Haulikkoradat pyritään tekemään ja ylläpitämään kaikessa hiljaisuudessa
jotta ihmiset eivät saisi tietää kuinka suuresta saastasta oikein on kyse.
Moniko mahtaa tietää että yksi haulikkorata saastuttaa kymmeniä hehtaareja tuhansilla kiloilla ongelmajätteitä.


YMPÄRISTÖLAKI  86/2000 (Otteita) 7 § Maaperän pilaamiskielto

Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). Kiellon tarkoituksena on estää maaperään jätetystä tai päästetystä aineesta aiheutuvia haitallisia seurauksia ja turvata maaperän käyttömahdollisuuksien säilymistä.

Pilaamiskielto koskee kaikkia, riippumatta siitä millaisesta pilaavasta toimesta jäte tai muu aine on joutunut maaperään

Se, jonka toiminasta on aiheutunut maaperän ja pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle. Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka tätä ei saada täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan ja jos pilaantuminen on tapahtunut alueen haltijan suostumuksella tai tämä on tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää alueen kunto sitä hankkiessaan, on alueen haltijan puhdistettava maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta. Alueen haltija vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta, jos pilaantuminen on johtunut alueen maaperän pilaantumisesta. Siltä osin kuin pilaantuneen alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan pilaantunutta maaperää, on kunnan selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava maaperä.

Ampumaratojen siistimisestä tulisi satojen miljoonien eurojen kustannukset. Lain mukaan ensisijainen maksaja on alueen likaaja, mutta käytännössä homma ei toimi, sillä ampumaseurat ovat varattomia.ESIMERKKI ERÄÄSTÄ HAULIKKORADASTA

Ympäristökeskuksen tekemien tutkimusten mukaan haulikkorata-alueen ampumasektorien suunnasta maanpinnalle kertynyt "lyijykenttä" ulottuu ampumapaikoilta noin 300 metrin etäisyydelle. lyijyhaulien vaikutusalueen pinta-ala on noin 18 hehtaarin suuruinen. Laskennallisesti alueen ampumasektoreilla on arvioitu olevan 2,7 tonnia lyijyä. lähde (Malmilla n.118 000 kg, Nummi-Pusulassa n.100 000 kg, Hyvinkäällä n.54 000 kg, jne)

Rata-ammunnassa käytettävät haulit sisältävät lyijyä n. 97 %, antimonia n. 3 % ja arseenia n. 0,5 %

Ampumaradoille kertyy suuri määrä myös savikiekkoja. kiekot on valmistettu kreosoottiöljyjohdannaisesta ja se sisältää runsaasti syöpää altistavia orgaanisia yhdisteitä.

Ampumaohjelma
skeet:
Kiekkojen määrä 125 haulipanos enintään 24g ja pyöreiden haulien halkaisija on max. 2 mm
25 kiekon finaaliin kuusi peruskilpailun parasta
Yksi skeet ampuja ampuu kilpailun aikana 125 x 24g=3kg lyijyä

trap:
Ensimmäisenä päivänä 3 x 25 kiekkoa Toisena 2 x 25 kiekkoa
haulipanos enintään 24g ja pyöreiden haulien halkaisija on max. 2,5 mm
25 kiekon finaaliin kuusi peruskilpailun parasta
Yksi trap ampuja ampuu kilpailun aikana 5 x 25 x 24g=3kg lyijyä


SUOMESSA ON ARVIOLTA 2000-2500 AMPUMARATAA
50% radoista on myös haulikkorata.


Ja lähes 300 000 metsästäjää. Sopivan maa alueen saatavuus sopivalla paikalla rakennuskustannusten minimoimiseksi on täytynyt olla yksi tärkeimmistä kriteereistä. Joissakin tapauksissa tämä valitettavasti on johtanut siihen, että ratojen paikoiksi on valittu sellaisia, mitä tämän päivän tietämyksellä ei suositeltaisi esimerkiksi pohjaveden muodostumisalueet, joihin vielä saattaa liittyä läheisyydessä oleva vedenottamo tai alueita, missä maan koostumus voi edesauttaa saasteen liikkumista tai jopa alueita, missä saattaa esiintyä erilaisia osin ristiriitaisiakin virkistystarpeita.

