Beyond 歌聲響遍內地圓故友夢 世榮、家強冒雨祭家駒

Beyond 歌聲響遍內地圓故友夢
世榮、家強冒雨祭家駒圖:昨日是家駒死忌,黃家強(右)和
葉世榮先往省善真堂拜祭家駒。圖:家駒墳前擺滿歌迷和親友致送的花束和祭品。圖:一眾「兄弟」、親人和歌迷風雨不改,
撐著雨傘到家駒墳前拜祭。

Beyond 的 靈 魂 人 物 黃 家 駒 於 九 三 年 逝 世 , 昨 日
是 其 死 忌 , 黃 家 強 、 葉 世 榮 和 家 駒 姊 姊 昨 日
冒 雨 到 省 善 真 堂 和 將 軍 澳 華 人 永 遠 墳 場 拜 祭 。
面 對 Beyond 解 散 , 世 榮 表 示 昨 日 曾 對 家 駒 說 ,
Beyond 的 內 地 演 唱 會 十 分 成 功 , 實 現 了 家 駒 的
夢 想 。

昨 日 是 Beyond 成 員 黃 家 駒 的 死 忌 , 雖 然 下 著 傾
盆 大 雨 , 但 Beyond 的 葉 世 榮 、 黃 家 強 、 家 駒 的
大 家 姐 以 及 數 十 名 歌 迷 , 依 然 風 雨 不 改 相 約
拜 祭 家 駒 , 由 於 黃 貫 中 身 在 北 京 出 席 音 樂 會 ,
故 未 能 返 港 致 祭 。

買 紙 紮 波 鞋 致 祭

眾 人 於 下 午 四 時 在 省 善 真 堂 集 合 , 其 中 家 強
和 世 榮 分 別 跟 自 己 的 樂 隊 成 員 和 新 簽 約 的 歌
手 一 起 到 場 , 眾 人 除 了 在 家 駒 的 靈 前 上 香 外
, 亦 買 了 祭 品 包 括 波 鞋 、 相 機 、 收 音 機 、 服
裝 和 香 煙 等 , 他 們 均 希 望 奉 上 最 新 的 用 品 給
家 駒 , 隨 後 他 們 便 往 將 軍 澳 華 人 永 遠 墳 場 拜
祭 。 世 榮 上 香 時 低 頭 細 語 , 事 後 他 表 示 向 家
駒 說 了 Beyond 雖 然 解 散 , 但 相 信 各 成 員 會 創 佳
績 , 世 榮 說 : 「 我 頭 先 話 畀 家 駒 知 , 我 地 既
內 地 演 唱 會 搞 得 好 成 功 , 達 成 左 佢 既 夢 , 每
個 地 方 既 歌 迷 都 好 熱 情 , 睇 到 好 感 動 。 我 重
話 我 地 雖 然 做 自 己 既 音 樂 , 但 都 會 好 努 力 ,
到 時 每 個 人 都 會 成 功 。 」

解 散 命 運 改 不 了

到 於 內 地 歌 迷 打 算 籌 集 一 億 個 歌 迷 簽 名 , 務
求 Beyond 三 子 打 消 解 散 念 頭 , 世 榮 說 : 「 我 知
道 , 但 係 改 變 唔 到 既 , 大 家 唔 需 要 擔 心 , 分
開 左 依 然 會 做 音 樂 , 我 地 會 成 功 所 以 請 安 心
, 唔 使 諗 咁 多 。 」
家 強 則 說 : 「 其 實 一 定 會 有 唔 捨 得 既 感 覺 ,
尤 其 係 見 到 香 港 既 歌 迷 , 佢 地 咁 支 持 我 地 ,
但 呢 件 事 已 經 改 變 唔 到 喇 。 」