PuRiN 'S pRoFiLe

My Pet 's pRofiLe...aLsO Can't TeLL anyOnE....                                           

 

名名:  冇錯...我就係布丁狗0勒...                                                                      收藏品...

                                布丁狗 . 布甸狗 . PuRiN DoG

                                                           我既俗稱:  布丁仔仔

 

出生日期:      出生於:1996416

                       唔經唔覺布丁仔仔巳經6歲啦.......

好朋友仔:       包括有:Muffin  .  SuConE  .  Whip

                                                 個個都係死黨黎架.....

興趣:         至鍾意當然係出街玩啦..... 同埋 訓覺覺豬.....
最憎係:          

                 最憎既當然係

                            叫佢乖乖地0係屋企看門口啦......

 

出生既原因: 話說有一日 , 有個人將一頂帽帽放0係"布丁仔"個頭上面...

然後...大家看見都話:"呀!好似好好食既"芒果布甸"啊...

"布丁仔"是不希望有人認為佢係 : 草莓味 , 朱古力味 或是 其他味道等....

不過事實上,"布丁仔"係好喜歡呢一頂帽子的,但係...就最討厭一個人

0係屋企,因為佢唔鍾意其他狗一樣---被人關在家堿搌糷f...做門口狗....

所以由那時開始,人家就叫它做"布丁狗"啦........

                                                                                                                                                                    HomE...

1 1