Welcome

 

哈啦之家-計數器範例

您是第位來賓

   Hello everybody!  Welcome to my home page  

 

第一次做網頁,原來有好多野自己都係唔識,之前攪左好耐都攪唔點,好彩都仲有少少成績,如果唔係都唔知點向各位交代,希望各網友請多多指教。 多謝!

 

<~~click here 一個好cutemovie ^0^ ( I like it)  

 

我個網頁準備左好多Wallpaper比大家下載,希望大家都啱用la

                   <~~ wallpaper總類                           <~~ 其他資訊

 

e-mail : poramy@hknet.com

睇過我網頁既,都要比意見(強制性) 快快快!!

快 d send e-mail 比我啦!