Hwww.oocities.org/es/tonicasany/apuntscell_3.htmlwww.oocities.org/es/tonicasany/apuntscell_3.htmlelayedxJqOKtext/htmlO0`b.HWed, 14 Feb 2007 17:54:54 GMTMozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *J membrana i paret cel·lular

 

2. Estructura de la cèl·lula eucariota


2.1. La membrana plasmàtica

2.1.1. Composició i estructura de la membrana plasmàtica
2.1.2. Funcions de la membrana plasmàtica

2.1.2.1. Permeabilitat cel·lular

2.1.2.1.1. Transport de molècules petites

2.1.2.1.1.1 Transport passiu
2.1.2.1.1.2 Transport actiu

2.1.2.1.2. Transport de macromolècules

2.1.3. Diferenciacions cel·lulars

2.2. Cobertes i parets cel·lulars

2.2.1. Glucocalix

2.2.2. Paret cel·lular de les cèl·lules vegetals

 

COMPONENTS DE LA CÈL·LULA EUCARIOTICA

 

Rough ER= reticle endoplàsmic rugós   Smooth ER= reticle endopàsmic llis

Animació de John Kyrk sobre la cèl·lula (en anglés)
 COMPONENT
 ESTRUCTURA
FUNCIÓ

 Membrana cel·lular
Estructura en mosaic fluíd: bicapa lipídica amb proteïnes ( +glucocàlix extern en cèl·lulas animals)
  Límit de la cél·lula i permeabilitat selectiva

 Paret cel·lular
  Paret primària i paret secundària de fibres de cel·lulosa
  Responsable de la forma de las cèl·lules; les atorga suport mecànic i manté l'equilibri osmòtic

 Hialoplasma
  Solució aquosa amb alta concentració de proteïnes, principalment enzimàtiques
Participació en processos metabòlics

 Citoesquelet
Xarxa tridimensional formada per filaments proteics.
 Organització i control de l'espai interior. Involucrat en la forma, moviment i divisió cel·lular.

 Centríols
Microtúbuls i microfilaments proteics
 Formació del fus (mitòtic) acromàtic. Formació de cil·lis i flagells.

  Ribosomas
Dues subunitats formades per ARN i proteïnes
Síntesi de proteïnes

 Reticle Endoplàsmic Rugós
 Cisternes membranals intercomunicades i amb ribosomes adherits
  Síntesi, processament i emmagatzegament de proteïnes

 Reticle Endoplàsmic Llis
Cisternes de membrana intercomunicades
Síntesi, emmagatzegament i transport de lípids. eliminació de substàncies tòxiques.

 Aparell de Golgi
Sistema de cisternes de membrana aplanades
Maduració, emmagatzegament i transferència de glucoproteïnes. Formació de membranes, i paret cel·lular.

 Lisosomes
  Vesícules esfériques de membrana que contenen enzims digestius.
Digestió cel·lular

 Peroxisomes
  Vesícules esfériques de membrana que contenen enzims oxidatius
 Protecció contra productes tòxics del metabolisme

 Vàcuols
  Vesícules arrodonides
Emmagatzemen substàncies: aigua, nutrients, substàncies de rebuig.

 Mitocondris
 Orgànuls amb doble membrana. Presenten gran quantitat d'enzims, ADN i ribosomes
  Centrals energètiques de la cèl·lula: duen a terme la respiració cel·lular, consistent en l'oxidació de nutrients per a obtenir ATP.

 Cloroplasts
  Orgànuls amb doble membrana més una tercera en el seu interior (tilacoidal). Conté enzims, pigments fotosintètics, ADN i ribosomas.
 Responsable de la fotosíntesi.

 Membrana nuclear
Doble membrana amb porus
  Separar i protegir l'ADN de la resta de la cèl·lula

 Nucleoplasma
Composició semblant a l'hialoplasma
 .Conté enzims involucrats en la replicació de l'ADN i en la transcripció de l'ARN

 Cromatina
ADN més proteïnes densament empaquetat
  Portador de la informació genètica

 Nucléol
Regió esferoidal amb alta concentració d'ARN i proteïnes
  Lloc de síntesi de les subunidats ribosòmiques.

 

Tornar a l'inici de la pàgina

2.1. Membrana plasmàtica

L'aparició de les membranes plasmàtiques va constituir un fet fonamental en l'origen dels primeres formes de vida. La membrana plasmàtica, que envolta totes les cèl·lules, defineix l'extensió d'aquesta i manté les diferències essencials entre el seu contingut i el del medi extern. La membrana és, però, qualque cosa més que una simple barrera passiva: és un filtre altament selectiu que manté la desigual concentració d'ions a l'exterior i l'interior de la cèl·lula i permet l'entrada de nutrients a la cèl·lula, així com l'eixida de productes residuals. Totes les membranes biològiques, incloses la membrana plasmàtica i les membranes internes de les cèl·lules eucariotes presenten una estructura comuna: una agrupació de molècules lipídiques i proteïnes unides per interacions no covalents.