Haulikkoradoilla saastunut alue on suuri ja sen kunnostaminen aiheuttaa suuria kustannuksia.
(Helsinki,Viikin ampumarata) Maaperän arvioidut puhdistuskustannukset 5-6 miljoonaa euroa.
Saastunut maa-aines luokitellaan ongelmajätteeksi, joka pitää kapseloida eli eristää alta ja päältä.


Pilaantuneista maa-alueista aiheutuvat kustannukset vuosina 2005-2025
Toimiala

kustannukset (€)

%

Teollisuus

  500 000 000

42

Ampumaradat

  335 000 000

28

Liikenne,romuttamot,varikot

  100 000 000

8

sahat,kyllästämöt,kasvihuoneet,huoltamot,
öljyonnettomuudet,kaatopaikat,ym.

  265 000 000

22

Yhteensä

1 200 000 000

100

lähde (pilaantuneiden.pdf)

Ajan myötä ja sopivissa ympäristöoloissa osa hauleista liukenee ja siirtyy hitaasti maassa alaspäin uhaten saastuttaa pohjavettä ja osa siitä siirtyy myös kasveihin, joita ei sitten enää voida käyttää ravintona. Joillakin ampumaradoilla lyijyn saastutus saattaa aiheuttaa lähitulevaisuudessa vakavia ongelmia.
Kun imeväisikäinen (5 kg painava)  kuluttaa päivässä 0,75 litraa vettä, niin silloin suurin sallittu juomaveden lyijypitoisuus on 10µg/l=(0,01mg/l), ilman myrkytys oireita. Koska imeväisikäiset ovat kaikkein herkin ihmisryhmä, niin samaa arvoa käytetään myös koko väestöllä (WHO 1993)

Yhdessä haulipanoksessa (24g) on riittävästi lyijyä muuttamaan 2 400 000 litraa vettä juomakelvottomaksi.

20 vuodessa haulit ovat rapautuneet n.16%
Puolet 40-70 vuodessa ja
kokonaan 100-300 vuodessa


Vuosittainen lyijykuormitus suomessa

Sähkö,lämpö,teollisuus,liikenne,ym. yht.(1997)  18,5 tonnia
lähde:arviointi1.pdf (sivu 19)
Lyijyhauleja (2003) 1005 tonnia (radoilla 256, metsästyksessä 749)
  lähde:ehn_lead_final_report.pdf (sivu 32)

Suomessa tästä 1000 tonnista lyijyhauleja ei haluta puhua.
Ei opetushallituksen oppimateriaalit sivuillakaan.


 Haulikoradan tarvitsema pinta-ala

lähdeMaaperän pilaamiskielto on ympäristönsuojelulain 7 §:ssä. Kiellon tarkoituksena on estää maaperään jätetystä tai päästetystä aineesta aiheutuvia haitallisia seurauksia ja turvata maaperän käyttömahdollisuuksien säilymistä. Pilaamiskielto koskee kaikkia, riippumatta siitä millaisesta pilaavasta toimesta jäte tai muu aine on joutunut maaperään. Lisäksi pilaamiskielto on riippumaton toiminnanharjoittamisen luvanvaraisuudesta, joten maaperän pilaamiseen ei voi myöskään saada lupaa.
Pohjavesi on erittäin arvokas luonnonvara ja siksi sen suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vesilaissa löytyykin pohjaveden pilaamiskielto pykälä (VL 1:22.1), (Ympäristönsuojelulain 8 §) jossa kielletään ehdottomasti kaikenlaiset toimenpiteet, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumista. Pilaamiskielto käsittää kaikki pohjavedet, ja se tarkoittaa sitä ettei edes omalla tontillaankaan saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta voi seurata pohjaveden likaantumista.lähde:metals.pdf (sivu 31)

LYIJY ON ERITYISEN HAITALLISTA LAPSILLE


Joiden elimistössä se pysyy vuosikymmeniä haitaten normaalia kehitystä. Esimerkiksi USAssa lyijyä pidetään lapsille ympäristömyrkkynä nro 1.

Ihmisellä ei ole tunnettua tarvetta lyijylle, toisin kuin muille hivenaineille (rauta, sinkki, seleeni...). Sen sijaan elimistöön joutunut lyijy kertyy luuhun, hermokudoksiin, aivoihin, ja pysyy siellä itsepäisesti vuosikymmeniä. Kehossa lyijy aiheuttaa hermoston häiriöitä, sydämen rytmihäiriötä ja vähentää verisuonten elastisuutta.

