Beyond 唔鍾意爭做壓軸

Beyond 唔鍾意爭做壓軸圖:家強 ( 左 ) 和阿 Paul 訓身演出。

樂 隊 Beyond 、 太 極 、 吳 國 敬 、 Junk Art 和 LMF 等 , 前
晚 在 灣 仔 伊 利 沙 伯 體 育 館 出 席 「 LIFE ROCKS — HK2003 」
搖 滾 音 樂 會 。 當 Beyond 這 個 壓 軸 表 演 嘉 賓 出 場 時
, 呼 聲 四 起 , 大 受 樂 迷 歡 迎 。

寧 鬥 技 術

問 Beyond 對 於 圈 中 藝 人 喜 歡 爭 做 壓 軸 表 演 嘉 賓
有 可 看 法 ? Beyond 表 示 從 不 會 跟 人 爭 , 他 們 會
接 受 大 會 的 安 排 。 葉 世 榮 說 : 「 我 最 易 話 為
, 我 就 從 來 冇 呢 D 野 ( 爭 做 壓 軸 嘉 賓 ) 。 」 黃
貫 中 則 說 : 「 Band 友 唔 興 爭 , 好 失 禮 。 我 寧 可
做 好 音 樂 鬥 技 術 。 」 黃 家 強 亦 不 會 計 較 出 場 次
序 , 他 認 為 程 序 表 更 為 重 要 。

太 極 樂 隊 的 成 員 大 都 已 為 人 父 , 六 位 成 員 剛 好
共 有 六 位 孩 子 , Joey 說 : 「 我 地 嘅 小 朋 友
可 能 喺 音 樂 環 境 下 長 大 , 所 以 佢 地 都 對 音
樂 有 興 趣 。 」 太 極 樂 隊 明 年 會 舉 行 二 十 周 年 紀
念 演 唱 會 。