Castell de Vila-Roma

Malgrat que el cap i casal del senyoriu era el castell de Vila-romà, aquest mai va protagonitzar cap fet d’armes, sinó que va servir tan sols com a residència dels seus primers posseïdors, la família Alemany. Quan el varen vendre al bisbe de Girona, l’any 1277, va passar a ser l'habitatge d’un batlle de sac i posteriorment de diferents masovers.
Les seves terres eren repartides arreu de les dues parròquies, arribant pel sud fins al lloc que més tard fou la vila reial de Palamós i a tocar el mateix Cap Roig i Font Morisca, per l’extrem de llevant.

El primer senyor del qual tinc noticies fou el cavaller Pere Alemany “milites” (1191) Abans d’ell, però, és possible que el titular del senyoriu fora Alemany de “Vallelubrica”, citat en un pergamí de la Mitra de l’any 1137

L’esmentat Pere Alemany va ser protagonista, l’any 1191, d’una gran baralla entre tres senyors de Vila-romà i Vall-llobrega. El fet que va provocar aquesta commoció fou el dessecament d’un estany situat enmig del Pla de Vall-llobrega. Els vassalls de Pere Alemany, per a buidar les aigües de l’estany, varen construir un rec que passava per terres del senyoriu d’Aguilar i del de Valle, a fi de connectar amb la riera de Vall-llobrega i així poder enviar-les cap al mar. Els senyors que varen veure envaïdes les seves terres eren en Raimundo de Valle (senyor del mas Vidal de Vall-llobrega) i n’Arnau d’Aguilar (senyor del mas Parals, al Figuerar). La qüestió es va solucionar amb la intervenció de Berenguer de Vilademuls, arquebisbe de Tarragona, i amb la col·laboració dels cavallers, Raimundo de Vilademuls, Pere de Torroella, Bernat de Santa Eugènia, Berenguer de Calonge, Dalmau de Biert i Gaufrido Gilabert, tots ells amics dels implicats.

Un altre Pere Alemany, fill de l’anterior, en el seu testament, va ordenar als seus marmessors: “Volo et mando atque iubeo quod castrum meum de Villaromano cum sius pertinenciis universis vendatur ecclesiae vel loco religioso per manumissores meos praedictos ne de ceteo exeat inde malum et quod de hiis quae inde habebuntur solvantur omnia mea debita et iniuriae meae restituantur et solvantur...”. La seva voluntat, pel que es veu, no era altra que eximir el castell de tot el mal que s’havia comès. Però, de quin mal o excessos parla?. Estarà relacionat amb les barbaritats comeses contra els pagesos de les contrades?, o hi haurà alguna relació amb els fets que he comentat anteriorment, junt els dominis d’Aguilar? o, fins i tot, tindria relació amb els paratges que hi ha a prop del mas Vidal de Vall-llobrega (senyoriu de Valle), que rebien el nom de “sa Desfeta” o “Coll de sa Desfeta”. Què va passar en aquest lloc? Potser mai podrem conèixer el que va succeir durant el segle XIII, entre el senyor del castell de Vila-romà i els altres senyors o habitants de les parròquies.

Aquest darrer Pere Alemany, fill del cavaller que va anar a Mallorca, va fer testament l’any 1272 i és presumible que morís aquest any. Cinc anys més tard, els seus marmessors i el seu fill, altre Pere Alemany, amb la intervenció del veguer de Girona, varen vendre totes les possessions del senyoriu de Vila-romà. La venda, per tant, es va realitzar l’any 1277. El comprador va ser el bisbe de Girona, Pere de Castellnou. Va pagar 45.000 sous barcelonesos.

Després de la venda del castell, el nou senyor, el bisbe de Girona Pere de Castellnou, va fer testament i redactà un codicil pel qual els seus marmessors poguessin vendre’l . Aquests, l’any 1279, varen lliurar el castell al nou bisbe, en Bernat de Vilert  i trenta sis anys més tard, el bisbe Guillem de Vilamarí va ordenar la redacció del que es creu és el primer capbreu del castell de Vila-romà. Es tracta del capbreu de les rendes de la Mitra de Girona de l’any 1315, del qual ja n'he parlat en un altre capítol.
Per a completar els dominis sobre Vila-romà i Vall-llobrega, entre 1310 i 1323, els bisbes Bernat de Vilamarí i Pere de Rocabertí compren altres dominis directes i tasques, entre d'altres a Guillem de Figueres, a Marimon de Palomar, a Ferrer de Valle de Pals, a Simó de Trilla, fill del cavaller Simó de Trilla i senyor d’Aguilar i adquireixen diferents possessions que la família Cruïlles tenia a Vila-romà .
El domini directe del senyoriu de Vila-romà va pertànyer sempre més als bisbes de Girona, fins a l’abolició de l’antic règim feudal.

TORNA AL INDEX

TEXTE: PERE TRIJUEQUE