نوشـتن شكلي از زندگي است.

الف اين هفته
شعرها
داستان‌ها
مقالات و نقدها
يادداشت‌هاي 3:21 دقيقه نيمه‌شب