Relació superficial entre la membrana plasmàtica, el conjunt de membranes internes i el citosquelet. La cèl·lula no és eixe globus ple d'aigua que us havien dit fins ara

 


Segons el model de mosaic fluïd desenvolupar per Singer i Nicolson (1972) les molècules lipídiques es presenten en forma de una doble capa contínua (bicapa lipídica) que constitueix l'estructura bàsica de la membrana i actua de barrera relativament impermeable al pas de la majoria de molècules hidrosolubles (aquesta impermeabilitat és relativa ja que s'ha desenvolupat tota una sèrie de sistemes de transport de substàncies a través de membrana). Les molècules de proteïnes es trobem inmerses en la bicapa lipídica. Totes les membranes cel·lulars són estructures fluïdes (Veure animació), flexibles, dinàmiques: la majoria de les seues molècules lipídiques i proteiques poden desplaçar-se pel pla de la membrana (no hi ha enllaços covalents entre els fosfolípids ni entre fosfolípids i proteïnes sinó que tota l'estructura de la bicapa es manté per l'acció d'enllaços dèbils). A més a més, són estructures asimètriques ja que la composició de les dues cares és diferent com a resposta de les diferents funcions realitzades per les dues superfícies.

Fig.15: Components i estructura de mosaic fluid de la membrana plasmàtica

Fig.16: Microfotografia al MET la membrana plasmàtic de dues cèl·lules adjacents

 

Components de la membrana

Lípids de membrana

* La bicapa lipídica és fluïda i les diferents molècules lipídiques poden difondre ràpidament dintre de la pròpia monocapa, mentre que rarament passen d'una monocapa a una altra. Les molècules lipídiques de la membrana són amfipàtiques, i la major part d'elles formen espontàniament bicapes quan estan en contacte amb l'aigua. Per aquesta raó les bicapes lipídiques cel·lulars es formen per auto-acoblament i quan es trenquen, s'uneixen novament (autosegellament). A la bicapa de la membrana plasmàtica hi ha tres tipus principals de molècules lipídiques - fosfolípids, colesterol i glicolípids -Les diferents membranes d'una cèl·lula eucariota presenten composicions lipídiques diferents; les següents dades pertanyen a la membrana plasmàtica
Els fosfolípids són les molècules lipídiques més abundants i constitueixen la base de la bicapa. Presenten la seua part polar en contacte amb el medi aquós mentre que les cues apolars corresponents a les cadenes hidrocarbonades dels àcids grassos romanen a l'interior de la bicapa. El colesterol augmenta la resistència de la membrana ja que s'intercala entre els fosfolípids i tendeix a estalilitzar les seues cues. Els glucolípids (fosfoesfingolípids, gangliòsids, etc) es troben a la superfície externa de la membrana plasmàtica on constitueixen un 5% de la monocapa externa. Encara no se sap massa sobre la seua funció però se suposa que tenen un important paper en funcions de reconeixemen cel·lular.


Fig 17. Disposició dels fosfolípids dins de l'estructura de la bicapa lipídica. Les zones polars es disposen a l'exterior en contacte amb les molècules d'aigua, mentre que les cadenes hidrocarbonatades (apolars) dels àcids grassos se situen a l'interior fora de contacte amb l'ambient aquós.

Fig.18. El colesterol estabilitza la bicapa lipídica

Proteïnes de membrana
* Si la bicapa lipídica determina l'estructura bàsica de les membranes biològiques, les proteïnes són les responsables de la majoria de les seues funcions, ja que actuen com a receptors, enzims o transportadors específics. Moltes proteïnes posseeixen superfícies hidròfobes que les fan insolubles en una solució aquosa i s'associen a la bicapa lipídica de diferents formes: moltes s'estenen a través de la bicapa (proteïnes transmembranals) amb els radicals hidròfobs en contacte amb les cues apolars dels fosfolípids i els radicals polars situats a ambdós costats de la bicapa lípidica; d'altres proteïnes s'indrodueixen parcialment en la bicapa lipídica mentre que tenen una altra part exposada al medi aquós; finalment hi trobem proteïnes situades fora de la bicapa, unides a proteïnes transmembranals o lípids. A l'igual que les molècules lipídiques moltes de les proteïnes membranals poden difondre en el pla de la membrana.
* A la membrana plasmàtica de totes les cèl·lules eucariotes, la majoria de les proteïnes que resten exposades sobre la superfície cel·lular i algunes de les molècules lipídiques de la monocapa lipídica externa es troben unides covalentment a cadenes d'oligosacàrids. Encara que no es coneix la funció d'aquests hidrats de carboni, sembla probable que participen en fenòmens de reconeixement cèl·lula-cèl·lula.
(veure imatge)