Äskettäin julkaistun seurantatutkimuksen mukaan ihmisillä, jotka ovat altistuneet aiemmin lyijylle (veren lyijypitoisuus 20-29mikrog/dl) oli 46 % suurempi kuolleisuus verrattuna ei-altistuneihin ihmisiin (lyijypitoisuus <10 mikrog/dl)  


LYIJY ON HERMOSTOMYRKKY.

Lyijy vaikuttaa lähes jokaiseen elimeen ja koko elimistöön. Se vaikuttaa eniten lasten keskushermostoon. Muita haitallisia vaikutuksia ovat mm. fyysisen ja henkisen kehityksen hidastuminen, hemo-biosynteesin heikkeneminen, kuulokynnyksen kohoaminen ja D-vitamiinin seerumipitoisuuden lasku. Lyijy voi myös vahingoittaa munuaisia ja lisääntymiskykyä. Suuret lyijypitoisuudet voivat heikentää reaktionopeutta, aiheuttaa sormien, ranteiden ja nilkkojen heikkoutta sekä mahdollisesti vaikuttaa muistiin. Lyijylle altistuminen on erityisen vaarallista pikkulapsille ja syntymättömille lapsille. Haitallisia vaikutuksia ovat mm. ennenaikaiset syntymät, vauvojen pienikokoisuus, älyllisen kehityksen häiriöt, oppimisvaikeudet ja kasvun heikentyminen.

Arvioiden mukaan USAssa 1.7 miljoonalla (0.6 %) ihmisellä on veren lyijypitoisuus yli 20 mikrog/l. Jos samaa osuutta sovelletaan Suomeen paremman puutteessa, niin se tekee 31 200 ihmistä (5.2 miljoonaa asukasta).  Kieltoja on jo runsaasti (bensiini, haulit, maalit...). Vesilintujen metsästyksessä lyijyhaulit kiellettiin vuonna -96. Lyijyhaulien kielto on vain osa suurempaa kokonaisuutta lyijyn päästöjen rajoittamisessa.

LYIJY AIHEUTTAA PYSYVIÄ HAITTOJA LAPSILLE

Ampumaradoilla on niin paljon lyijyä, että jopa sen ilman hengittäminen on epäterveellistä. Tuorein väitöskirja lyijyn vaikutuksista on selkeä -pienet lapset eivät saa liikkua lyijyä sisältävässä ympäristössä. Lapset saavat kaikesta lyijyaltistuksesta puolet maaperästä, likaisista käsistä tai suoraan maata syömällä. Lyijy läpäisee veriaivonesteen lapsilla erityisen helposti.

Lyijymyrkytyksestä jää lapselle pysyviä haittoja; aivosolut kuolevat ja älykkyysosamäärä laskee. Ihminen altistuu mm. epilepsian, Alzheimerin ja Parkinsonin taudin puhkeamiselle. Sikiön veri sisältää yhtä paljon lyijyä kuin äidin veri. Noin 20 % keuhkojen ilman lyijystä vereen, orgaaniset yhdisteet läpäisevät helposti myös ihon (mm. tetraetyyliPb). Suurin osa kehon epäorgaanisesta lyijystä (noin 90 %) luustossa; veren lyijystä sitoutuu punaisiin verisoluihin. Krooninen altistus hemoglobiinin muodostus häiriintyy ; maksa- munuais- ja hermostovaurioita, kehityshäiriöitä, kohonnut lasten kuolleisuus, steriliteetti. Sitoutuu osittain luustoon, jossa syrjäyttää kalsiumin.

Lyijy aiheuttaa eläinkokeissa myös mutageenisuutta. Lyijy on myrkyllinen alkuaine, jolle ei tiedetä elimistössä olevan mitään välttämätöntä tarvetta. 1980-luvulla havaittiin, että suhteellisen matalatkin veren lyijypitoisuudet aiheuttavat pienten lasten keskushermoston kehitysvaurioita. Seurauksena on oppimiskyvyn heikentymistä, älykkyysosamäärän laskemista, ärtyisyyttä ja keskittymiskyvyn alenemista. Tästä syystä lasten veren lyijypitoisuusmäärityksiä on tehty eri maissa.

Perifeeriselle hermoston vauriolle on tyypillistä aksonien demyelinaatio ja degeraatio (Wallerin degeneraatio). Motoriset hermot ovat tuntohermoja herkempiä. Johtokyky hidastuu ja vaikeammissa myrkytyksissä ilmenee halvausoireita. Tyypillinen oire on ojentajalihaksen halvaus, esim. "Wristdrop"-oire.

