LA FORTALESSA DE PALAM””OS

 

 

Mapa del segle XVII, on veu clarament la ciudadella y les muralles

TORNA AL INDEX