Fig. 20. Tipus de proteïnes de membrana

 

Animació de John Kyrk sobre la membrana plasmàtica. Els diferents tipus de lípids que la formen, proteïnes de membrana, etc. Animació molt bona, tot i que costar captar la totalitat de la informaó que proporciona

Tornar a l'inici de la pàgina

2.1.2.Funcions de la membrana

  1. Mantindre les diferències de composició existents entre el medi cel·lular i el medi extern. També actuen com a barrera que permet la cèl·lula mantenir unes condicions físico-químiques particulars a l'interior de l'orgànul que delimiten (nucli, mitocondri, etc): delimitació de compartiments cel·lulars
  2. Mantenir una permeabilitat selectiva per mitjà del control del pas de substàncies entre l'exterior i l'interior.(veure la següent pregunta)
  3. Produir, modular i conservar gradients electroquímics entre un costat i un altre de la membrana. El manteniment d'aquest gradient electroquímic a banda i banda de la membrana plasmàtica constitueix el fonament físico-químic de l'excitabilitat, la propietat que tenen les cèl·lules de reaccionar front els estímuls de l'ambient i elaborar respostes adequades. Veure l'animació
  4. Rebre i transmetre senyals. A la membrana plasmàtica s'hi troben sistemes encarregats de rebre informació de l'ambient. Aquests sistemes consten fonamentalment de receptors de senyals localitzats a la superfície externa de la membrana i mecanismes de transducció de senyal localitzats a la superfície interna i que transformen un esdeveniment extracel·lular en un senyal intracel·lular. En els organismes pluricel·lulars les cèl·lules es comuniquen entre elles a través de molècules que actuen com a missatgers químics de la informació (hormones, neurotransmissors, etc). Es tracta de substàncies alliberades per grups de cèl·lules especialitzades que travessen l'organisme per actuar sobre determinades cèl·lules diana; és a dir, una molècula missatge determinada únicament obté resposta d'aquelles cèl·lules que tenen a les seues membranes receptors adequats. Posteriorment els mecanismes de transducció provocaran l' aparició dins la cèl·lula d'una altra molècula - segon missatger- que hi exercirà l'acció : AMPc
Un mecanisme típic de senyalització cel·lular. L'arribada d'una molècula senyalitzadora (com per exemple una hormona) i el seu encaix amb un receptor de membrana provoca tota una sèrie de canvis a nivell de la membrana que té com a resultat la produccó i alliberament de determinades subsàncies que viatjaran fins al nucli on actuaran en la regulacó de la transcripció. Si vols veure una animacó d'aquesta imatge, punxa ací

Tornar a l'inici de la pàgina

 

2.1.2.1. PERMEABILITAT CEL·LULAR

2.1.2.1.1 Transport de molècules petites a través de la membrana

La bicapa lipídica, com a conseqüència de la seua estructura, actua com a una barrera altament impermeable a la majoria de les molècules polars, tot impedint que la major par del contingut cel·lular -hidrosoluble- es difonga cap a l'exterior. Tanmateix, les cèl·lules han d'obtenir del medi exterior tota una sèrie de nutrients polars així com desfer-se de'ions i molècules orgàniques. Aquesta és la causa de l'aparició de perfeccionats sistemes de transport a través de la membrana.
La permeabilitat de substàncies a través de la bicapa lipídica depén:


* Grandària (quan més xicotetes millor)
* Caracter polar (passen millor les molècules apolars, sense càrregues)
* Gradient de concentració


Si estudiem el comportament de diferents molècules a través de bicapes lipídiques artificials obtenim els següents resultats:

 Molècules hidrofòbiques (no polars, sense càrregues elèctriques)
  O2, CO2, bencè
 Es dissolen ràpidament en la bicapa i hi difonen
 Petites molècules polars sense càrrega
  aigua, urea, glicerina
 Es dissolen en la bicapa i hi difonen
 Molècules grans sense càrrega
  glucosa, sacarosa
 No poden travessar la bicapa
 Ions
  H+, Na+, Cl-
 Les bicapes són altament impermeables a totes les molècules carregades


A l'igual que les bicapes lipídiques artificials, les membranes biològiques permeten el pas de l'aigua i de molècules no polars per simple difusió, tot i que també són permeables a diverses molècules polars com ions , monosacàrids , aminoàcids , etc que travessen amb una gran lentitud les bicapes lipídiques artificials. Això és possible gràcies a l'existència de diferents tipus de proteïnes de membrana que són les responsables del transport de substàncies específiques. Algunes proteïnes de transport simplement transporten un solut d'una part a l'altra de les membranes (transport senzill o uniport). D'altres funcionen com a sistemes de cotransport, on la transferència d'un solut depén de la transferència d'un altre compost, ja siga en el mateix sentit (simport) o en el sentit oposat (antiport)


Fig.21: Tipus de transport en funció de les substàncies que hi participen

Si atenem a raons energètiques podem distingir altres dos tipus de transport a través de membrana: Transport passiu i transport actiu

Tornar a l'inici de la pàgina


2.1.2.1.1.1.Transport passiu.