5cm x 5cm pala hilseilevää lyijypitoista maalia sisältää riittävästi lyijyä aiheuttamaan pienen lapsen kuoleman.
Syyskuu 1989. Kersantti Thomas Kelly kuoli lyijymyrkytykseen altistuessaan ampumaradan lyijylle kahden viikon ajan.
Huhtikuu 2000. Sunday Abek (2v) kuoli lyijymyrkytykseen asuttuaan 12 päivää asunnossa jossa oli käytetty lyijypitoista maalia.
Yksikin hauli voi olla liikaa . . .
Lyijy tappaa yllättävän monella tapaa

VEREN LYIJY- PITOISUUS IKÄVUOSINA 0-4
(mikrogrammaa/dl)

LASKEE PYSYVÄSTI LAPSEN ÄLYKKYYS-OSAMÄÄRÄÄ (pistettä)

MAKSAA YHTEISKUNNALLE ylimääräisinä koulutus-, terveys-, ym. menoina

1.5µg/dL - 2.5 µg/dL
3 µg/dL - 5 µg/dL
4.5 µg/dL - 7.5 µg/dL
6 µg/dL - 10 µg/dL
8 µg/dL - 12 µg/dL
9 µg/dL - 15 µg/dL
12 µg/dL - 20 µg/dL
16 µg/dL - 24 µg/dL
18 µg/dL - 30 µg/dL
21 µg/dL - 35 µg/dL

- 0.5
0.6 - 1.0
0.9 - 1.5
1.2 - 2.0
1.6 - 2.4
1.8 - 3
2.4 - 4
3.2 - 4.6
3.6 - 6
4.2 - 7

985 € - 1,641 € 
1,970 € - 3,283 € 
2,955 € - 4,924 € 
3,940 € - 6,566 € 
5,253 €  - 7,879 € 
5,909 € - 9,849 € 
 7,879 € - 13,131 € 
10,505 € - 15,758 € 
11,819 € - 19,698 €  
13,788 € - 22,962 € 

LEAD Action News vol 5 no 3, 1997 ISSN 1324-6011

LYIJYHAULIT TUHOAVAT TERVEYDEN JA YMPÄRISTÖN 

Ekoistissa oli järkyttävä raportti ampumaseurojen luonnosta ja ympäristöstä piittaamattomasta toiminnasta. Jokainen haulikkoampuja jättää yhdellä käyntikerralla 1,5 kg lyijyä maahan. Maaperässä lyijyhaulit rapautuvat ja osittain liukenevat maaainekseen. Lyijy on maaperässä osittain liuenneessa muodossa.Ampumaratojen vaikutusta luontoon on tutkittu paljon Suomessa ja ulkomailla. Päästäiset kuolevat kahdessa päivässä, jos ne syövät lyijypitoisen madon. Vesilinnut luulevat hauleja siemeniksi. Ampumaratojen läheltä on löydetty kuolleita ja huonokuntoisia sorsia.  Ampumaradat ovat uhka myös pohjavesille.

Kaikki tutkijat ovat päätyneet aina samaan: lyijyhauleja ei saisi missään tapauksessa käyttää. Ampumaratoihin  viranomaisten on ollut vaikea puuttua.
Lyijy kiinnittyy veressä punasoluihin ja jakaantuu melko tasaisesti pehmeisiin kudoksiin; maksassa ja munuaisissa sitä on hieman keskimääräistä enemmän. se läpäisee myös istukan ja veri-aivoesteen erityisesti vastasyntyneillä. Imettävän äidin elimistöön kertynyt lyijy voi päätyä äidinmaidon mukana lapseen. Lyijyn puoliintumisaika veressä ja pehmytkudoksissa on noin yksi kuukausi, luustoon sitoutuneen lyijyn kuitenkin yli 20 vuotta. Poistuminen kehosta on hidasta, joten pienetkin annokset pitkällä aikavälillä voivat aiheuttaa vakavan myrkytyksen.
Haitallisinta lyijy on alle 6-vuotiaille lapsille, sillä heillä lyijy imeytyy ravinnosta huomattavasti paremmin (50%) kuin aikuisilla (10%). Varhaisella iällä tapahtuvan altistumisen vaikutus kehitykseen jää todennäköisesti pysyväksi.

