Beyond 個唱走進時光隧道

Beyond 個唱走進時光隧道圖:(左起)黃貫中、葉世榮和黃家強在時光隧道前擺出各種有趣動作。

樂 隊 Beyond 成 立 二 十 一 周 年 , 他 們 決 定 明 年 一
月 二 十 七 日 至 二 十 九 日 在 紅 館 舉 行 演 唱 會 。
Beyond 三 子 日 前 拍 攝 海 報 , 邀 請 了 夏 永 康 擔 任
攝 影 師 , 林 海 峰 則 負 責 設 計 形 象 。 黃 貫 中 說 :
「 上 次 林 海 峰 幫 我 設 計 咗 一 個 又 cool 又
型 嘅 look 拍 海 報 , 夏 永 康 就 影 得 我 哋
好 靚 仔 , 所 以 無 論 佢 哋 收 得 幾 貴 , 今 次 點
都 要 搵 番 佢 哋 。 」

頭 髮 被 吹 起

Beyond 的 演 唱 會 將 重 現 他 們 出 道 至 今 珍 貴 片 段 和
經 典 歌 曲 , 故 其 海 報 亦 以 此 為 主 題 , 背 景 設 計
成 時 光 隧 道 , 三 子 穿 過 隧 道 時 頭 髮 更 被 大 風 吹
起 。為 了 達 致 連 環 圖 的 效 果 , Beyond 每 一 秒 都 要
轉 一 個 甫 士 , 但 他 們 表 現 拘 謹 , 最 後 要 勞 煩 林
海 峰 親 自 教 路 , 示 範 米 高 積 遜 ( Michael Jackson )
的 招 牌 舞 步 , 令 在 場 人 士 捧 腹 不 已 。