  EstudiÓ i va analisar el cos huma, pero la seua investigacio mes important la va realisar en el crani i en l'orgue auditiu.  Alguns el consideren el descobridor del źestribo╗ -osset de la cadena auditiva al que Collado li digue ôestapedaö. El verdader descobridor d'est osset fon el valenciÓ Pere Jimeno mes no es pot negar que el Dr. Collado va contribuir, en grau notable, al seu estudi i al seu coneiximent.

   No podem acabar esta chicoteta biografia de lĺanatomiste valenciÓ sense fer una mencio referida a la seua Obra escrita:

   En primer lloc citarÚm son tractat De ossibus, del qual podem dir que es un ensaig i comentari a lĺentorn de l'obra de Galeno.  Aci nos dona una perfecta llišo descriptiva i topografica dels orificis de la base craneal i dels pits.  Entre les atres obres series importants tenim Isagoge ad faciendam medicinam ex Hipocratis et Galeni monumentis i Epitome medicus sive tractatus de materia medica et de plantis.

   No es deu dĺoblidar que el Dr. Collado fon un prestigios coneixedor de la Botanica i un magnific herborisador.

   La Corporacio Municipal de la nostra Ciutat li dedicÓ una plaša en lĺany 1878.  Plaša esta que es troba en el cor vell de Valencia, darrere de la Llonja. Quan es va construir la nova Facultat de Medicina en lĺAvinguda de Blasco Iba˝ez, en el seu vestibul, feren constar el seu nom, en lletres d'or.

   Un detall prou interessant per als curiosos el trobarÚm en el nostre Museu de Belles Arts: Alli podem admirar un retrat del nostre Llu´s Collado, del pintor de lĺEscola Valenciana, Joan de Ribalta. Baix de lĺefigie, el mateix pintor nos va deixar escrit, de sa propia lletra, esta inscripcio: źLlu´s Collado, Catedratic de Medicina d'esta Universitat, l'anatomic que descobri lĺosset estapeda, orgue de l'o´t no conegut pels antics.  Mori en Valencia, sa patria, en 1578╗.

 

Fragment del llibre Personages Ilustres Valencians Relacionats en la Medicina de Joan Gil i BarberÓ (1994)

 

TORNAR