Luuston lyijystä osa on epästabiilia, ja se voi vapautua (asidoosi, kalkkikato). Tästä syystä äkillinen lyijymyrkytys voi syntyä myös, jos luustoon kertynyt lyijy jostain syystä vapautuu, siis ilman samanaikaista altistumista lyijylle.

EU:n RoHS -direktiivi lopettaa lyijyn käytön elektroniikassa: heinäkuussa 2006 ei lyijyä tuotteista saa enää löytyä. Lyijyn käyttäminen ei juurikaan aiheuta ongelmia tai vaaraa elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. Sen sijaan lyijyä sisältävän tuotteen päätyminen kaatopaikalle ja sitä kautta ympäristöön on ongelmallista, sillä lyijy säilyy ravintoketjussa pitkään. Tämä on se peruskysymys, miksi lyijystä halutaan eroon.


1Kg = 1000g        Ihmiskeho (70kg) sisältää lyijyä n. 0,12g
1g = 1000mg        (pääosin luustoon sitoutuneena)
1mg = 1000µgFAO/WHO:n mukaan Lyijyn saannin enimmäisraja-arvo viikossa on 50 µg/kg ruumiinpainoa kohti. Tämä vastaa 3 mg:n viikkoannosta 60kg painoiselle henkilölle.

Se tekee enimmäisraja-arvolla :
Aikuisella (60kg)       0,4mg päivässä
Lapsella (20kg)       0,14mg päivässä

Siedettävä viikkosaannin taso puolestaan on 25µg/kg ruumiinpainoa kohti eli puolet enimmäis-raja arvosta. keskimäärin lyijyä tulee ravinnon mukana 0,05-0,07mg päivässä. 

Lapselle (20kg) yhdestä 5,5mm haulista
(painaa 1g) riittää lyijyaltistusta 19 vuodeksi enimmäisraja-arvolla laskettuna.


Kuinka paljon lyijyä tarvitaan aiheuttamaan lyijymyrkytys?

Määrä on uskomattoman pieni:
10 mikrogrammaa desilitrassa verta.

Tässä havainnollistava esimerkki siitä mitä tämä tarkoittaa.
  • Desilitra on vajaa kahvikuppi
  • 5,5mm:n hauli painaa gramman
  • Yhdessä grammassa on miljoonaa mikrogrammaa
  • Jaettaan tämä hauli miljoonaan palaseen
  • Nyt hylätään nämä 999 990 palaa ja
  • Otetaan jäljelle jääneet 10 palaa ja sekoitetaan vajaaseen kuppiin nestettä
Nyt meillä on esimerkki pitoisuudesta (10µg/dl), mikä riittää aiheuttamaan lapselle lyijymyrkytyksen.

        All parents of lead
        poisoned children
        have one thing in
        common............

        If they had known
        then what they know
        now, the poisoning
        would not have
        occured.


Why is lead so toxic? The body, in effect,
mistakes it for calcium. The lead attaches
to and disrupts enzymes essential to functioning
of the brain and other cells. Because lead
is an element, it never decomposes into another,
more easily tolerated, substance. Most
of the lead that is absorbed into a child's
brain sits there, literally, forever.


MELU ON MERKITTÄVÄ SAASTE

Melu on yksi yleisimpiä elinympäristön laatua heikentäviä tekijöitä. Melu vaikuttaa ihmisen fysiologisiin mekanismeihin ja on yksi tärkeimmistä stressireaktion aiheuttajista. Melu saattaa aiheuttaa ääreisverisuonten supistumista, verenpaineen ja sydämen syketaajuuden kohoamista, hormonierityksen muutoksia, veren kolesteroliarvojen kohoamista, muutoksia veren valkosolujen määrässä ja elimistön puolustusmekanismeissa, aivojen sähkötoiminnan purkauksellista aktivoitumista sekä unen häiriöitä. /Santalahti; Santti

 Äkillinen odottamaton voimakas ääni aiheuttaa säikähdyksen, jolloin muun muassa hartiat kohoavat, koukistajalihakset pyrkivät koukistumaan jne. Reaktio valmistaa ihmistä pakenemaan tai puolustautumaan.

Haulikkoradan melu tekee  n.250 Ha. maata ympäriltään asuinkelvottomaksi.

