Hwww.oocities.org/es/tonicasany/exe_cell.htmlwww.oocities.org/es/tonicasany/exe_cell.htmlelayedxJ rGOKtext/htmlp0`Gb.HFri, 03 Jan 2003 22:26:56 GMTMozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *JG exercicis cèl·lula

Exercicis

1- Assenyala les semblances i diferències entre les cèl·lules procariotes i les eucariotes.

2- Enumera les semblances i diferències entre les cèl·lules animals i les vegetals. Realitza un esquema de ambdues tot indicant els seus components.

3- Analitza el desenvolupament de la teoria cel·lular i fes una valoració de la seua importància com a teoria bàsica de la biologia.

4- Ordena de major a menor grandària els diferents tipus cel·lulars.

5- Intenta explicar amb les teues pròpies paraules com va ser el procés que va conduir a la formació de la primera cèl·lula

6- Explica amb les teues paraules com va ser el pas de la cèl·lula procariota a l'eucariota i quina va ser la importància dels canvis ambientals en la Terra primitica

7- Defineix "unitat de membrana" o "membrana unitària" i enumera els components que resultarien de la seua anàlisi química.

8- Quin tipus de proteïnes podem trobar en la membrana? Quin paper tenen en l'activitat d'aquesta?

9- Enumera les funcions de la membrana plasmàtica.

10- Quins tipus de sustàncies poden travessar les membranes per difusió simple? Es tracta d'un transport actiu o passiu?. Justifica la resposta.

11- Què s'entién per endocitosi?. Quines modalitats podem distingir? En què es diferencien?
12- Justifica amb algun exemple concret por què diem que la membrana transfereix informació i determina la identitat cel·lular?

13- A què es deu la fluidesa de la membrana plasmàtica?. Quin paper hi desenvolupa el colesterol?

14- Per què es diu que la bomba de Na/K, és un mecanisme de transport actiu?. ¿Com contribueix aquest sistema de transport a mantenir la polaritat de les membranes cel·lulars?

15- Si en una cèl·lula s'inhibeix la síntesi d'ATP, podria dur-se a terme processos de transport passiu? i actiu? per què?.

16- Raona si són vertaderes o falses les afirmacions següents:
* L'estructura bàsica de les membranes biològiques està determinada per la bicapa lipídica, però les seues funcions específiques són dutes a terme per les proteïnes
* El mantenimient de la bicapa lipídica, requereix enzims específics i la hidròlisi d'ATP.
* La mobilitat de les proteïnes de la membrana pot ser limitada per interaccions amb estructures fora de la cèl·lula o dins d'ella
* Els glicolípids i glicoproteïnes mai es troben en el costat citoplasmtic de les membranes.
* Las proteïnes de la membrana formen una monocapa que s'extén a ambdos costats de la bicapa lipídica.
* La membrana plasmàtica és molt impermeable a totes les molècules carregades.

17- En 1977 s'aïllà una proteïna de membrana transportadora de glucosa i 8 anys després es dilucidà la seua seqüència d'aminoàcids. Aquesta proteïna està formada per una cadena de 492 aminoàcids, organitzada en 25 segments. 13 d'ells molt hidrofílics amb afinitat per l'aigua; Aquests segments s'alternen amb altres 12 hidrofòbics. De quin tipus de proteïna de membrana es tracta? Representa la seua estructura en una bicapa lipídica. Com pot aconseguir tal estructura transportar la glucosa cap a l'interior cel·lular?.

18- Indica els processos bioquímics o fisiològics relacionats amb els orgànuls següents.
Ribosomes
Lisosomes
REL
Aparell de Golgi

19- Quins orgànuls citoplasmàtics estan implicats en la síntesi i transport de components cel·lulars?

20- Explica el recorregut d'una glicoproteïna de la membrana plasmàtica des de que comença la seua síntesi fins que aplega a la membrana.

21- Explica el significat de la frase següent: "L'aparell de Golgi es troba morfològicament i fisiològicament polaritzat"

 

Index de la cèl·lula