Beyond 公開肉照要問家駒

Beyond 公開肉照要問家駒圖:Beyond 帶同珍藏照片到電台接受訪問。

樂 隊 Beyond 昨 日 接 受 商 台 訪 問 , 並 正 式 公 布 演
唱 會 加 開 兩 場 , 之 前 他 們 呼 籲 歌 迷 若 擁 有 他
們 珍 貴 照 片 , 希 望 能 借 來 放 在 演 唱 會 上 供 人
欣 賞 , 最 近 已 接 了 過 百 個 電 話 , 反 應 非 常 熱 烈 。

自 嘲 不 堪 入 目

昨 日 Beyond 帶 了 一 些 珍 藏 照 , 當 中 不 乏 黃 家 駒
與 他 們 的 生 活 照 , 他 指 舊 形 象 不 堪 入 目 , 三
子 說 : 「 有 啲 重 激 , 好 似 我 哋 著 三 角 褲 去 游
水 。 重 有 一 張 相 係 影 咗 四 個 人 嘅 pat pat , 另 一
張 相 係 影 我 四 個 上 身 , 等 人 估 下 究 竟 個 pat
pat 係 邊 個 嘅 , 不 過 其 實 淨 係 得 家 駒 有 份 影 pat
pat , 其 他 三 個 pat pat 唔 係 我 哋 。 」

問 他 們 會 不 會 將 這 張 相 公 諸 同 好 ? 家 強 說 : 「 唔
得 , 我 哋 都 未 得 家 駒 同 意 , 而 且 其 他 三 個 pat pat
都 唔 係 我 哋 。 」