Useimmat mineraalit ovat pieninä annoksina ihmiselle tarpeellisia ja hyödyllisiä, liian suurina annoksina haitallisia. Lyijy on poikkeus; siitä ei ole mitään hyötyä, kaikki lyijy on turhaa elimistölle. Tästä syystä eivät asiantuntijatkaan halua määrittää mitään "normaalia" tasoa; lyijyarvot tulee pitää niin alhaisina kuin mahdollista. Ammunta harrastamattomista ja näin ollen ammunnan vaikutuksille altistumattomista henkilöistä muodostetun vertailuryhmän veren lyijypitoisuuden on todettu olevan alle 0.3 umol/litra.
Sisärata ammuntaa ruutiaseilla harrastavan ryhmän lyijypitoisuuden mitattiin vastaavasti olevan selkeästi suurempi (n.1 umol/litra).

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että pienetkin muutokset veren lyijypitoisuudessa voivat aiheuttaa ongelmia. Lyijy saattaa aiheuttaa raskauden keskeytymisiä aivan sen alkuvaiheessa.
Lievät hermovauriot ovat oireiden toinen aste. Psykologisissa testeissä, joissa tutkitaan hahmotusta ja silmä-käsi koordinaatiota, nähdään ensimmäiset vauriot

Noin kolmen mikromoolin lyijyarvojen yhteydessä alkaa tulla muutoksia verenmuodostukseen, ne eivät kuitenkaan vielä välttämättä johda anemiaan. Alkaa väsyttää, tuntuu epämääräisiä vatsavaivoja.

Neljän-viiden mikromoolin arvot aiheuttavat vatsakramppeja, hitautta, päänsärkyä, painajaisia jopa niin sanotun lyijyhalvauksen, jossa käden ojentajalihas halvaantuu.
(Lyijyhaulit sisältävät arseenia 0,5%)

ARSEENI AIHEUTTAA MONENLAISTA SYÖPÄÄ

Arseenin syöpää aiheuttavia mekanismeja ei myöskään vielä tunneta. Sekä epäorgaaninen arseeni että dimetyyliarsonihappo aiheuttavat kromosomivaurioita. Molemmat aineet toimivat myös syövän promoottoreina useissa testeissä. Arseeni on 100 kertaa vaarallisempaa kuin syöpää aiheuttavat aineet yleensä. Arseeni on alkuaine ja luonnon oma "myrkky", jota on maaperässä. Samassa, epäorgaanisessa muodossa arseenia esiintyy mm. puunkyllästeissä ja kuparirikasteessa. Maaseutujen porakaivoista voi altistua suurillekin määrille arseenia. Arseenia saa olla juomavedessä enintään 10 mikrogrammaa litrassa. 

ARSEENIN TERVEYSHAITAT

Arseenipitoinen juoma- tai ruokavesi on terveydelle haitallista sekä myrkyllisyytensä että karsinogeenisuutensa vuoksi. Pitkäaikainen arseenialtistus aiheuttaa myrkytysoireita, joita ovat ruokahaluttomuus, pahoinvointi, heikkouden tunne raajoissa sekä ihomuutokset, jotka voivat johtaa ihosyöpään. Muita oireita ovat ääreishermosto-, maksa- ja munuaisvauriot sekä sydämen rytmihäiriöt. Arseeni on karsinogeeninen aine. Tutkimukset ovat osoittaneet juomaveden arseenin ja syövän välisen yhteyden. Pitkäaikainen altistuminen arseenille saattaa aiheuttaa iho-, maksa-, munuais-, virtsarakon-, eturauhas- tai keuhkosyöpää.

Arseeni on vaarallinen myrkky, jonka muodostamaa ympäristöuhkaa ollaan vasta oivaltamassa. Suomessa muhii kuitenkin melkoinen arseenipommi, sillä pelkästään Uudellamaalla on kartoitettu 650 arseenin tai muiden myrkkyjen saastuttamaa maa-aluetta.

JUOMAVEDEN ARSEENIN SUURIN ERVEYSRISKI ON SEN SYÖPÄVAARA.

Taiwanilla ja useissa muissa maissa, joissa on pitkään altistuttu juomaveden arseenille,
on kiistatta osoitettu juomaveden arseenin aiheuttavan ihosyöpää ja useiden sisäelinten
syöpää kuten virtsarakonsyöpää. Pienintä syöpää aiheuttavaa veden arseenipitoisuutta
ei vielä tiedetä. Ei myöskään ole selvää, aiheutuuko syöpäriski epäorgaanisesta arseenista
vai sen elimistössä syntyvistä metaboliiteista.

