<b>Candy's Home Page ~~~ 精叻語錄</b>

成日係EMAIL收到一D好入心入肺既文章,係到同大家分享一D!隨便逛逛、、、、人生十四之最
健康十四訓

人生
痛(網主極力推介﹐必定要看)>
[NEW]後悔
[NEW]愛情十莫
[NEW]享受生命Candy © 2000 歡迎電郵給我

簽留言冊啦!(畫幅靚畫都得架﹗)