Es tracta d'un procés espontani que té lloc sense despesa d'energia metabòlica (ATP) per part de la cèl·lula. La direcció del transport ve governada pel:


- Gradient de concentració (molècules sense càrrega)
- Gradient electroquímic (concentració i gradient elèctric)


Normalment les cèl·lules tenen un potencial de membrana negatiu - són més negatives a l'interior- fet que facilita l'entrada d'ions positius i s'oposa a l'entrada d'anions.
Pot tenir lloc mitjançant:

Fig.22: Difusió a través de bicapa

Fig.23: Transport a través d'una proteïna de canal regulat per lligand

 

 

Fig.24: Diferents tipus de transport passiu i actiu

Tornar a l'inici de la pàgina

2.1.2.1.1.2 Transport actiu


Aquest tipus de transport requereix una despesa d'energia metabòlica en forma d'ATP. En aquest cas, les proteìnes transportadores poden transportar molècules contra un gradient de concentració o electroquímic. Aixó implica la hidròlisi d'ATP o un cotransport a favor dels seus gradients electroquímics
Les proteines transportadores es comporten ací com a enzims (unió específica amb la molècula per transportar). Sovint sofreixen canvis de conformació reversibles quan passen molècules a través de la membrana. En ocasions solament hi ha un únic tipus de molècula (o ió) transportada (uniporte, veure l'animació) però també és possible aprofitar la despesa energètica per fer passar una altra molècula a través de membrana: quan els dos tipus de substàncies viatgen en un mateix sentit parlem de simporte (veure animació) i quan ho fan en sentit oposat, antiporte (veure l'animació)

 Fig.25: Tipus de transport actiu


Un exemple que il·lustra el mecanisme de transport actiu és l'anomenada bomba Na+ / K+ (veure l'animació fent clic) present a totes les cèl·lules animals. Aquest mecanisme de transport actiu funciona com un transport d'intercanvi (antiport) ja que bombardeja cap a l'exterior ions sodi i cap a l'interior ions potassi en contra dels seus gradients de concentració (en el cas del Na+ també en contra del seu gradient elèctric)
Aquesta bomba sodi-potassi manté el potencial de membrana (normalment les cèl·lules són més negatives a l'interior que a l'exterior), així com participa en el transport actiu a través de membrana de molècules com aminoàcids i glucosa. La cèl·lula gasta 1/3 del total de la seua energia en mantindre aquest mecanisme de transport (un 70% a les neurones).
L'energia necessària per a què tinga lloc aquest tipus de transport prové de la hidròlisi de l'ATP catalitzada per una proteïna l'ATPasa, enzim al·lostèric que presenta un canvi de conformació que afavorirà el pas de les molècules a través de la membrana


Fig.27. Un exemple de transport actiu: la bomba sodi-potassi. Es tracta d'un exemple d'antiport on la cèl·lula fa entrar 2 ions de potassi al mateix temps que fa eixir 3 de sodi. Aquest transport és dur a terme gràcies a l'alliberament d'energia per part de l'ATP

Animació de la bomba sodi-potassi. Transport actiu antiporte

Altra animació en anglés (text i audio) sobre la bomba sodi-potassi de l'editorial McGraw Hill

Aquesta bomba sodi-potassi crea un potencial de membrana tant elèctric com de concentració: la part interna de la membrana queda negativa respecte a l'externa, ja que el nombre de sodis i potassis que surten i entren són diferents. però també crea un important gradient de concentració del sodi, que va acumulant-se a l'exterior i té una tendència natural a tornar a entrar /a favor de gradient elèctric i de concentració). Això ho aprofita la cèl·lula per fer-lo passar per una proteïna transportadora especial i per fer que cada vegada que el sodi torne a entrar a la èl·lula ho faça acompanyat d'una molècula de glucosa (en contra de gradient de concentració) que aprofitara l'entrada del sodi, per entrar en la cèl·lula sense necessitat  de despesa energètica. Tot aiò queda més clar amb l'animació següent.

Continua......

 

 

Index general de la cèl·lula