Arseeni (arseenitrioksidi) on vanha myrkky, jolla on tietoisesti myrkytetty ihmisiä.
Kun arseenin syöpävaaraa aiheuttava ominaisuus selvisi, arseenin käyttömuodot on
lopetettu ja sitä pidetään pelkästään haitallisena aineena.

Arseenin akuuteista terveysvaikutuksista dramaattisin on suuren kerta-annoksen aiheuttama arseenimyrkytys, jonka oireita ovat oksentelu, kurkku- ja vatsakivut, verinen ripuli ja lopulta mahdollisesti shokki, halvaus, kooma ja kuolema. Tappavaa kerta-annosta (70 - 180 mg) ei todennäköisesti saa juomaveden kautta. Pitkäaikainen altistus 2-5 mg/l päivässä aiheuttaa lievempiä myrkytysoireita, kuten heikkouden tunnetta raajoissa, ruokahaluttomuutta ja pahoinvointia (WHO 2001).
lähde ympsem_2004.pdf (sivu 91) Yksi haulikkoampuja jättää yhdellä ampumakerralla  luontoon 7,5g  (7500mg) arseenia

Tappava kerta-annos 70 - 180 mg
Syöpäriski: (iho, virtsarakko, keuhko, maksa, munuainen)ARSEENIN SALLITTU ARVO ON KORKEA

Arseenin raja-arvo 0,01 mg / l  tarkoittaa riskiä, jolloin 10 000 ihmisestä 6 voi sairastua 70 vuoden aikana.   
Kasvit ottavat arseenia + lineaarisesti maasta (suhteessa maan kokonaispitoisuuteen ja liukoiseen määrään) eli arseeni kulkeutuu veden mukana. Kasvien tyypilliset pitoisuudet vaihtelevat 0.1–0.5 ppm k.a. (saastuneilla alueilla jopa yli 8 000 ppm). Monet kasvit kestävät korkeitakin As-pitoisuuksia. Sienissä jonkin verran (enemmän) arseenia.


ANTIMONI (Lyijyhaulit sisältävät antimonia 1-3%)

Toksisilta ominaisuuksiltaan antimoni muistuttaa arseenia.
Hengityselimistön kautta tapahtuvassa altistuksessa on todettu raskaana olevilla naisilla keskosten määränlisääntymistä ja raskauksien keskeytymisiä. Lapsissa on todettu kasvun hidastumista.(international agency for recearch on cancer) on määritellyt antimonitrioksidin mahdollisesti syöpävaaralliseksi ihmiselle. Alhaisin todettu kuolettava annos ihmiselle on 15 mg kg-1

(15mg x 70kg painoinen ihminen =1050 mg)

Ihmisen turvalliseksi päivittäisannokseksi (RfD) on arvioitu noin 10-osa lyijyn vastaavasta arvosta. Toksisuusarvojen perusteella antimoni on lyijyä selvästi haitallisempaa.
Yksi haulikkoampuja jättää yhdellä ampumakerralla luontoon 45g (45000mg)  antimonia
Antimonin tappava annos lapsilla on 300 mg ja aikuisilla 1200 mgKIEKOT Haulikkoammunnassa käytettävien pikikiekkojen (vuonna 1998 vielä noin 80 % kaikista käytetyistä kiekoista) ongelmana ovat PAH-yhdisteet ( PAH = polysyklinen aromaattinen hiilivety), joita vapautuu ilmakehään ja maaperään murskaantuneista kiekoista.
Nämä aineet ovat rasvaliukoisia ja ne voivat joissakin olosuhteissa kertyä tai joutua
elimistöön aiheuttaen vakavia seuraamuksia. Useiden PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan syöpää

Kivihiilipiki on kivihiilitervan tislausjäännös, joka sisältää satoja orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä. 
 joista ongelmallisimpia yhdisteitä ovat syöpää aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet).
PAH-yhdisteet imeytyvät ihon läpi ja kulkeutuvat hengitysilman kautta elimistöön, mikä asettaa  henkilökohtaiselle suojautumiselle ja ympäristön suojaamiselle erityisvaatimuksia.

PAH-yhdisteet imeytyvät ihon läpi ja kulkeutuvat hengitysilman kautta elimistöön.

pikikiekot sisältävät näitä PAH-yhdisteitä  (mg/kg): Asenafteenia (257), Fluoreenia (370), Fenantreenia (1781), Antraseenia (712), Fluoranteenia (2881), Pyreeniä (2058), Bentso(a)antraseenia (1736), Kryseeniä (1764), Bentso(b)fluoranteenia (1852), Bentso(k)fluoranteenia (832), Bentso(a)pyreeniä (1764), Dibentso(a,h)antraseenia (487), Bentso(g,h,i)peryleeniä (1543). Yht. n.2g/kg (vaihteluväli 2g/kg - 40g/kg johtuen materiaalista) 


Tunnetuin ja pahin on benzo[a]pyreeni joka on
syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava
ja lisääntymiselle vaarallinen aine

Hauleja
(kg)

Arseenia
(kg)

Antimonia
(kg)

Kiekkoja
(kg)

PAH-yhdisteitä
(kg)

1 000

5

30

4000

100

10 000

50

300

40 000

1 000 

100 000

500

3 000

400 000

10 000

Aine

SAMASE- projektin ohjearvo
enimmäispitoisuudeksi (mg/kg)
maaperässä (Ympäristöministeriö 1994)

lyijy

60

arseeni

10

antimoni

5

bentso(a)pyreeni

2


Saastuneen maan raja-arvo 20 mg/kg (PAH-yhdisteet yhteensä)
PAH-yhdisteet voivat sitoutua DNA:han muodostaen DNA-addukteja, mikä voi johtaa mutaation syntyyn.

Safety (MSDS) data for benzo(a)pyrene Toxicology POISON. This material is an experimental carcinogen, mutagen, tumorigen, neoplastigen and teratogen. It is a probable carcinogen in humans and a known human mutagen. IARC Group 2A carcinogen. It is believed to cause bladder, skin and lung cancer. Exposure to it may damage the developing foetus. May cause reproductive damage. May be transferred to nursing infants through mother's milk. Skin, respiratory and eye irritant. May cause changes to the colour and properties of skin. Exposure to sunlight can increase the skin damage caused by this chemical.

Bentso(a)pyreenin ADI-arvo eli hyväksyttävä päivittäinen saantimäärä on vain 47 ng/vrk (nanogramma=gramman miljardisosa) eli noin 17 µg/vuosi.    "...Netherlands, the use of leadshot and PAH-containing clays was banned on 1st January 1998 at all shot-shooting ranges. There has been one temporary exception for a small number of selected tournament shooting ranges until internationally accepted alternatives will be available, however, not longer than until the year 2012 at the latest. Until the year 2027 at the latest, the pollutants will have to be removed from the soils of all the shooting ranges".Lähteet ja linkit (avautuvat uusiin ikkunoihin)

Tämä pdf-tiedosto (sivu7) pitää sisällään hyvän valokuvan siitä
miltä haulikkorata näyttää kun sitä ei yritetä piilotella(3Mt)

Ampujainliitto, myrkyt
Valtion ympäristöhallinto (iso pdf tiedosto, paljon tietoa 2,42Mt)
Ampumarata-alueiden pilaantunut maaperä - Tutkimukset ja riskienhallinta
suomen ampumaurheiluliitto-haulikko
Chemical Food Safety Report in the UK
Tietoa ampumaradoista. "It makes you stupid"
Ampujainliitto, puhtaita osumia (doc)
Lyijy,arseeni ym talousvedessä
Dartmouth-toxic metals
Ympäristönsuojelulaki
Metallit ja metalloidit (pdf)
Arseeni juomavedessä
Arseeni pohjavedessä
Arseeni


SOS Arsenic poisoning in bangladesh.
Lead Paint Poisoning
Lead and IQ
Get the Lead Out!
Lead/neurotoxins
Thaimaalainen Tuonelan virta
Heavy Metals Topics
Karsinogeenisuus ja p53-geeni (pdf)
Bentso(a)pyreeni
Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku
Elintoksikologian perusteita neurotoksisuus
Talousveden laatuvaatimukset
Lead group
Cost to the Community of Elevated Blood Lead Levels in Children Aged 0-4 Years
Why Some Children Can't Learn
Poisonous pastime
Risks of lead poisoning in firearms instructors and their students
Eräs tutkimus ampumaradoista(pdf)" Opettakaa lapsillenne mitä me olemme opettaneet omille lapsillemme, että maa on meidän äitimme.
Mitä tapahtuu maalle, tapahtuu myös maan lapsille. Jos syljemme maahan, syljemme itseemme."

Chief Seattle 1854
haulikkorata@yahoo.com

Valid HTML 4.0 Transitional